Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usunięcie mikroorganizmów wraz z przemalowaniem elewacji ścian szczytowych budynków...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usunięcie mikroorganizmów wraz z przemalowaniem elewacji ścian szczytowych budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 834 34 84 do 85 fax 91 573 41 11, 91/834-34-83 (wew. 206
sm@spoldzielniastargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: 1 500,00 zł
Nr telefonu: tel. 91 834 34 84 do
Termin składania ofert: 2024-07-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na roboty polegające na usunięciu mikroorganizmów wraz z przemalowaniem elewacji ścian szczytowych budynków mieszkalnych B3/A i B4/L na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

Budynek B3/A, B4/L - ściany szczytowe :

oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji wodą z dodatkiem środka grzybobójczego przy użyciu zmywarki ciśnieniowej (150 m2/ścianę - łącznie 300 m2),
uzupełnienie ubytków wyprawy (7,5 m2/ścianę - łącznie 15 m2),
dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą silikonową z dodatkiem środka zapobiegającego korozji mikrobiologicznej (m.in.) algi, mech), odporną na warunki atmosferyczne,
uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu (B3/A - 11 szt., B4/L - 15 szt.),
wykonanie LOGO SM na ścianach szczytowych budynku.

Dopuszcza się wykonanie prac przy użyciu rusztowań alpinistycznych.

UWAGI OGÓLNE:

Pełen zakres robot oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy a także ilość warstw środka grzybobójczego do usunięcia skażenia oraz gruntowania.
Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.
Utylizacja odpadów pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza się wykonanie prac przy użyciu jedynie materiałów systemu Baumit, Bolix lub Atlas,
Naprawa tynków oraz powłok malarskich w istniejącej strukturze lub wg. wskazań Administracji Osiedla

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów na terenie realizacji prac z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2024 r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z adnotacją: ,,usunięcie mikroorganizmów wraz z przemalowaniem elewacji ścian szczytowych budynków mieszkalnych B3/A i B4/L na Osiedlu Zachód w Stargardzie" w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 11.07.2024 r. do godz. 930.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji robót do 30.09.2024 r.

Wymagania:
Oferta winna zawierać:

Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego.
Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót.
Dowód wpłaty wadium.
Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
Okres gwarancji na wykonane roboty - min. 3 lat.
Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
Oświadczenie Oferenta, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym.
Oświadczenie Oferenta, że:
jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,
przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
nie zalega wobec:

Urzędu Skarbowego z zapłatą podatków, bądź uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
ZUS z zapłatą składek ubezpieczeniowych,
Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,

zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz że nie jest prowadzone postępowanie układowe,
materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie wraz z dokumentami (atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
roboty wykona siłami własnymi.
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto wniesie w gotówce.
Zestawienie wykonanych tego typu prac z ostatnich 3 lat z podaniem lokalizacji, adresu inwestora - dotyczy oferentów, którzy podejmują współpracę z Zamawiającym po raz pierwszy.
Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00zł.
Wskazanie przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg prac wraz z kserokopią posiadanych uprawnień.
Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 500,00 zł w terminie do dnia 10.07.2024 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.
Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

- Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, Z-ca Kierownika Dominika Żuchowska.

- w godzinach: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.