Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa drogi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa drogi

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
powiat: Płock
24 267 68 39, faks 24 267 68 81
sekretariat@zdpplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: 100 000.00 zł
Nr telefonu: 24 267 68 39, faks 2
Termin składania ofert: 2024-07-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania" na odcinku od km 1+000 do km 3+132 o długości 2,132 km. Dokładny zakres zamówienia przedstawiono w SWZ.

CPV: 45233000-9, 45233120-6,45233140-2,71320000-7,71220000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00377211, ZDP.T.2931/6/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-12 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zdpplock.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-12 09:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.T.2931/6/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania" na odcinku od km 1+000 do km 3+132 o długości 2,132 km. Dokładny zakres zamówienia przedstawiono w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 - Roboty drogowe
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) świadczenia polegającego na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i remont lub/i utwardzenie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy obejmujący swoim zakresem zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi (łącznie), wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia dany warunek. W takim przypadku w Wykazie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić zakres w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, że wykonał robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i remont lub/i utwardzenie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto.
Uwaga! Zamawiający wskazuje, że definicję "budowy", "przebudowy" lub "remontu" należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipa 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725). Dla ustalenia prawidłowego rozumienia warunku udziału ustalonego powyżej Zamawiający definiuje "drogę" i "ulicę" klasy minimum "Z". Tym samym za "drogę" Zamawiający uzna "drogę" w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320). Za "ulicę" Zamawiający uzna "ulicę" w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). Za "drogę" lub "ulicę" Zamawiający uzna również drogę i ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązujących przepisów o drogach publicznych. Jako wykonanie (zakończenie) zadania Zamawiający rozumieć będzie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji Przedmiotu zamówienia tj. Projektant, który posiada uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem Przedmiotowi zamówienia polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i remont lub/i utwardzenie drogi/dróg, o wartości całej dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda. Projektant nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganej wartości jak wyżej. Jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonania przedmiotu umowy obejmujący swoim zakresem zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi (łącznie), wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia dany warunek. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić zakres usługi w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, że Projektant opracował co najmniej 2 (dwie) dokumentacje projektowe na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i remont lub/i utwardzenie drogi/dróg o wartości całej dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto każda. Zamawiający wskazuje, że definicję "budowy", "przebudowy" lub "remontu" należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipa 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725). Dla ustalenia prawidłowego rozumienia warunku udziału ustalonego powyżej Zamawiający definiuje "drogę" i "ulicę" klasy minimum "Z". Tym samym za "drogę" Zamawiający uzna "drogę" w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320). Za "ulicę" Zamawiający uzna "ulicę" w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). Za "drogę" lub "ulicę" Zamawiający uzna również drogę i ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązujących przepisów o drogach publicznych. Jako wykonanie (zakończenie) zadania Zamawiający rozumieć będzie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu.
c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji Przedmiotu zamówienia tj. Kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2023.334 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2023.551 ze zm.). Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy i zrealizować co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie lub/i utwardzeniu drogi/dróg o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto. Zamawiający wskazuje, że definicję "budowy", "przebudowy" lub "remontu" należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipa 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725). Dla ustalenia prawidłowego rozumienia warunku udziału ustalonego powyżej Zamawiający definiuje "drogę" i "ulicę" klasy minimum "Z". Tym samym za "drogę" Zamawiający uzna "drogę" w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 320). Za "ulicę" Zamawiający uzna "ulicę" w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). Za "drogę" lub "ulicę" Zamawiający uzna również drogę i ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązujących przepisów o drogach publicznych. Jako wykonanie (zakończenie) zadania Zamawiający rozumieć będzie co najmniej podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu.
d) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi w celu realizacji przedmiotu zamówienia, jak niżej:
wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z ciągłym dozowaniem zautomatyzowanym o wydajności min. 80 ton/h - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
walec ogumiony z regulacją ciśnienia kół oraz fartuchem osłonowym -minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
walec stalowy gładki - 8-10 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
walec stalowy gładki 11-14 Mg - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
skraplarka emulsji asfaltowej z możliwością programowania ilości rozkładanego lepiszcza - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
równiarka - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
koparka - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
ładowarka - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe - w liczbie zapewniającej ciągłość realizowanych robót;
dostęp do zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym personelem laboratoryjnym oraz sprzętem do wykonywania badań materiałów wsadowych i wyprodukowanych mas bitumicznych - minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny, walec wibracyjny -minimalna wymagana liczba jednostek - 1;
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.; Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.; Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.; Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.; Dowód wniesienia wadium; Ewentualne pełnomocnictwa; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000.00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w Projekcie umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.