Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd i konserwacja klimatyzacji i urządzeń chłodniczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd i konserwacja klimatyzacji i urządzeń chłodniczych

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża
powiat: radomski
Tel. (048) 368 17 01, tel. 698 080 404, 516 150 282, 698 080 404
eunijne@szpitalilza.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Iłża
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (048) 368 17 01
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złozenia
oferty w postępowaniu o wartosci szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do
ktorego nie stosuje się przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019
r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na:
,,Przegląd i konserwacja klimatyzacji i urządzeń chłodniczych znajdujących się w SPZZOZ
Szpital w Iłży"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania.
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu rocznych
przeglądow urządzen klimatyzacyjnych i chłodniczych znajdujących się na terenie SPZZOZ
Szpital w Iłzy. Zamowienie zostało podzielone na 2 częsci:
Część 1 Wykonanie przeglądow urządzen klimatyzacyjnych
Część 2 Wykonanie przeglądow urządzen chłodniczych
Zamawiający nie ogranicza liczby częsci, na jaką moze złozyc ofertę jeden Wykonawca.
2. Wykonanie przedmiotu zamowienia, obejmuje w szczegolnosci:
1) Czyszczenie filtrow parownika;
2) Pomiar cisnienia dynamicznego (HP i LP - manometr);
3) Ogolne czyszczenie i odgrzybianie skraplacza urządzeniem parowym;
4) Sprawdzenie skraplacza ze względu na korozję i uszkodzenia;
5) Sprawdzenie droznosci odprowadzenia skroplin i udroznienie w razie koniecznosci;
6) Sprawdzenie sterownika oraz automatyki (pilot);
7) Ogolne czyszczenie parownika i odgrzybianie urządzeniem parowym;
8) Sprawdzenie parametrow temperaturowych na jednostce zewnętrznej (termometr);
9) Uzupełnienie protokołu o powyzsze dane osobno dla kazdego urządzenia.
3. Nalezy wykonac protokoły osobno dla kazdego urządzenia, zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: DZP-ZO-20-2024

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godz. 12:30 w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładow Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłzy z siedzibą w Iłzy Ul. Bodzentynska 17.

Składanie ofert:
XI.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w formie elektronicznej nalezy przesłac drogą elektroniczną na adres e-mail:
eunijne@szpitalilza.com.pl do dnia 28.06.2024 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji w terminie:
a) I przegląd - do końca sierpnia 2024 r.;
b) II przegląd - do końca maja 2025 r.;

