Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa w zakresie okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwigowego...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa w zakresie okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwigowego systemu ostrzegawczego DSO

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel. 81855 28 07, fax. 81 855 28 76
a.romanczuk@spzoz-lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81855 28 07, fa
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł pn.: Usługa w zakresie okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwigowego systemu ostrzegawczego DSO w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej w przedmiocie zamówienia wskazanej w niniejszym zapytaniu ofertowym i na zasadach w nim określonych.
ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwigowego systemu ostrzegawczego DSO w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
2. Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Wykonanie okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru /SSP/ i dźwiękowego systemu ostrzegawczego /DSO/ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie przy Ul. Cichej 14.
W/w przegląd obejmuje:
a) część budynku A - Szpitalny Oddział Ratunkowy (parter)
b) część budynku A - (V piętro),
c) część budynku B - (parter oraz poziom -1)
d) budynek E /modułowy/ - Zakład Diagnostyki Obrazowej (parter)
zgodnie z poniższą tabelą:
1) Lokalizacja SP ZOZ, Ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.
Lp. Elementy systemu Ilość [szt.] / nr linii
Szpitalny Odział Ratunkowy - budynek A - parter + budynek B - poziom -1 (centrala p. pooż oraz DSO)
1 Centrala SSP Polon 6000 1 / budynek B poziom -1/
2 Panel wyniesiony centrali Polon 6000 1
3 Czujka dymu optyczna DUO 6046 108/L3
4 ROP ROP 401M 10/L3
5 Moduły sterujące: Zamknięcia ogniowe 1-5 Klapy dymowe KP 1-27 Drzwi automatyczne D 1-4 Kontrola dostępu KD 1-3 Centrala kurtyny p.poż Sterowanie wentylatora 9/L2
6 Centrala DSO MultiVES 1 / budynek B poziom -1
7 Głośniki DSO 44
2) Zakład Diagnostyki Obrazowej - budynek E parter + budynek B - parter
8 Czujka dymu DUO 6046 51/L1
9 ROP ROP 401M 7/L1
10 Moduł sterujący Centrala zamknięć ogniowych 2/L1 .
11 Głośniki systemu DSO 13
3) budynek A - V piętro
12 Centrala zamknięć ogniowych D+H 4
1. System Zamontowany na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z centralą na poziomie / -1/ objęty jest na gwarancją Wykonawcy ZAB-BUD Warszawa Sp. z o.o.
2. System zamontowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - budynek E parter + cześć budynku B - parter - objęty jest na gwarancją Wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o.
Z uwagi na powyższe Wykonawca usługi zobowiązany jest przed podpisaniem umowy uzyskać oświadczenie zgodę gwaranta systemu SSP i DSO (Zab-Bud oraz Philips Polska) na umożliwienie wykonywania okresowych przeglądów w okresie 60 miesięcy bez utraty warunków gwarancji.
3. Wykonawca uzyska oświadczenie gwaranta firmy ZAB-BUD Sp. z o.o. dot. zgody na wykonanie okresowych przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej /SSP/ i dźwiękowego systemu ostrzegawczego/DSO/bez utraty gwarancji zgodnie z umową nr ZP/TP/4-1/2022/KT z dnia 02.06.2022r. Osoba do kontaktu Daniel Tomaszewski tel. 603 187 773 e-mail: d.tomaszewski@zab-bud.pl;
4. Wykonawca uzyska oświadczenie gwaranta firmy Philips Polska Sp. z o.o. dot. zgody na wykonanie okresowych przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej /SSP/ i dźwiękowego systemu ostrzegawczego/DSO/bez utraty gwarancji zgodnie z umową nr ZP/PN/6-1/2022/KT z dnia 27.06.2022r. Osoba do kontaktu Igor Kamiński tel. 604 243 460 e-mail: igor.kaminski@igrotech.eu;
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz autoryzację producentów systemów wymaganych do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożarowej /SSP/ i dźwiękowego systemu ostrzegawczego /DSO/ kompleksowo w całym budynku szpitala nie rzadziej niż jeden raz w roku - dotyczy SSP oraz dwa razy w roku - dotyczy DSO w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem planów elementów SSP i DSO - Pomieszczenie linia 1 i 3 stanowiących załączniki do umowy.
8. Przeglądy wykonywane będą zgodnie z zaleceniami CEIM/TS 54-14.poprzez:
1. Wywiad z użytkownikami odnośnie pracy systemu
2. Kontrola zapisów w książce pracy i eksploatacji SSP
3. Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości)
4. Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
5. Kontrola działania wszystkich lampek, diod, wskaźników
6. Test akumulatorów, kontrola działania ładowarki akumulatorów
7. Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym
8. Kontrola 100% elementów systemu poprzez aktywację czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych
9. Kontrola pracy mikrofonu DSO
10. kontrola pracy głośników DSO
11. Test współdziałania wszystkich elementów systemu DSO, SSP, kurtyny oraz klap odcinających na SOR i zamknięć ogniowych
12. Test zamknięć ogniowych na V piętrze systemu opartego na indywidualnych centralkach nie podłączonych do centrali SSP
13. Test wszystkich elementów kontrolno sterujących.
9. Wykonanie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z normą norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja
10. Wykonanie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegania zgodnie z normą PN-EN 60849:2001
11. Test funkcjonalny i współdziałania systemu SSP.
12.Zamawiający przewiduje 60 dniowy termin płatności, liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

