Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie
Pułaskiego 6
42-300 Myszków
powiat: myszkowski
34/3159104
mariola.majchrzak@powiatmyszkowski.pl
https://powiatmyszkowski.logintrade.net/zapytania_email,168678,c4c02d9e77fc7a2b5d262675863c2165.html
Województwo: śląskie
Miasto: Myszków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 34/3159104
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy Ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", pn.: ,,Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy Ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko".
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ oraz
w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ.
1.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu
umowy na wykonane roboty (w tym materiały i urządzenia) na okres min. 24
miesięcy. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa
w Rozdziale XI ust. 5 SWZ.

CPV: 45000000-7, 71220000-6,71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71245000-7, 71246000-4,71247000-1,71248000-8,71251000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00376724, IR.272.1.9.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: ,,Platformą") dostępnej pod adresem: https://powiatmyszkowski.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I ust. 1 SWZ.
2. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
oraz z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiat Myszkowski z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, Ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85, REGON 152180808, w jego imieniu Starosta Myszkowski;
b) Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych w / Powiecie Myszkowskim / z którym można się skontaktować pod adresem: iod@powiatmyszkowski.pl,
tel. 34/315 91 00;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy
ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko, (znak sprawy: IR.272.1.9.2024);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 27, poz. 140) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat
w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
18.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
18.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
18.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://powiatmyszkowski.logintrade.net/zapytania_email,168678,c4c02d9e77fc7a2b5d262675863c2165.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.1.9.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", pn.: ,,Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko".
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ oraz
w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ.
1.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu
umowy na wykonane roboty (w tym materiały i urządzenia) na okres min. 24
miesięcy. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa
w Rozdziale XI ust. 5 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000-5 - Usługi mierzenia ilości
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane
71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45244000-9 - Wodne roboty budowlane
45248000-7 - Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
3.1. Cena brutto - waga 60%;
3.2. Okres gwarancji jakości- waga 40%;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.2.4.1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budowli hydrotechnicznych śródlądowych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu projektowego.
1.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.3. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.4. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.5. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności budowli hydrotechnicznych śródlądowych bez ograniczeń posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.6. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.7. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.8. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwagi:
1. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego
z ww. uprawnień.
2. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżenie, art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm. ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.4.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.2. niniejszego Rozdziału SWZ;
1.4.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.4.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV ust. 1ppkt 1.4.2 SWZ,
1.4.4. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5 pkt 5.3. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy oraz złożyć oświadczenie na Formularzu ofertowym w pkt 8 Załącznika Nr 2 do SWZ,
1.4.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust.4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym w pkt 11 - Załącznika Nr 2 do SWZ)
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.4.2 SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy Rozdziału IV ust. 1 pkt 1.4.3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy Rozdziału IV, ust.1,pkt 1.4.1., pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3., pkt 1.5 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa
w art.112 ust.2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I, ust.4, pkt 4.2 i 4.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego żądania od Zamawiającego takiej zmiany, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu (pierwotnych terminów) z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a określonych poniżej:
1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe podmioty lub organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności;
- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przez inne podmioty,
- przedłużającej się bezczynności tych organów lub podmiotów,
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,
2) konieczności zmiany dokumentacji projektowej- z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę- w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,
3) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni temperatury niższej niż 0 °C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody
z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót,
4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan pandemii chorób, epidemii chorób, zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem,
6) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;
7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy;
8) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie których uniemożliwiałoby należyte wykonanie Przedmiotu umowy,
Szczegółowy opis w Załączniku Nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
3.1. Cena brutto - waga 60%;
3.2. Okres gwarancji jakości- waga 40%;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.