Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont elewacji wschodniej (strona balkonowa) i ścian szczytowych wraz z remontem balkonów...

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont elewacji wschodniej (strona balkonowa) i ścian szczytowych wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2024-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czyn"
ul. Leszczyńskiego 7
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 726 481 062, tel. 59 307 02 90
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: tel. 726 481 062, tel. 59 307 02 90
Termin składania ofert: 2024-07-26
Dokumenty do pobrania
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ (STRONA
BALKONOWA) I ŚCIAN SZCZYTOWYCH WRAZ Z
REMONTEM BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6
W SŁUPSKU - NIERUCHOMOŚĆ NR 26
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest Remont elewacji wschodniej (strona balkonowa) i ścian szczytowych wraz z remontem
balkonów w budynku mieszkalnym przy Ul. Królowej Jadwigi 6 w Słupsku - nieruchomość nr 26 (dalej: ,,Przedmiot
Zamówienia"), obejmujący następujący zakres robót:
1)Opaska:
1.1 Ciśnieniowe oczyszczenie opaski.
1.2 Uzupełnienie szczelin, ubytków w opasce oraz przy budynku zaprawą cementową.
Cokół:
2.1. Ciśnieniowe oczyszczenie ścian, odgrzybienie preparatem biobójczym,
2.2. Dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą silikonową np. Ceresit CT 49, kolor z palety ATLAS:
SAH 0379:
2.4. Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie brakujących tynków.
Elewacja oraz spody płyt balkonowych:
3.1. Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej folią,
3.2. Ciśnieniowe zmycie i oczyszczenie preparatem biobójczym,
3.3 Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie brakujących tynków na ścianach, na ościeżach, na gzymsach, na płytach
balkonowych od spodu w tym uzupełnienie tynków na ościeżach po wymianach stolarki przez mieszkańców oraz po
roślinach pnących
3.4 Dwukrotne gruntowanie i malowanie farbą silikonową np.Ceresit CT 49, kolor: z palety ATLAS, SAH 0372
3.5 Uszczelnienie po obwodzie masą silikonową stolarki okiennej (łącznie z parapetami),
3.6 Wymiana wskazanych parapetów okiennych z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,7 mm, w kolorze ustalonym
z Inspektorem nadzoru. W razie konieczności po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru wymiana innych parapetów
okiennych - roboty rozliczone kosztorysem powykonawczym.
3.7 Usunięcie z elewacji elementów jak anteny, nieużytkowane uchwyty, kraty okienne, których lokatorzy nie usuną we
własnym zakresie; anteny oraz użytkowane uchwyty stanowią własność lokatorów,
3.8 Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na elewacji na nowe, ze stali nierdzewnej, uzupełnienie brakujących,
3.9 Wymiana, uszczelnienie profil dylatacyjnych,
3.10 Kraty okienne wskazane przez Inspektora nadzoru zamontowane na budynku, których lokatorzy nie zdemontują
we własnym zakresie należy zdemontować na czas prowadzenia prac, oczyścić przez piaskowanie oraz zagruntować i
pomalować min. 2-krotnie farbą chlorokauczukową w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru , następnie kraty
należy zamontować ponownie.
3.11 Wymiana napinaczy (uchwytów) stalowych instalacji odgromowej, mocowanych na cokole.
3.12 Mycie, malowanie rur spustowych Uszczelnienie obu ścian szczytowych pod czapkami attyki, uzupełnienie tynków,
malowanie
2)
3)
4)
DANE TECHNICZNE farby do wykonania malowania elewacji, do malowania cokołu
Baza: wyselekcjonowane oraz modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporność na deszcz: po ok. 3 godz.
Odporność powłoki na szorowanie: ? 20 000 cykli wg DIN 53778-2
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: kategoria V1, Sd < 100 um, kategoria S1 wg PN-EN 1062-1
Przepuszczalność wody: kategoria W3, w?0,1 [kg/m2 h0,5] wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spęcherzenia: brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spękania: kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia złuszczenia: kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1
Pokrywanie rys: kategoria A2 wg PN-EN 1062-1
Balkony
4.1. Zerwanie płytek posadzkowych i wylewki spadkowej na płycie balkonowej oraz izolacji z papy, demontaż
okapników blaszanych, wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz utylizacja,
4.2. Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni płyt balkonowych,
4.3. Wykonanie warstwy spadkowej z betonu B30 lub cementu posadzkowego Postar 80 średniej gr. 45 mm z warstwą
szczepną.
