Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
890z dziś
6548z ostatnich 7 dni
24867z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie
ul. Bolesława Chrobrego 4
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel. 87 427 59 33, tel. 87 427 59 35, tel./fax: +48 87 427 27 12
cem@cem.wegorzewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 427 59 33, t
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy Ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie".
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na modernizacji poprzez wymianę, istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej i montaż instalacji odgromowej w budynku wielorodzinnym o funkcji mieszkalnej przy Ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie, zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym, projektem technicznym instalacji elektrycznych i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dysponowanymi przez Zamawiającego.

Budynek przy Ul. S Jaracza 30 w Węgorzewie wpisany jest do rejestru zabytków, przy czym Zamawiający dysponuje pozytywną decyzją właściwego organu ochrony konserwatorskiej, dopuszczającą realizację prac wg. posiadanej dokumentacji projektowej.
II. Zakres zamówienia obejmuje:

Montaż konstrukcji wsporczych pod przewody i oprawy.
Prace budowlano montażowe związane z układaniem przewodów, montażem opraw i osprzętu.
Prace budowlane związane z odtworzeniem tynków.
Prace związane z przebudową i montażem rozdzielnic.
Prace związane z montażem instalacji odgromowej.
Prace demontażowe.
Prace pomiarowe.
Prace porządkowe.
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) opracowanej dokumentacji projektowej.
III. Opis budynku:

Budynek murowany z cegły, rok budowy: 1898, ilość kondygnacji: 4 (piwnica, parter, I piętro, poddasze).

Kubatura: 3920m3

Powierzchnia zabudowy: 377,1 m2

Powierzchnia całkowita: 1342,9m2

W budynku znajduje się 13 lokali mieszkalnych oraz 2 pomieszczenia wc.

Budynek przy Ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie wchodzi w skład węzła kolejowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją - WKZ 534/1013/d94 z dn. 10.10.1994 r.

Dokument nr: CeM-2024/255/W1

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 09.02.2024 r. (piątek), do godz. 1200.
IX. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo - Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 09.02.2024 r. (piątek), do godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania ww. zadania ustala się na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Postanowienia ogólne:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ofercie.

V. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Wykonawca pomimo opisu przedmiotu zamówienia powinien dokonać wizji w terenie, celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
Prowadzenie dziennika robót budowlanych wraz z ustanowieniem kierownika robót w odpowiedniej specjalności z wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, projektem budowlanym, warunkami technicznymi i przepisami BHP.
Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi.
Wykonywanie robót dopuszcza się wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia.
Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca robót budowlanych pod względem BHP i p. poż. oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu stanowi w zakresie Wykonawcy.
Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy.
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt miejsca zaplecza socjalno?technicznego (w.c., woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.
Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku, narzędzi lub miejsca robót.
Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zmierzający do zminimalizowania utrudnień z korzystania z lokali sąsiadujących przy prowadzonych robotach.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży jako załącznik oferty kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy dla wyceny zadania i nie stanowi podstawy do wykonania wyceny.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: ,,Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie". Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej i uwzględnił w cenie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania.
VIII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.
Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Kontakt:
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (pn.-pt. w godz. 7:00-15:00)
Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn.-pt. w godz. 7:00-15:00)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.