Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU ORAZ PŁYT BALKONOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU ORAZ PŁYT BALKONOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO

Data zamieszczenia: 2024-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniową ,,GROTA"
ul. Nadrzeczna 38/40
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
TEL.723 74 00/FAX 723 69 12
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.723 74 00/FAX 723 69 12
Termin składania ofert: 2024-07-29
Dokumenty do pobrania
REMONT PŁYT BALKONOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL.SZEROKIEJ 23/25B
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
REMONT PŁYT BALKONOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SZEROKIEJ 23/25B
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Szczegółowy zakres robót zamieszczono w obmiarze robót.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.07.2024 r. o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
7. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 29.07.2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie zarządcy
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia
do 2024-10-31

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Opis przygotowania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zarządcy
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zarządcy na adres:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
oraz oznakowane następująco:
REMONT ELEWACJI BUDYNKU ORAZ PŁYT BALKONOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SZEROKIEJ 23/25B
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.
5. Warunki umowy
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
6. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami):
CENA
Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
8. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
Następnie odbędzie się ocena ofert.
10. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
b) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.