4.4. Wykonanie okapników na płycie z profili systemowych z blachy aluminiowej powlekanej i maskownicy policzków
płyty balkonowej oraz progu drzwi z blachy powlekanej stalowej gr.0,70 mm w kolorze uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.
4.5. Izolacja płyty spadkowej zaprawą polimerowo-cementową gr. 3mm typu np. Ceresit CR166 z naklejeniem taśmy na
obróbkach blacharskich i połączeniach z przegrodami pionowymi.
4.6. Ułożenie płytek gresowych (30x30cm) antypoślizgowych, mrozoodpornych, o klasie min. R 10 i nasiąkliwości nie
większej niż o,5%, na kleju o podwyższonej elastyczności, mrozoodpornym z wykonaniem cokolików wysokości 10cm.
4.7. Odcięcie wywóz i utylizacja balustrad balkonowych. Wartość odzysku złomu należy skalkulować w ofercie.
4.8. Wykonanie nowych balustrad spawanych o konstrukcji i jak istniejące, lub alternatywne po akceptacji
Zamawiającego. Balustrady montowane do policzków balkonów , malowane proszkowo. Balustrady muszą spełniać
wszystkie wymogi określone Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor balustrad do uzgodnienia
z Inspektorem nadzoru.
4.9. Balkony dobudowane indywidualnie przez mieszkańców na parterze: pod płytami balkonowymi, cokoły pod
balkonami oraz filary pod balkonami należy wyremontować zgodnie z przyjętą w pkt. 1 (Elewacja) technologią,
4.10. Balustrady powinny posiadać pochwyty przystosowane wymiarami do montażu przez mieszkańców suszarek na
bieliznę.

Otwarcie ofert: XII. TRYB OTWARCIA OFERT
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otworzy koperty z ofertami w dniu 26.07.2024 roku. o godz. 1015 w pokoju nr 23
przy Ul. Leszczyńskiego 7 w Słupsku.
2. W części jawnej przetargu Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie - pokój nr 27. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia
26.07.2024 r. godz. 1000. Decyduje data wpływu do Zamawiającego przy czym ofert nie można składać za
pośrednictwem e-mail.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do dnia 30.05.2025 roku.

Wymagania:
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ,,Regulaminu Zlecania
Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom oraz Udzielania Zamówień na Roboty Budowlane w Słupskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Czyn" w Słupsku" zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/2012 z dnia 16.02.2012 roku, w wersji
stanowiącej tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 22.02.2023 roku.
2.Załącznik nr 6 - przedmiar robót, stanowi materiał pomocniczy uszczegóławiający przewidywany zakres prac
do wykonania wraz z orientacyjnymi wymiarami, wielkości w nim podane należy zweryfikować przed złożeniem oferty i
nie jest on dokumentem wiążącym. Podstawę wyceny oraz sposób wykonania prac stanowi opis Przedmiotu
Zamówienia znajdujący się w ust. 1 powyżej.
3.Podstawę wyceny oraz sposób wykonania prac stanowi opis Przedmiotu Zamówienia znajdujący się w ust. 1 powyżej.
4.Nazwy własne, które występują w SIWZ określają wymagany minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i
można zastąpić je materiałami lub urządzeniami równoważnymi lub wyższej jakości za zgodą Zamawiającego.
5.Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania w budownictwie, na
podstawie art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r - Prawo Budowane (Dz.U. 2023.682 z poźn. zm.). Na wszystkie zastosowane i
wbudowane materiały Wykonawca przedłoży stosowne atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do
stosowania w obiektach mieszkalnych.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu Przedmiotu Zamówienia, odstąpienia od realizacji części lub
całości Przedmiotu Zamówienia.
