Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
zdp.zamowienia@zdprybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Starostwa obejmuje wykonanie dedykowanej instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem centrali, pełno-funkcjonalnego panela czujek optyczno-temperaturowych, czujek temperaturowych, gniazd czujek, przycisków ROP, przycisków ROP zewnętrznych, modułu sterująco-monitorujący, modułu sterującego zasilacza oraz instalacji;
2) zakres projektowanej inwestycji opisany został w dokumentacji obejmującej część:
a) branże instalacji elektrycznej: montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru;
b) branża ogólnobudowlana: prace zakrywkowe, malarskie itp. wraz montażem urządzeń i klap;

CPV: 45310000-3, 45312100-8,45311100-1

Dokument nr: 2024/BZP 00378719, ZDP-SDMiB.2500.17.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w Rybniku, dostępnego pod adresem https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze;
4) korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
a) wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
b) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego;
5) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PAdES - format.pdf, XAdES - pozostałe formaty);
6) podpis zaufany;
7) certyfikat osobisty;
8) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
9) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji (wiadomości) wynosi 150 MB;
10) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych zamawiający informuje, że złożona przez wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.
W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) wykonawca dołącza do Systemu E-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający). Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania Systemu zamieszczone są w instrukcji obsługi Systemu dostępnej jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, z siedzibą przy Ul. Jankowickiej 49, 44-200 Rybnik;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez: adres e-mail: iodo@powiatrybnicki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajdują się w niniejszej SWZ);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp,
b) firma LTC Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, Ul. Narutowicza 2, jako operator platformy e-Zamówienia Publiczne, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy Pzp, chyba, że przepisy szczególne będą stanowiły inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez System E-ZP; https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł;
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Żorach nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002 w tytule przelewu należy wpisać: wadium ZDP-SDMiB.2500.17.2024.
5. Musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/ poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonym w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-SDMiB.2500.17.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Starostwa obejmuje wykonanie dedykowanej instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem centrali, pełno-funkcjonalnego panela czujek optyczno-temperaturowych, czujek temperaturowych, gniazd czujek, przycisków ROP, przycisków ROP zewnętrznych, modułu sterująco-monitorujący, modułu sterującego zasilacza oraz instalacji;
2) zakres projektowanej inwestycji opisany został w dokumentacji obejmującej część:
a) branże instalacji elektrycznej: montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru;
b) branża ogólnobudowlana: prace zakrywkowe, malarskie itp. wraz montażem urządzeń i klap;
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru o wartości minimum 150 000,00 złotych brutto,
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której wykonawca bezpośrednio uczestniczył; okres, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Natomiast jest zobowiązany zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wskazać te środki oraz potwierdzić ich prawidłowość i aktualność. Wykaz robót jest obligatoryjny;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; dla wskazanej osoby należy złożyć oświadczenie wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł;
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Żorach nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002 w tytule przelewu należy wpisać: wadium ZDP-SDMiB.2500.17.2024.
5. Musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/ poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonym w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
3) wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu ,,nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Szczegółowe wymagania określają zapisy SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) przedłużenie terminu:
a) gdy dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;
b) o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie wykazanym lub inaczej wykazanym w dokumentacji przetargowej) lub kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami budowlanymi;
c) w razie wstrzymania wykonania robót w przypadkach przewidzianych w lit. a) i b), wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez kierownika budowy;
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o tyle dni ile trwało wstrzymanie;
e) o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, z przyczyn niezależnych od wykonawcy;
f) o tyle dni, ile trwało wstrzymanie prac spowodowane decyzją służb konserwatorskich lub Nadzoru Budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych);
g) o tyle dni, ile jest koniecznych do realizacji robót zamiennych, o których mowa w §3 umowy;
h) o tyle dni, ile przedłuża się np. procedura uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności;
i) o tyle dni, ile trwało zawieszenia realizacji umowy lub jej części przez zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, zarządzeń władz państwowych, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych zarządzeniami lub innymi dokumentami;
j) w sytuacji prowadzenia równolegle robót budowlano - montażowych przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia - o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu, pod warunkiem potwierdzenia tych okoliczności przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;
2) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być inne niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powiększona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej/powiększonej stawki podatku VAT. Zmiana dotyczy wyłącznie części robót realizowanych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług VAT;
b) wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności;
c) zmniejszenia zakresu robót podstawowych w sytuacjach, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie przewidzieć, a przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie z przyczyn technicznych okazało się zbędne; minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, niż 95% wartości kosztorysu ofertowego; rozliczenie wartości zmniejszonego zakresu nastąpi na podstawie kosztorysu przedłożonego przez wykonawcę, sporządzonego w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz składniki cenotwórcze wydawnictwa SEKOCENBUD za dany kwartał dla województwa śląskiego spoza stolicy województwa;
(...)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu, dalsza część zmian umowy zawarta została w załączniku nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.