CPV: 31625200-5, 71356100-9

Dokument nr: ZO-p130/13/2024

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 28.06 2024 r.

Składanie ofert:
6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.romanczuk@spzoz-lubartow.pl, w terminie do dnia 28.06.2024 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu umowy w niniejszym postępowaniu wynosi: 60 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców oraz innych zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 r., poz. 1285, z późn. zm.) zwana dalej ,,kc".
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa w niniejszym postępowaniu następujące warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wskazuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
3. Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
- w okresie ostatnich pięciu @ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru /SSP/ i dźwiękowego systemu ostrzegawczego /DSO/ w budynkach użyteczności publicznej.
- skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - D i eksploatacji - E
3. Zamawiający informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.).
4. Ocena spełniania powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonego w Ofercie Wykonawcy oświadczenia, według formuły spełnia/nie spełnia.
ROZDZIAŁ VI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami: Cena ofertowa brutto -100%
2. Zamawiający dokona oceny oferty dla każdej części wg następujących wzorów: C = (Cmin/Co) x 100 pkt
gdzie:
C - ocena punktowa w oceniane kryterium ceny ofertowej brutto; Cmin - najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto; Co - cena ofertowa brutto oferty ocenianej; 100 % - waga procentowa ocenianego kryterium (100% = 100 pkt);
3. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. ,,Oferta Wykonawcy" i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wskazania oferty z najwyższą liczbą punktów, ze względu na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty przedstawiające takie same oferty o takim samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
ROZDZIAŁ VII PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część postępowania.
2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ,,Oferta Wykonawcy", wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ,,Oferta Wykonawcy" sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania;
2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (jeżeli dotyczy);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane (jeżeli dotyczy).
5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Procedura
do dokonania tego rodzaju czynności jest tożsama jak ta dotycząca składania ofert i odbywa się za pośrednictwem platformy Baza Konkurencyjności.
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA, BADANIA OFERTY I SPOSOBU UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono Zapytania lub prześle wyjaśnienia do Wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe.
3. Zamawiający na każdym etapie przed złożeniem ofert może wydłużyć termin wyznaczony na składanie ofert, przekazując informację wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian i udzjelenia wyjaśnień w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:
1) Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania - jeżeli Zapytanie było zamieszczone na stronie internetowej, albo wysyłając informację wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2} Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu.
Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej lub
przekazania Wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu.
5. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw albo, jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepo-wodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy:
1) cena całkowita danej oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert;
2) cena całkowita danej oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych;
3) cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów lub jest niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień.
10.Zamawiający może wskazać inne istotne informacje o sposobie oceny ofert oraz o przebiegu postępowania do wyboru oferty, wynikające z konkretnych warunków i kryteriów oceny ofert. 11.Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym lub Zapytaniu ofertowym;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
4) Wykonawca jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w zakresie określonym w formularzu Oferta Wykonawcy;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) Oferta, która posiada znamiona ww. podlega odrzuceniu z postępowania.
12.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
13.Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
14.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej nazwę (firmy) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
15.Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej.
16.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17.Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu bez zastrzeżeń.
18.Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty nie pod legającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach kiedy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub takiej samej punktacji;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835);
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie-podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
20. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
21. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest Agnieszka Romańczuk.
ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UMOWY
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Zamawiający informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, której projektowane postanowienia znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ (Wzór umowy).
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą z tytułu wykonania zamówienia będą realizowane w polskich złotych.

Uwagi:
ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW
1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
4) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
5) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
6) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
7) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
8) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jarosław Turbakiewicz, e-mail: j .turbakiewicz@spzoz-luba rtow.pl
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
2) pod wykonawcy/pod miotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.

Kontakt:
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie. Zamawiający do komunikowania się z Wykonawcami wykorzystywać będzie pocztę elektroniczną e-mail: a.romanczuk@spzoz-lubartow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.