Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
707z dziś
6365z ostatnich 7 dni
24684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ZAKUP I DOSTAWA ŚRUB

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA ŚRUB

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
mateusz.jasionka@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1551738,24cff12d843d58cbaa6e06f6ee48ee33.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWA ŚRUB- KZR-JM.2110.5.2024
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat).;
- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- została złożona po terminie składania ofert,
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email: helpdesk@logintrade.net
Mateusz Jasionka
Specjalista ds. Zakupów
Wydział KZR
Tel. (48) 695-200-565., e-mail: mateusz.jasionka@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M8MM. 40 kg 1
2. PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA TALERZOWA DIN 2093/ISO-EN 16983 FI WEW. 46 MM. 100 szt. 2
3. NAKRĘTKA Z WKŁADEM TEFLONOWYM PN 82175 OCYNK. M8MM. 20 kg 3
4. NAKRĘTKA Z WKŁADEM TEFLONOWYM OCYNK. M10MM. 20 kg 4
5. NAKRĘTKA Z WKŁADEM TEFLONOWYM PN 82175 OCYNK M12MM. 20 kg 5
6. NAKRĘTKA Z WKŁADEM TEFLONOWYM PN 82175 OCYNK. M16MM. 20 kg 6
7. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M8X50MM KL.8.8. 20 kg 7
8. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 OCYNK. M16MM. 82 kg 8
9. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 OCYNK. M20MM. 82 kg 9
10. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.8 M10MM. 85 kg 10
11. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.8 M16MM. 190 kg 11
12. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.8 M20MM. 90 kg 12
13. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.8 M24MM. 50 kg 13
14. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144KL.8 M12MM. 135 kg 14
15. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144KL.8 M30MM. 50 kg 15
16. PODKŁADKA NORD-LOCK NL12. 500 szt. 16
17. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA OCYNK. PN-82144 KL.5 M30MM. 5 kg 17
18. PODKŁADKA NORD-LOCK NL16. 600 szt. 18
19. PODKŁADKA NORD-LOCK NL20. 400 szt. 19
20. PODKŁADKA NORD-LOCK NL24. 200 szt. 20
21. PODKŁADKA NORD-LOCK NL30. 50 szt. 21
22. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA OCYNK. PN-59/H-82005 M6MM. 2 kg 22
23. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M10MM. 30 kg 23
24. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M12MM. 70 kg 24
25. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M16MM. 110 kg 25
26. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M20MM. 75 kg 26
27. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M24MM. 70 kg 27
28. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA OCYNKOWANA PN-82144 KL.8 M42MM. 45 kg 28
29. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M5MM. 9 kg 29
30. PODKŁADKA OKRAGŁA PŁASKA PN-59/H-82005 M8MM. 22 kg 30
31. PODKŁADKA OKRĄGŁA PŁASKA POWIĘKSZONA M16 (DIN 9021). 50 kg 31
32. PODKŁADKA SCHNORR PODKŁADKA SCHNORR M16 M16MM. 1000 szt. 32
33. PODKŁADKA SPRĘŻYSTA PN-65/M-82008 M12MM. 2 kg 33
34. PODKŁADKA SPRĘŻYSTA PN-65/M-82008 M16MM. 32 kg 34
35. PODKŁADKA SPRĘŻYSTA PN-65/M-82008 M30MM. 20 kg 35
36. PODKŁADKA SPRĘŻYSTA PN-65/M-82008 OCYNK. M10MM. 2 kg 36
37. PODKŁADKA SPRĘŻYSTA PN-65/M-82008 OCYNK. M16MM. 3 kg 37
38. ŚRUBA IMBUSOWA PN 82302 M6X40 KL.8.8. 5 kg 38
39. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.10 M24MM. 60 kg 39
40. ŚRUBA IMBUSOWA KL.8.8 M8X60MM. 10 kg 40
41. ŚRUBA IMBUSOWA PN82302 DIN912 OCYNK M6X25. 7 kg 41
42. ŚRUBA IMBUSOWA Z ŁBEM STOŻKOWYM M 16X40 KL.8.8 GWINT CAŁA DŁUGOŚĆ. 10 kg 42
43. ŚRUBA Z ŁB.6-KĄTNYM KL 8.8 PN/82105 M10X50. 20 kg 43
44. ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOK. KL.8.8 PN82105 M16X90. 80 kg 44
45. ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOK. PN82101 KL.12,9 M24X100. 300 kg 45
46. ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄTNYM GW. C. DŁ KL.8.8 M12x30 KL.8.8. 50 kg 46
47. ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄTNYM GW. C. DŁ KL.8.8 M16x50 KL.8.8. 100 kg 47
48. ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄTNYM KL.8.8 PN-85/M82101 M20X140. 50 kg 48
49. ŚRUBA Z ŁB.SZEŚCIOKĄTNYM KL.8.8 PN-85/M82105 M8X30. 25 kg 49
50. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M10MM. 55 kg 50
51. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. OCYNK. PN-85/M-82105 M16X50MM. 20 kg 51
52. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. OCYNK. PN-85/M-82105 M6X40MM. 3 kg 52
53. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M10X20MM KL.8.8. 3 kg 53
54. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M10X25MM KL.8.8. 70 kg 54
55. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M10X30MM KL.8.8. 100 kg 55
56. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M10X35MM KL.8.8. 10 kg 56
57. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M10X70MM KL.8.8. 10 kg 57
58. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X100MM KL.8.8. 25 kg 58
59. ŚRUBA PN-85M/82105 M12X30 KL.8.8. 40 kg 59
60. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X35MM KL.8.8. 30 kg 60
61. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M12MM. 55 kg 61
62. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X40MM KL.8.8. 30 kg 62
63. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X50MM; KL.8.8. 30 kg 63
64. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X70MM KL.8.8. 5 kg 64
65. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M16X40MM KL.8.8. 75 kg 65
66. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M16X60MM KL.8.8. 80 kg 66
67. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M16X70MM KL.8.8. 100 kg 67
68. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M16X80MM KL.8.8. 130 kg 68
69. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M16X90MM KL.8.8. 50 kg 69
70. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M20X100MM kl.8.8. 30 kg 70
71. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M16MM. 155 kg 71
72. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M20X60MM KL.8.8. 50 kg 72
73. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M20X70MM KL.8.8. 35 kg 73
74. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK.GW.C.DŁ.PN-85/M-82105 M20X90MM kl.8.8. 30 kg 74
75. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M5X40MM KL.8.8. 7 kg 75
76. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M8X25MM KL.8.8. 5 kg 76
77. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M8X35MM KL.8.8. 10 kg 77
78. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M8X70MM KL.8.8. 10 kg 78
79. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. KR. PN-85/M-82101 KL. 8,8 M24X80MM. 100 kg 79
80. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. KR. PN-85/M-82101 KL.8.8 M16X50MM. 30 kg 80
81. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. KR. PN-85/M-82101 M24X120MM KL.8.8. 20 kg 81
82. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M20MM. 155 kg 82
83. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. KRÓTKI PN-85/M-82101 M16X170 KL.8.8. 5 kg 83
84. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTN. GW.KR. OCYNK. PN-82101 KL.8.8 M16X130. 5 kg 84
85. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW. KR. DIN931/ISO4014/PN82101 M24X120MM KL.8.8. 100 kg 85
86. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW.C.DŁ PN 82105 KL.8.8 M16X60. 20 kg 86
87. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW.KR PM-EN-24014 M6X30 KL.8.8. 5 kg 87
88. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW.KR PN-85-M/82101 KL. 8.8 M16X70. 70 kg 88
89. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GWINT CAŁA DŁUG. OCYNK. M12X70 KL.8.8. 20 kg 89
90. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10X120 KL.8.8. 5 kg 90
91. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM OCYNKOWANA M12X60 KL.8.8. 5 kg 91
92. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM PN-85/M-82101 KL.8.8 M20X50MM. 25 kg 92
93. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M6MM. 16 kg 93
94. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM OCYNK. M8X50 KL.8.8. 5 kg 94
95. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM OCYNKOWANA M12X70 KL.8.8. 20 kg 95
96. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW. KR. DIN931/ISO4014/PN82101 M20X140MM KL.8.8. 25 kg 96
97. ŚRUBA Z ŁBEM STOŻKOWYM M10x35 MM KL. 8.8. 20 kg 97
98. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M30X100MM KL.8.8. 30 kg 98
99. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW.KR PN-EN-24016 M16X65 KL.8.8. 30 kg 99
100. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK.GW.C.DŁ. OCYNK. KL.8.8 M20X140. 30 kg 100
101. ŚRUBA IMBUSOWA PN-62/M-82302 M10X25MM KL.8.8. 10 kg 101
102. ŚRUBA IMBUSOWA DIN912/ISO4762/PN82302 M20X40MM KL.8.8. 30 kg 102
103. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ISO 4014 M36X140 MM KL. 12.9. 120 kg 103
104. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOKONTRUJĄC 1H18N9T M10 MM. 5 kg 104
105. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X70MM. 5 kg 105
106. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M14X60MM; KL.8.8. 5 kg 106
107. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 OCYNK M14X45. 5 kg 107
108. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW. C. DŁ. DIN933/ISO4017/PN82105 M8X30MM KL.8.8. 5 kg 108
109. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM GW.KR. OCYNK. PN-82101 M18X100 KL.8.8. 10 kg 109
110. .NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOKONTRUJĄC 1H18N9T M12 MM 5 kg 110
111. .NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOKONTRUJĄC 1H18N9T M8 MM 5 kg 111
112. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 OCYNK. M8MM. 5 kg 112
113. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA KL.8.8 OCYNK. M14 MM. 5 kg 113
114. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PN-82144 KL.5 M18MM. 5 kg 114
115. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOK. GW. C. DŁ. PN-85/M-82105 M12X40MM. 5 kg 115
116. ŚRUBA IMBUSOWA M20X140MM KL.8.8. 30 kg 116

Dokument nr: Z520/354856

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1551738,24cff12d843d58cbaa6e06f6ee48ee33.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 02- 2024 14: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
06- 02- 2024 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
05- 02- 2024 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1551738,24cff12d843d58cbaa6e06f6ee48ee33.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Gwarancja 12 miesięcy
Termin płatności: 30 dni
Oświadczam, że nie posiadam powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia
,,w związku ze złożeniem oferty oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego".

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. -(postępowanie będzie rozpatrywane całościowo)
4. TERMIN DOSTAWY: do 29-03-2024 r.
UWAGA
WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
1. Zamówienie opracowano na podstawie oferty nr ........... z dnia ................. złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
2. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
4. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.
Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.
6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .
Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
8. Wykonawca udzieli .......miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
9. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
10. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia musi być uprawniona do dokonywania tych czynności.
11. W sprawie realizacji zamówienia proszę kontaktować się z ..............................
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Mateusz Jasionka
tel:
e-mail: mateusz.jasionka@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Mateusz Jasionka
tel:
e-mail: mateusz.jasionka@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.