Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa niklu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa niklu

Data zamieszczenia: 2024-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Fabryczna 10
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
+48781204304
wieslaw.puzio@kigema.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184087
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: +48781204304
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pierścienie o wysokiej rozciągliwości i niskim uziarnieniu przeznaczone do pracy w środowisku
wysokiego ciśnienia płynów do turbin wiatrowych i przemysłu maszynowego
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0086/23 - Pierścienie o wysokiej rozciągliwości i niskim uziarnieniu przeznaczone do pracy w środowisku wysokiego ciśnienia płynów do turbin wiatrowych i przemysłu maszynowego

Część 1
Nikiel

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa: Materiały na odlewy niezbędne do prac B+R - komponenty do produkcji CuSn12Ni2: Nikiel.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach I etapu (badania przemysłowe) projektu.
Parametry przedmiotu zamówienia:
- 400 kg niklu (Ni) o czystości min. 99,9% w postaci kawałków poanodowych

Opis
Zadanie nie jest podzielone na etapy. Obejmuje dostawę niklu: 400 kg niklu (Ni) o czystości min. 99,9% w postaci kawałków poanodowych

CPV: 14700000-8, 14722000-8

Dokument nr: 2024-3551-184087

Otwarcie ofert: b. Porównanie ofert i wybranie wykonawcy nastąpi dnia 27.02.2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-02-26

VIII. Sposób i termin składania ofert:
a. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 26.02.2024

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Fabryczna
Miejscowość
Wrocław
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-02-27
Koniec realizacji
2024-06-30

VI. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji: od 27.02.2024 do 30.06.2024, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniące rolę Instytucji Wdrażającej.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, szczególnie w zakresie okresu realizacji, zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą lub w przypadku wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. Każda zmiana umowy będzie wprowadzona za zgodą obu Stron i zostanie zatwierdzona aneksem do umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

IV. Sposób wyrażania i obliczania ceny:
Cena powinna zostać podana w zł. Cena w walucie obcej zostanie przeliczona po średnim kursie NBP w dniu porównania ofert;
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca i obejmować całość przedmiotu zamówienia.
V. Sposób wyrażania terminu dostawy i okresu gwarancji:
Termin dostawy powinien zostać wyrażony jako data dzienna (dzień/miesiąc/rok)
Okres gwarancji powinien zostać wyrażony w ilości/liczbie miesięcy.

c. Oferty należy składać według WZORU załączonego do zapytania ofertowego (załącznik 1).
d. Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.
e. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem portalu BK2021
f. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
g. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zapytanie obejmuje całość zamówienia, nie jest podzielone na części.
IX. Minimalne informacje, które powinna zawierać oferta:
a. Nazwa i adres Oferenta.
b. Cena netto.
c. Okres gwarancji ( w ilości miesięcy).
d. Termin dostawy (dzień/miesiąc/rok).
e. Termin ważności oferty.
f. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych i wykonalności warunków z zapytania ofertowego.
g. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
h. Oświadczenie o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego oraz braku wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji.
i. Oświadczenie o nie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
j. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
k. Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty.
X. Odwołanie procedury wyboru
Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru bez podania przyczyny.
XI. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu
a. Zakaz konfliktu interesów: Przedmiot zamówienia nie będzie powierzony do wykonania ani podmiotowi, ani osobie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Kigema Sp. z o.o. (zgodnie z definicją w przypisie 1). W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę, o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.
b. Przedmiot zamówienia nie będzie powierzony do wykonania Podmiotowi, który posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego lub wobec którego wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości likwidacji.
c. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
d. Oferent deklaruje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczenia zawartego we wzorze oferty, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji.
XII. Informacje dodatkowe:
a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, szczególnie w zakresie okresu realizacji, zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą lub w przypadku wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. Każda zmiana umowy będzie wprowadzona za zgodą obu Stron i zostanie zatwierdzona aneksem do umowy.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe z wprowadzonymi zmianami zostanie niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty. Oferent jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień/przekazania dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.
d. Podpisanie umowy musi nastąpić terminie do 21 dni od daty wyboru Wykonawcy, przy czym dopuszcza się podpisanie odrębnych umów na każde urządzenie. W przypadku nie podpisania umowy przez wybranego w ramach procedury Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wyboru, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-01-24
Data ostatniej zmiany
2024-01-24 15:29:26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 70%
Ocena według skali punktowej - czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami ... ciąg dalszy w załączniku "Zapytanie ofertowe ze wzorem oferty"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy - waga 25%
Ocena według skali punktowej - czym krótszy termin dostawy tym więcej punktów, oferta z najdłuższym terminem dostawy otrzymuje najmniejszą ilość punktów ... ciąg dalszy w załączniku "Zapytanie ofertowe ze wzorem oferty"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - waga 5%
Ocena według skali punktowej - czym dłuższy okres gwarancji tym więcej punktów, oferta z najkrótszym okresem gwarancji otrzymuje najmniejszą ilość punktów ... ciąg dalszy w załączniku "Zapytanie ofertowe ze wzorem oferty".

VII. Kryteria wyboru ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
1.Cena netto - waga 70%
Ocena według skali punktowej - czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najniższą ceną otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 70%.
2.Termin dostawy - waga 25%
Ocena według skali punktowej - czym krótszy termin dostawy tym więcej punktów, oferta z najdłuższym terminem dostawy otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z krótszymi terminami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 25%.
3.Okres gwarancji - waga 5%
Ocena według skali punktowej - czym dłuższy okres gwarancji tym więcej punktów, oferta z najkrótszym okresem gwarancji otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z dłuższymi okresami gwarancji zostają ułożone w rosnącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 5%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.
W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów z kryteriów wyboru wygrywa oferta z niższą ceną.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim,
m.in.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, KRS: 0000629020, NIP: 6793131727
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych:
? imię i nazwisko
? stanowisko
? e-mail
? nr telefonu
? miejsce zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania (...)
Pełna treść zapytania wraz ze wzorem oferty znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe ze wzorem oferty".

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wiesław Puzio
tel.: +48781204304
e-mail: wieslaw.puzio@kigema.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.