Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Renowacja parkietu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja parkietu

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu
ul. Kościuszki 106
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. (55) 233-81-06
elblag@pzd.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (55) 233-81-06
Termin składania ofert: 2024-02-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest renowacja parkietu w pomieszczeniach biura okręgu o powierzchni 116 m2 w siedzibie biura Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu
2. Szczegółowy wykaz prac:
a) przygotowanie pomieszczeń siedziby biura do renowacji:
o demontaż listew przypodłogowych,
b) bezpyłowe cyklinowanie podłogi oraz drobne prace naprawcze tej podłogi polegające na uzupełnieniu ubytków i wzmocnieniu klepek, uzupełnieniu szczelin, wymiana, naprawy miejscowe, itp.
c) gruntowanie podłogi po cyklinowaniu,
d) dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do parkietu w pomieszczeniach publicznych o dużej intensyfikacji użytkowania posiadającym atesty przeciwpożarowe oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie,
e) wymiana listew przypodłogowych.
Okres gwarancji na w/w prace wynosi min. 36 m-cy.

Otwarcie ofert: c) Ocena ofert zostanie dokonana 07 lutego 2024 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 15:30 na stronie Zamawiającego www.elblag.pzd.pl. O wyborze oferty Oferenci zostaną również poinformowani telefonicznie.

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce złożenia oferty
a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: elblag@pzd.pl, lub pocztą na adres: Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu Ul. Kościuszki 106
do 05.02. 2024 r. do godz. 12.00.
b) W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w pkt a.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 marca 2024 roku.

Wymagania:
3. Opis wymagań:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) Wykaz co najmniej 2 usług renowacji parkietu, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
c) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płaceniu podatków,
d) aktualne zaświadczenie z ZUS-u o płaceniu składek,
e) Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wskazane jest odbycie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w zapytaniu.
4. Kryteria oceny ofert
a) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
b) Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT) za wykonanie usługi wraz z materiałami wykonawcy polegającej na renowacji powierzchni objętej przedmiotem zamówienia.
c) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki ( usługi wraz z materiałami ) związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrą i słownie.
d) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
e) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
f) Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.
g) Jeżeli wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.
h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
i) Wyjaśnienia na zadane zapytania staną się integralną częścią zapytania.
j) Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres przewidziany w zapytaniu ofertowym.
k) Płatność nastąpi po wykonaniu prac na podstawie wystawionej faktury w ciągu 14 dni.
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
e) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
f) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy.
Zapytanie ofertowe o cenę umieszczono na stronie internetowej okręgu Elbląg pod linkiem www.elblag.pzd.pl w dziale Przetargi.
W niniejszej procedurze nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych

Kontakt:
g) Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela:
Pan Zygmunt Wójcik Dyrektor biura pod numerem telefonu 55 2338106 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00 email dbelblag@elblag.pzd.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.