Wymagania:
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem DZP-ZO-20-2024.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływac się na wyzej podane
oznaczenie.
III.
TRYB POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,
zwanego dalej ,,DZP-ZO-20-2024", z wyłączeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrze-
snia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcow w postępowaniu o udzie-
lenie zamowienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego ,,Zapytania ofertowego" a w
sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pozn. zm.).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V.
MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ
1. Zamawiający umozliwia odbycie wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin na odbycie
wizji lokalnej do 27.06.2024 r. w godzinach od 8:00 do 14:00. Osoba odpowiedzialna w tym
zakresie po stronie zamawiającego to Kierownik Działu Technicznego - Dawid Pękala, nr tel.
do kontaktu: 698 080 404.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Przeglądy urządzen klimatyzacyjnych i chłodniczych, o ktorych mowa w zapytaniu
przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca
przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia na wezwanie
Zamawiającego.
1.2 Posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie ktorego dotyczy zapytanie.
1.3. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, będący w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie
zamowienia.
VIII.
PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U.
z 2022 r. poz. 835), zwana dalej ,,ustawą sankcyjną" z postępowania o udzielenie zamowienia
publicznego wyklucza się:
1.1 wykonawcę wymienionego w wykazach okreslonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
1.2. wykonawcę, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
1.3. wykonawcę, ktorego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w punkcie 1.
3. W przypadku wykonawcy lub wykluczonego na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 1., które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
IX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Cena oferty musi obejmowac wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w tym opłaty i nalezne podatki.
2. Cena ofertowa (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) musi byc podana w formie ryczałtu,
cena okreslona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres waznosci umowy: nie
będzie podległa zmianom i waloryzacji,
3. Cena oferty musi byc wyrazona w złotych polskich, z dokładnoscią do dwoch miejsc po
przecinku (zgodnie z zasadami arytmetyki),
4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
5. Wykonawca po wykonaniu usługi wystawi fakturę. Podstawą wystawienia faktury będzie
dostarczenie protokołow z wykonanych przeglądow urządzen.
6. Płatnosc nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynnosci nie wynika z dokumentow rejestrowych załączonych do oferty.
3. Wykonawca moze złozyc tylko jedną ofertę.
4. Tresc oferty musi odpowiadac tresci Zapytania Ofertowego.
5. Oferta musi byc sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze ządac od wykonawcow wyjasnien
dotyczących tresci złozonych ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
8. Złozenie oferty niespełniającej wymagan okreslonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
skutkowac będzie odrzuceniem oferty.
9. Oferta musi byc sporządzona w języku polskim.
10. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny byc podpisane przez osobę upowaz-
nioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do KRS lub
do CEiDG albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku złozenia
oferty wspolnej - przez Pełnomocnika Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia.
11. W przedmiotowym postępowaniu formularz oferty i pozostałe dokumenty sporządza
się, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elek-
tronicznym) oraz przesyła na wskazany adres e-mail. Oferta musi byc sporządzona w for-
mie elektronicznej w formacie danych w szczegolnosci: .pdf,.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt
Zamawiający dopuszcza złozenie oferty w formie skanu podpisanej oferty.
XII.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA
OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.
Wykonawca moze zwrocic się do Zamawiającego pisemnie z prosbą o wyjasnienie tresci
zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres eunijne@szpitalilza.com.pl do
dnia 26.06.2024 do godziny 10:00.
2.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wpłynął po terminie
wskazanym w pkt.1, Zamawiający moze pozostawic wniosek bez rozpoznania.
4. Po zebraniu i analizie ofert SPZZOZ Szpital w Iłzy zastrzega sobie mozliwosc przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji dotyczących ostatecznego wyboru oferty.
XI.
TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
XIII.
KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium 1 - Cena brutto oferty - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawcow,
ktorzy złozyli oferty w odpowiedzi na zapytanie.
XIV.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub uniewaznienia postępowania bez podania
przyczyny na kazdym etapie trwania postępowania.
XV.
UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
1.
Zamawiający udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i stanowi ofertę najkorzystniejszą
z punktu widzenia przyjętych kryteriow, z zastrzezeniem pkt XIV.
2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, ktorego oferta zostanie wybrana.
3.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiający moze wybrac ofertę najkorzystniejszą sposrod
pozostałych ofert lub uniewaznic postępowanie.
XVI.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru załączonego
do niniejszego Zapytania ofertowego - Załącznik nr 2.
2.
Termin i sposob podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą niezwłocznie
po wyborze oferty.

Uwagi:
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, ze:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespoł
Zakładow Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłzy, 27-100 Iłza, ul. Bodzentynska 17.
o inspektor ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładow Opieki
Zdrowotnej Szpital w Iłzy, Pan Mateusz Szczypior - dane kontaktowe:
iod@szpitalilza.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie
parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o
ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem, prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, ktorym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postępowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
?
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
?
na podstawie art. 18 RODO prawo ządania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
?
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
?
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz nie moze naruszac integralnosci protokołu oraz jego załącznikow.
** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa członkowskiego.

Kontakt:
4. Wszelkie ustalenia nalezy uzgodnic z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego
Dawidem Pękala tel. 698 080 404.
Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących zapytania ofertowego
wyznacza się następujące osoby :
W zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Katarzyna Nowak, tel. 516 150 282, e-mail: knowak@szpitalilza.com.pl,
W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Dawid Pękala, tel. 698 080 404, e -mail: dpekala@szpitalilza.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.