Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
22319z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej
Ul. Al 600-lecia 90
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
t. 46-862-99-27 w 107
sekretariat@zkm.sochaczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: t. 46-862-99-27 w 10
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg ofertowy na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych

Zakład Komunikacji Miejskiej

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych.
Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, materiałów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia prac drogowych realizowanych przez dział drogowy w 2024roku:

Krawężnik betonowy szary 15x30x100 - 60szt
Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22x100 - 5szt
Obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 400szt
Obrzeże betonowe szare 8x30x100 - 100szt
Płytka chodnikowa 50x50x7 - 20szt
Kostka betonowa HOLAND 10x20x6 szara lub czerwona - 300,0m?
Kostka betonowa HOLAND 10x20x8 szara lub czerwona - 200,0m?
Cement II/B-M V-LL 32,5R - 10 ton
Piasek sortowany - 500,0 ton
Piasek pospółka (pod kostkę betonową) - 70,0 ton
Tłuczeń dolomitowy o frakcji 0-31,5 mm - 200,0 ton
Kliniec 4 - 31 mm - 100 ton
Grys bazaltowy o frakcji 2-5 mm - 20,0 ton
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie (SMS) lub e-mail.

Dostawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości 10km od granic miasta Sochaczew.

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 09 lutego 2024 roku o godz. 10.30

Składanie ofert:
Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

przesłać pocztą na adres :

Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: sekretariat@zkm.sochaczew.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 09 lutego 2024 roku o godz. 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: 96-500 Sochaczew, Ul. Al. 600-lecia 90.
Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do 31.12.2024 roku, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Dostawcy,

5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,
8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

2. zapewnią wykonanie dostawy zgodnie z parametrami i w terminach określonych w zapytaniu ofertowym,

3. posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania dostawy. Zamawiający uzna warunek jeżeli Dostawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granic miasta Sochaczew,

5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie dostawy w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

6. nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 paz. 835).

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena - 100%
Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być złożona zg. z załącznikiem nr 4:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

- oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5

- wykaz punków handlowych - załącznik nr 6

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od wykonania dostawy i po otrzymaniu faktury VAT.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.