Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa hali produkcyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy ATN-OKNA TOMASZ NIJAK
Berdychów 61
62-410 Zagórów
powiat: słupecki
tomasz.nijak@atn-okna.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192356
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zagórów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2024 - Budowa hali produkcyjnej - 1 szt.
Powstaje w kontekście naboru
FEWP.10.02-IZ.00-002/23 - Rozwój działalności firmy ATN OKNA poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produktowych w branży stolarki otworowej jako odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne.

Część 1
Budowa hali produkcyjnej - 1 szt.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Budowa hali produkcyjnej - 1 szt.
W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa hali produkcyjnej w celu usytuowania w niej planowanych do nabycia w ramach projektu środków trwałych, które są niezbędne do rozpoczęcia produkcji nowego produktu oraz udoskonalenia obecnej oferty.
Lokalizacja: Ul. Berdychów, obręb ewidencyjny 0001 Zagórów, jednostka ewidencyjna Zagórów, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu: dz. nr: 1244/9, 1245/12.
Zamawiający posiada zezwolenie na inwestycję: decyzja nr 94/2024 wydana przez Starostę Słupeckiego z dnia 07.03.2024 r.
Wszelkie założenia techniczne niezbędne do wyceny precyzuje Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), dostępna pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1wF6VIgLMGT_iaWk6M0_K1SFbxmXyW60q?usp=sharing
Dokumentacja Projektowa jest głównym dokumentem, na podstawie którego należy dokonać wyceny oferty.
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową w ramach Generalnego Wykonawstwa:
? koszty robocizny i inne osobowe,
? koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych,
? koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej,
? koszty sprzętu, transportu i narzędzi,
? koszty ewentualnych podwykonawców,
? koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, biurowych i sanitarnych,
? koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy,
? koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk,
? koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.
? inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia.
Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane: 36 miesięcy.
W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej, opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równowartościowymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane

Okres gwarancji
min. 36 miesięcy

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2024-57671-192356, 02/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
słupecki
Gmina
Zagórów
Miejscowość
Zagórów
Harmonogram: maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30.09.2025 r., potwierdzony protokołem końcowym bez uwag.
Przewidywany termin zawarcia umowy: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewidywany termin przekazania placu budowy: do 7 dni od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
? wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
? w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia
z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac;
l) nieprzewidziane warunki techniczne, terenowe i wodne;
m) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizacje robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;
n) spowodowanymi wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie innych czynności zleconych Umową, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy. Za wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne przyjmuje się takie warunki, które łącznie biorąc pod uwagę - wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót budowanych skutkują wstrzymaniem ich prowadzenia oraz ilość dni lub intensywność występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest dużo (co najmniej o 30%) większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania oferty wstecz.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 2), zawierającej:
? Nazwę, adres, e-mail i NIP oferenta
? Miejscowość i datę wystawienia oferty
? Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
? Termin ważności oferty
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
? Wykonawca oświadcza, że:
a. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
b. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
c. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
? Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty - jeśli dotyczy.
4) Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. Jeżeli z treści dokumentu nie będzie wynikać fakt opłacenia składki, oferent dołączy również potwierdzenie opłaty składki.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta.
Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie.
Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
- Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- Brak przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.
Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
1. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
2. zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
? Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości kontraktu netto za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, nie więcej niż 10% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
? Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wybrania oferty, w której Wykonawca zobowiązał się do selektywnej zbiórki odpadów, obowiązek ten zostanie usankcjonowany w zawartej umowie między stronami, z zastrzeżeniem, że naruszenie obowiązku skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 5% wartości kontraktu brutto.
? Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
- informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,
- przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. W przypadku, gdy nie będzie możliwa komunikacja za pomocą BK2021, korespondencja odbędzie się drogą mailową.
? Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
? Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
? Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.
? Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-21
Data ostatniej zmiany
2024-06-21 14:07:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium ceny netto (w PLN/inna waluta) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min / C r) x 75
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w ramach kryterium gwarancja (w miesiącach) będą przyznawane wg następującej formuły:
? gwarancja 36 miesięcy - 0 pkt
? gwarancja powyżej 36 miesięcy, do 48 miesięcy włącznie - 5 pkt
? gwarancja powyżej 48 miesięcy, do 60 miesięcy włącznie - 10 pkt
? gwarancja powyżej 60 miesięcy - 15 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w ramach kryterium selektywny odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na co najmniej 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne: beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie, przez cały okres prowadzenia robót budowlanych (TAK/NIE)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Nijak
tel.:
e-mail: tomasz.nijak@atn-okna.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.