Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1040z dziś
6752z ostatnich 7 dni
24599z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
Tel:tel. 82 565 26 57,82/5643609,
rafal.mazurek@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel:tel. 82 565 26 5
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: ,,Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów,
przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L
- Ul. Synów Pułku w Chełmie"

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie prowadził nadzór inwestorski
nad realizacją robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.:
,,Przebudowa dróg gminnych - Ul. Piaskowej, Ul. Marii Curie - Skłodowskiej i Ul. Wojciecha
Kossaka w Chełmie".
2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w Projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz
dokumentacji projektowej oraz przedmiarach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.

Dokument nr: DAGI-IDT.042.3.2024

Składanie ofert:
VII. Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.mazurek@umchelm.pl
Jako temat wiadomości należy wpisać ,,Oferta na Nadzór inwestorski nad realizacją
zamówienia: ,,Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych
oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul.
Synów Pułku w Chełmie".

2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 08 luty 2024 r. godz. 800.

Wymagania:
3.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od podpisania umowy
wraz z czynnościami odbioru końcowego oraz podczas przeglądów i odbiorów
gwarancyjnych w okresie gwarancji z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Projektowanych Postanowień
Umowy.
4.
Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
5.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej tj. wykażą, iż dysponują lub
będą dysponować w okresie realizacji zamówienia:
o co najmniej 1 osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego)
posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz
posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy wypełnić tabelę
znajdującą się w Formularzu ofertowym, wskazując osoby skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia wraz z informacjami w zakresie ich uprawnień zawodowych. Formularz
ofertowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
IV. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - według załączonego
wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień
roboczy przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął
do Zamawiającego nie później niż 2 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie zamawiający dokona
stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi.

IX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących
ustalenia końcowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z Wykonawcą, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych
w zaproszeniu. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień
publicznych nie ma zastosowania.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
U. z 2023 r. poz. 1497 z późn.zm.), zwana dalej ,,ustawą", wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm. ) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r.
poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Uwagi:
IX. Kryteria oceny ofert
O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium: najniższa cena.

Kontakt:
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest p.RafałMazurek,
tel.82/5643609,
rafal.mazurek@umchelm.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.