Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja Głównego Traktu Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja Głównego Traktu Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Bema 1
24-100 Puławy
powiat: puławski
(81) 450 22 74
spzoz@szpitalpulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (81) 450 22 74
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja Głównego Traktu Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji Głównego Traktu Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej (SWZ) oraz rzutem pomieszczeń objętych zamówieniem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
3. W przypadku, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne".
4. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia i stosowane materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty itp. przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie jakość, standard i parametry produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.

CPV: 45215140-0, 45453000-7,45262520-2,45310000-3,45330000-9-,45331100-7,45400000-1,45421130-4

Dokument nr: 2024/BZP 00379923, ZM 2/230/2024/MG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aafdb0af-3211-11ef-acf6-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) - dostępny po zalogowaniu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aafdb0af-3211-11ef-acf6-4e696a6d8c25
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-aafdb0af-3211-11ef-acf6-4e696a6d8c25.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/).
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia.
2) administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, Ul. Bema 1, 24-100 Puławy, NIP: 7162238942, REGON: 431205731.
3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres e-mail: odo@szpitalpulawy.pl, telefonicznie na numer 814502389 lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie 2.
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie podstawowym;
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp;
6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 Ustawy Pzp);
7) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
9) Wykonawcy posiadają:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
c) zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) Wykonawcom nie przysługuje:
a) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w Banku Millenium NRB: 52 1160 2202 0000 0000 9840 8599, tytułem: ,,Wadium ZM 2/230/2024/MG".
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą określonego w Dziale X SWZ z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt 2) - 3) i ust. 7.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4), wykonawca winien przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale XXII SWZ.
9. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w ofercie.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4), wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Dziale XIV ust. 7 SWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń, o którym mowa w Dziale XIV ust. 4 SWZ lub innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Dziale XIX ust. 3 pkt 3) SWZ, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZM 2/230/2024/MG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji Głównego Traktu Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej (SWZ) oraz rzutem pomieszczeń objętych zamówieniem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
3. W przypadku, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne".
4. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia i stosowane materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty itp. przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie jakość, standard i parametry produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45262520-2 - Roboty murowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Wybór oferty nastąpi na podstawie dwóch kryteriów: "Cena brutto" i "Okres gwarancji".
2. Opis sposobu dokonywania oceny w kryterium ,,Cena brutto" ( C ): Kryterium ,,Cena brutto" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) * 60 pkt.
3. Opis sposobu dokonywania oceny w kryterium ,,Okres gwarancji ( G )". Kryterium ,,okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach. Najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru robót. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące jako niezgodną z SWZ. Najdłuższy okres gwarancji, jaki Zamawiający przyjmie do oceny to 60 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji wynoszącego zarówno 60 miesięcy jak i więcej Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: G = (Termin gwarancji ocenianej oferty / Najdłuższy termin gwarancji wśród złożonych ofert) * 40 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G, gdzie:
P - Łączna liczba punktów.
C - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena brutto".
G - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres gwarancji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
1) Należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące remontu, rozbudowy, przebudowy lub budowy budynków użyteczności publicznej o wartości min. 1.000.000 zł brutto każda, tj. każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy.
2) Należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy) polegające na remoncie, rozbudowie, przebudowie lub budowie budynku, klasyfikowanego w Sekcji 1 dział 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w tym jednej z Klasy 1264, z wyłączeniem ,,Budynków przemysłowych i magazynowych" (grupa 125), ,,pozostałych budynków niemieszkalnych" (grupa 127), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o., c.w.u. i instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej.
3. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych i telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w Banku Millenium NRB: 52 1160 2202 0000 0000 9840 8599, tytułem: ,,Wadium ZM 2/230/2024/MG".
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą określonego w Dziale X SWZ z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt 2) - 3) i ust. 7.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4), wykonawca winien przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale XXII SWZ.
9. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w ofercie.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4), wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Dziale XIV ust. 7 SWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń, o którym mowa w Dziale XIV ust. 4 SWZ lub innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Dziale XIX ust. 3 pkt 3) SWZ, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy Pzp., określa, iż dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia wykaże samodzielne spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach i na warunkach określonych w ze wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Wybór oferty nastąpi na podstawie dwóch kryteriów: "Cena brutto" i "Okres gwarancji".
2. Opis sposobu dokonywania oceny w kryterium ,,Cena brutto" ( C ): Kryterium ,,Cena brutto" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) * 60 pkt.
3. Opis sposobu dokonywania oceny w kryterium ,,Okres gwarancji ( G )". Kryterium ,,okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach. Najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru robót. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące jako niezgodną z SWZ. Najdłuższy okres gwarancji, jaki Zamawiający przyjmie do oceny to 60 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji wynoszącego zarówno 60 miesięcy jak i więcej Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: G = (Termin gwarancji ocenianej oferty / Najdłuższy termin gwarancji wśród złożonych ofert) * 40 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G, gdzie:
P - Łączna liczba punktów.
C - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena brutto".
G - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres gwarancji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-07

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.