Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Gruntowna termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Gruntowna termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2024-06-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI NR 12 W WALIMIU
Długa 8
58-320 Walim
powiat: wałbrzyski
792454725
jarekklonowski@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192558
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Walim
Wadium: ---
Nr telefonu: 792454725
Termin składania ofert: 2024-07-16
Dokumenty do pobrania
gruntowna termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego, usytuowanego w
Walimiu, przy Ul. Tadeusza Kościuszki nr 12
Powstaje w kontekście projektu
FEDS.09.05-IP.01-0043/23 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Tadeusza Kościuszki nr 12 w Walimiu.

Część 1
wydatki audytowe, pozostałe roboty budowlane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem podstawowym zamówienia jest gruntowna termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego, gruntowna termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego, usytuowanego w Walimiu, przy Ul. Tadeusza Kościuszki nr 12.
Roboty należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym oraz przedmiarami robót. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały budowlane zgodnie z zaplanowanymi w audycie energetycznym, chyba że po zmianie uzgodnionej z Inwestorem, współczynniki przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej W/(m2oK), stan po termomodernizacji, będzie miał wartość korzystniejszą lub nie zmienioną od zaplanowanej w audycie.
Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje zakres wynikający z kosztorysu inwestorskiego, dział: 7,1; 7,2; 7,3 tj. elementy ułatwiające swobodną orientację, przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami.
Inwestor przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, informacyjnego, mający ułatwić wykonawcy przygotowanie oferty. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w formacie pdf. (bez możliwości przekazania w formacie ATH).
Okres gwarancji
24

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2024-17264-192558, FEDS.09.05-IP.01-0043/23

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wałbrzyski
Gmina
Walim
Miejscowość
Walim
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-08-22
Koniec realizacji
2024-08-22
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
podpisanie umowy
Etap 2
Początek realizacji
2024-10-22
Koniec realizacji
2024-10-29
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
odbiór częściowy
Etap 3
Początek realizacji
2024-08-22
Koniec realizacji
2025-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
termin wykonania przedmiotu umowy
Etap 4
Początek realizacji
2025-09-30
Koniec realizacji
2025-10-07
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
zgodnie ze wzorem umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
a) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień podobnych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w przeciągu 2 lat przed terminem składania ofert, wykonali w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną lub więcej, polegające na dociepleniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wymaga się od wykonawcy przedstawienia wykazu wykonanych usług zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, liczbę, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi). Dokument wymagany po wyborze oferty Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wymaga się od wykonawcy przedstawienia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub innego równoważnego dokumentu na kwotę adekwatną do wartości zamówienia (nie mniejszej od ceny ofertowej). Dokument wymagany po wyborze oferty Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymaga się złożenie oferty na formularzu wskazanym przez Zamawiającego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak podstaw do wykluczenia - powiązania osobowo - kapitałowe z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku Zamawiającego, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Dodatkowo, czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Powiązania osobowe lub kapitałowe z
wykonawcami wpływające na bezstronność postępowania, polegają na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-25
Data ostatniej zmiany
2024-06-25 18:43:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
kryterium ceny będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*80%, gdzie A oznacza "Ilość punktów", B "cena najtańszej ze złożonych ofert", C "cena badanej oferty", 80% waga punktowa. Szczegółowe informacje w załączniku pn. Ogłoszenie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gwarancji będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*20%, gdzie A to "Ilość punktów"; B "okres gwarancji w ofercie ocenianej (miesiące)"; C "60 miesięcy, tj. limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego", 20% waga punktowa. Szczegółowe informacje w załączniku pn. Ogłoszenie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Klonowski
tel.: 792454725
e-mail: jarekklonowski@wp.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.