7.Należy zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji
Przedmiotu Zamówienia i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny
zakresu robót i zawarcia umowy. W przypadku kiedy Wykonawca nie dokona wizji lokalnej i nie wniesie ewentualnych
uwag co do zakresu robót i przedmiaru, nie przysługuje mu prawo do uzyskania zamówienia na roboty dodatkowe i
winien wykonać cały zakres robót określony przez Zamawiającego w rozdziale SIWZ - ,,II OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA".
8.Wymagany okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia: minimum 60 miesięcy.
2. Terminy realizacji zawarte w umowie będą terminami ostatecznymi niepodlegającymi aneksowaniu, o ile strony nie
postanowią inaczej.
IV. CENA OFERTY
1. Oferta winna zawierać ryczałtową cenę brutto wykonania Przedmiotu Zamówienia.
2. Ostateczna ryczałtowa cena brutto zawierająca wszystkie koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia musi
być podana w ofercie (cyframi i słownie), której wzór stanowi Załącznik nr 2.
3. Cena brutto podana w ofercie nie może ulec zmianie i będzie określona w umowie w formie ryczałtu.
V. WYMOGI, KTÓRE MUSI
WIARYGODNOŚĆ OFERENTA
SPEŁNIĆ
OFERENT
ORAZ
WYKAZ
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi zawierać dokumenty
ponumerowane wg kolejności:
1. Wstępny termin rozpoczęcia i zakończenia prac - zawarty we wzorze oferty - Załącznik nr 2.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium.
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy, który stanowić będzie materiał pomocniczy przy rozpatrywaniu ofert. Za ustalenie ilości
robót i wykonanej na tej podstawie kalkulacji odpowiada wyłącznie Oferent.
4. Kserokopię uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o jego przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa. Dotyczy wykonywania robót objętych SIWZ, do których wymagane jest pozwolenia na budowę.
5. Niżej wymienione dokumenty poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału:
5.1 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia ( pobrany nie później niż na tydzień przed dniem sporządzenia oferty ),
5.2 - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami, wystawione w ostatnim miesiącu,
poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert,
5.3 - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wystawione w ostatnim miesiącu poprzedzających
wyznaczony termin składania ofert,
5.4 - informacje o firmie: ilość, okres zatrudniania oraz kwalifikacje pracowników, posiadany sprzęt wg stanu na dzień
poprzedzający sporządzenie oferty; do ilości zatrudnionych nie wlicza się pracowników administracyjnych oraz osób
współpracujących zgłoszonych do ubezpieczenia; za zatrudnienie Zamawiający uznaje wyłącznie pozostawanie w stosunku
pracy nie zaś w innym stosunku cywilnoprawnym w oparciu np.: o umowę zlecenia, umowę dzieło itp.,
5.5 - wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat, robót równorzędnych lub porównywalnych do przedmiotu
zamówienia, potwierdzonych referencjami lub opiniami zamawiających przy czym w przypadku realizacji robót dla
Zamawiającego również należy dodać referencje. Zamawiający informuje, iż za referencje nie będą uznawane protokoły
odbioru robót.
6. Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
Przedmiotem Zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.4 i 5.5 powinny być wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną z tą samą
datą co data oferty. Kserokopie wszystkich dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną (podpisującą ofertę).
8. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią i akceptacji warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącej
Załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Szczegółowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
10. Oświadczenie związane z zajmowaniem lub nie zajmowaniem eksponowanego stanowiska politycznego zgodne z
obowiązującą u Zamawiającego procedurą AML stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
11.Obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w przetargach, zapytaniach ofertowych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA
1.Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową na Przedmiot Zamówienia określony ofertą.
2.Oferta musi być sporządzona na piśmie w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu, w języku polskim, zakończona podpisem
osoby uprawnionej przez Oferenta, wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
3.
