Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA
ul. 3-go Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
296795433
zzp@ostrowmaz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: 296795433
Termin składania ofert: 2024-07-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy Ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy Ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt technologii kuchni wraz z tabelarycznym zestawieniem wyposażenia oraz projekt umowy.
2. Specyfikacje techniczne zawarte w OPZ zawierają minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
3. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowego wyposażenia zgodnie z zakresem zamówienia wraz z usługą montażu, zapewnieniem instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń.
4. Koszt dostawy, rozładunku, montażu przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać gwarancje producenta oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
6. Z uwagi na ograniczenia ilości znaków wprowadzanych do treści ogłoszenia (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ.

CPV: 39220000-0, 39141000-2,39221000-7,39312000-2,39290000-1,39700000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00378651, ZP.271.23.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-02 12:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniazamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ, Platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl z zastrzeżeniem ust. 15 rozdziału 25 SWZ 2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy: 1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub 2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 3. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone są w rozdziałach 25-27 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych sa zawarte w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-02 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma https://e-ProPublico.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt technologii kuchni wraz z tabelarycznym zestawieniem wyposażenia oraz projekt umowy.
2. Specyfikacje techniczne zawarte w OPZ zawierają minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
3. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowego wyposażenia zgodnie z zakresem zamówienia wraz z usługą montażu, zapewnieniem instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń.
4. Koszt dostawy, rozładunku, montażu przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać gwarancje producenta oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
6. Z uwagi na ograniczenia ilości znaków wprowadzanych do treści ogłoszenia (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni
39221000-7 - Sprzęt kuchenny
39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności
39290000-1 - Wyposażenie różne
39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według kryteriów określonych w SWZ. 2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według wzorów określonych w SWZ. 3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem tj.:
Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy - Formularz Techniczny (Karta weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Wykonawca w niniejszym zestawieniu obligatoryjnie wskazuje informacje wymagane przez Zamawiającego w tym: Oferowany producent/ typ/ model/ nazwę oraz informację w poszczególnych wierszach tabeli, czy dany parametr oferowanych produktów spełnia (poprzez jednoznaczne określenie, wskazanie np.: tak/ spełnia) / nie spełnia (poprzez jednoznaczne określenie, wskazanie np.: nie/ nie spełnia) wymogi określone przez Zamawiającego (na takim poziomie szczegółowości, który pozwalać będzie na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji ich zgodności z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia).
2) Karty katalogowe producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę wyposażenie opisane w wykazie oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ.
Karty katalogowe producenta muszą zawierać: nazwę producenta, model oraz specyfikację techniczną wraz ze zdjęciem oferowanego produktu oraz z wyszczególnieniem poszczególnych parametrów i opisów.
Jeżeli karta katalogowa producenta stanowi informację ogólnodostępną, zawartą na stronach internetowych producenta i zawiera wszystkie w/w cechy oferowanego sprzętu, forma wygenerowanego pliku ze stron internetowych producenta będzie przez Zamawiającego również akceptowana.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli jednoznacznie potwierdzą, że dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy - Formularz Techniczny (Karta weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Wykonawca w niniejszym zestawieniu obligatoryjnie wskazuje informacje wymagane przez Zamawiającego w tym: Oferowany producent/ typ/ model/ nazwę oraz informację w poszczególnych wierszach tabeli, czy dany parametr oferowanych produktów spełnia (poprzez jednoznaczne określenie, wskazanie np.: tak/ spełnia) / nie spełnia (poprzez jednoznaczne określenie, wskazanie np.: nie/ nie spełnia) wymogi określone przez Zamawiającego (na takim poziomie szczegółowości, który pozwalać będzie na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji ich zgodności z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia).
2) Karty katalogowe producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę wyposażenie opisane w wykazie oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ.
Karty katalogowe producenta muszą zawierać: nazwę producenta, model oraz specyfikację techniczną wraz ze zdjęciem oferowanego produktu oraz z wyszczególnieniem poszczególnych parametrów i opisów.
Jeżeli karta katalogowa producenta stanowi informację ogólnodostępną, zawartą na stronach internetowych producenta i zawiera wszystkie w/w cechy oferowanego sprzętu, forma wygenerowanego pliku ze stron internetowych producenta będzie przez Zamawiającego również akceptowana.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli jednoznacznie potwierdzą, że dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz Cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ, Dokument wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotów trzecich lub inny podmiotowy środek dowodowy (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w Rozdziale 29 SWZ oraz niniejszym ogłoszeniu. 3. Szczegóły dot. wadium w Rozdziale 20 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oświadczenia lub/i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) związane z wystąpieniem siły wyższej, przez którą Strony rozumieją: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, drastyczne zmiany warunków ekonomicznych powodujące niemożność wykonania zamówienia na przedstawionych w ofercie warunkach - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem siły wyższej, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy, w tym w zakresie zmiany sposobu realizacji zamówienia lub wydłużenia terminu wykonania Umowy /poszczególnych terminów wskazanych w Umowie;
2) w części dotyczącej zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, zamówień udzielonych na podstawie art. 445 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych Umową, nieudostępnienia przez Zamawiającego pomieszczeń do których dostarczone i/lub zamontowane mają być poszczególne elementy przedmiotu Umowy lub przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej Umowy;
3) zmiany wyrobu (asortymentu) na wyrób (asortyment) spełniający wszystkie wymogi, przy zachowaniu identycznych warunków jak dla wyrobu pierwotnego oraz z zachowaniem ceny określonej w ofercie;
4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczności wykonania dodatkowych prac lub zamówień udzielonych
na podstawie art. 445 ustawy Pzp, na skutek wystąpienia z jednej sytuacji określonej w pkt 1 lub 2, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wystąpienia zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku Umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto;
5) oznaczenia Wykonawcy w przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
6) w przypadku wystąpienia konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści niniejszej Umowy;
7) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Żadna z ww. przesłanek do zmiany Umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów i adresów poczty elektronicznej, wskazanych w niniejszej Umowie, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną z formą pisemną przyjmuje się elektroniczną formę pisma. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo.
5. Z uwagi na ograniczenie ilości danych jakie można wpisać do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) - nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według kryteriów określonych w SWZ. 2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według wzorów określonych w SWZ. 3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.