Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli biurowych dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli biurowych dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 46 23 800, tel. (81) 46 23 813, tel. (81) 46 23 841
zamowieniapubliczne@lawp.lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 46 23 800, t
Termin składania ofert: 2024-07-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa mebli biurowych dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe na potrzeby LAWP w Lublinie

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla stanowisk pracy
wyposażonych w monitory ekranowe na potrzeby LAWP w Lublinie, szczegółowo
określona w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert ,,Opisie przedmiotu
zamówienia".

Dokument nr: ORG.KK.2621.14.2024

Składanie ofert:
V. Termin oraz sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 9:00 (oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane).
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej:
zamowieniapubliczne@lawp.lubelskie.pl

Miejsce i termin realizacji:
III.
Termin wykonania usługi:
maksymalnie 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)1
Godziny urzędowania LAWP w Lublinie: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza cenowego stanowiącego
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Oferta musi także zawierać:
a) Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia do
składania ofert,
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia do
składania ofert.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być
podpisane przez zobowiązane osoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do Zaproszenia
do składania ofert, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie
składania ofert zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cenę należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych
niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku). Wymienione wartości w ofercie brutto
należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek
w tysięcznych częściach złotego).
5. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie,
Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
6. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1666 z późn.
zm.), Wykonawca może przekazać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
VII. Informacja o wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adres wskazany
w ofercie).
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
2. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do
składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.

Uwagi:
X. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin,
lawp@lubelskie.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się
kontaktować pod adresem email - iod.lawp@lawp.lubelskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: dostawa mebli biurowych dla stanowisk pracy wyposażonych
w monitory ekranowe na potrzeby LAWP w Lublinie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych,
w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych
z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą
przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także
w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami
prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na
administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane
podmiotom współpracującym z LAWP w oparciu o umowy powierzenia zawarte
zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT.
W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany
powyżej.
9. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach
i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w
realizację umowy.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego zamówienia należy się
kontaktować z pracownikami LAWP w Lublinie:
Katarzyna Kowalczyk - procedura - tel. (81) 46 23 813
Beata Krasnodębska - opis przedmiotu zamówienia - tel. (81) 46 23 841

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.