Ofertę umieścić należy w kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przed wyznaczonym
terminem i opatrzonej napisem:
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czyn" ul. Leszczyńskiego 7, 76 - 200 Słupsk z dopiskiem:
,,Oferta na Remont elewacji wschodniej (strona balkonowa) i ścian szczytowych wraz z remontem balkonów w
budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Słupsku - nieruchomość nr 26
Nie otwierać przed 26.07.2024r godz. 1015"
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w przetargu - przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości brutto 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego PKO BP I/0 Słupsk Nr 86 1020 4649
0000 7802 0137 2119.
2. Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi przelewem w terminie do 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
3. Wniesione na przetarg wadium zostaje zarachowane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ - Załącznik nr 1,
- odmówi wniesienia uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pełnej wysokości,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 3% wartości przyjętej oferty brutto.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia: w pieniądzu.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego:
PKO BP I/0 Słupsk Nr 86 1020 4649 0000 7802 0137 2119
4. Rozliczenie kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi na warunkach podanych w Umowie stanowiącej Załącznik nr 1 do
SIWZ.
5. Zamawiający w Umowie może dopuścić inne formy zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego w dniu
złożenia oferty Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom oraz Udzielania Zamówień na Roboty
Budowlane. W przypadku zastosowania innej formy zabezpieczenia niż forma pieniężna zwrot wpłaconego wadium
następuje w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy.
X. INFORMACJE DOTYCZACE POROZUMIENIA SIĘ
?? Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
?? Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert od dnia ogłoszenia przetargu.
?? Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy
udzielonych już uprzednio wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
?? Przedłużenie
w ust. 2.
terminu
składania
ofert
nie
wpływa
na
bieg
terminu
składania
wniosku,
o
którym
mowa
?? Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.
?? Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian co do Przedmiotu Zamówienia, może
co najmniej 2 dni przed otwarciem ofert, zmienić SIWZ poprzez jej zawężenie lub rozszerzenie w zakresie niezbędnym co do
potrzeb Zamawiającego, informując o tym jednocześnie Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniona
była na stronie internetowej - zamieszcza informacje na tej stronie.
XI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERENTA
?? Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie warunki podane w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza dla wykonania Przedmiotu Zamówienia w oparciu o poniższe kryteria.
?? Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami (procenty należy w każdym przetargu ustalać
indywidualnie biorąc pod uwagę przedmiot przetargu, inne wagi zgodnie z regulaminem np.: termin wykonania ):
a) cena
- 90%
b) okres gwarancji
-
10%
3. Punkty za w/w kryteria będą przyznawane wg. poniższych zasad:
a) cena ,,C"
C = ( Cn / Co) x 90
gdzie:
C - ilość punków za cenę ( maksymalnie 90 )
Cn - cena najniższej oferty wśród ofert,
Co - cena danego Wykonawcy,
b) termin gwarancji Tg - ocenie zostanie poddany okres na jaki Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Zamówienia.
Zastrzega się, iż maksymalny okres gwarancji to 84 miesiące, minimalny 60 miesięcy.
W zakresie kryterium terminu gwarancji Zamawiający zastosuje:
Tg = ( Tb / Tn) x 10
gdzie:
Tg - ilość punktów za okres ( maksymalnie 10)
Tb - termin gwarancji badanej oferty
Tn - najdłuższy termin gwarancji spośród ważnych ofert
c) Łączna liczba punktów obliczona zostanie wg. wzoru:
C (cena) + Tg (termin gwarancji) = wynik
Uwaga: w przypadku gdy suma punktów dla ofert
najkorzystniejszej weźmie pod uwagę najniższą ceną.
będzie
jednakowa,
Zamawiający
przy
wyborze
oferty
4.Wynik przetargu będzie obowiązywał po zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego.
5.Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w biurze Zamawiającego i na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta nazwy i adresy Oferentów oraz poda termin złożenia ofert.
4. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta proponowane przez Oferentów ceny brutto ofert oraz
potwierdzenie wpłaty wadium.
5. Na tym część jawna zostanie zakończona.
XIII. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru Oferenta w zakresie określonym w SIWZ.
2. Unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu na
każdym etapie postępowania. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Zamawiającego.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień zarówno SIWZ jak i sposobu
przygotowania oferty jest Specjalista ds. Technicznych Krystian Teclaf, z którym kontaktować się można codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400, tel. 726 481 062 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.