Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIESZYNO
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
powiat: koszaliński
tel. 94 31 60 120, tel. 94 31 60 121, Fax. 94 31 61 491, tel. 94 31 60 147
g.gorski@swieszyno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świeszyno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 31 60 120, t
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Świeszyno
zaprasza do złożenia oferty na:
,,Dostawę kruszywa".
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 15.12.2024r. W zależności od potrzeb wykonawca będzie realizował przedmiot
zamówienia polegający na: sukcesywnej (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawie
kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm do naprawy dróg wraz z dowozem do miejscowości na
terenie Gminy Świeszyno sołectwa: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino,
Mierzym, Giezkowo, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo - do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
DOSTAWA obejmuje: kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości około 850,00 ton.
Kruszywo łamane dostarczane będzie każdorazowo (w ilości nie mniej niż
10 ton) na pisemne, telefoniczne lub w formie e-mail zgłoszenie Zamawiającego, przy czym
należy założyć, że ok. 1/4 całości zamówienia musi być dostarczona samochodami
ciężarowymi w ilości 10-15 ton ze względu na brak możliwości wjazdu na drogi gruntowe
pojazdów z większą ilości kruszywa. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, wraz
z dokumentem wz potwierdzonym przez Zamawiającego.
Zamawiający w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, każdorazowo określi: ilość
zamawianego kruszywa, jakie należy dostarczyć do miejsc wskazanych powyżej.
Koszt załadunku, transportu i rozładunku kruszywa łamanego leży po stronie Wykonawcy
Kruszywo powinno spełniać wymagania wg obowiązujących norm oraz powinno posiadać
certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tych norm. Materiały stosowane przez
Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z
dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz
jakościowym i gatunkowym określonym w STWiORB stanowiących załącznik do SIWZ nr 1.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia
odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywo spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz niezbędną infrastrukturę
techniczną i kwalifikowanych pracowników do wykonania przedmiotu umowy w sposób
gwarantujący dotrzymanie wymagań jakościowych i terminów umownych.
Wykonawca zapewni Zamawiającego, że kruszywo każdorazowo zostanie dostarczone
Zamawiającemu w stanie wolnym od wad tak fizycznych jak i prawnych oraz w ilości, a także
zgodnie z jakością oraz innymi warunkami określonymi w umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą powstać dla
Zamawiającego wskutek dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego i/lub niezgodnie z
warunkami umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badania próbki
kruszywa przy każdorazowym stwierdzeniu, że kruszywo nie spełnia w/w wymagań.
Ww. prace mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozliczenie za wykonane dostawy następować będzie według faktycznie wykonywanych
jednostek rzeczowych robót po ryczałtowych cenach jednostkowych zaoferowanych w
ofercie przetargowej, proporcjonalnie do wykonanego zakresu.
Elementami składowym przedmiotu zamówienia są wszelkie roboty, dostawy
i usługi ,,towarzyszące" realizacji, a w szczególności: przejazd, transport maszyn i materiału,
odszkodowanie za powstałe szkody podczas robót, zakup i transport materiałów
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie
drogowym w związku z wykonywanymi pracami wykonawca zobowiązany jest do
bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot
zamówienia.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 09 lutego 2024 r. godz. 11:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
? osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta, parter.
? pocztą na adres Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta, parter, decyduje data wpływu do
Urzędu Gminy.
? pocztą elektroniczną na adres: g.gorski@swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl
Oferty dostarczane osobiście lub pocztą należy składać w kopercie opisanej w
następujący sposób:
,,DOSTAWA kruszywa".
Nie otwierać przed dniem 09 lutego 2024 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
3.3. Miejsce realizacji
Sołectwa: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo,
Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo,
3. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.12.2024r. lub do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy

Wymagania:
UWAGA:
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być
uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej w
specyfikacji.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
być traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie
lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne
w świetle obowiązującego prawa polskiego.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca
winien wykazać:
a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1 zamówienia polegającego na dostawie kruszywa w ilości min 500,00 ton.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku wykonawca winien złożyć wykaz wykonanych
usług wraz z referencjami.
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana
na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia
5. Kryterium wyboru oferty:
5.1. Kryteria oceny ofert:
A. Cena -waga 100% (max 100 pkt.)
6. Sposób wyliczenia punktów:
W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie niniejszego wzoru:
cena jednostkowa brutto najniższa spośród badanych ofert
ilość punktów = _____________________________________________________________________ x 100pkt. x 100%
cena jednostkowa brutto badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (według zasady wartości
równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).
Zamówienie zostanie zlecone oferentowi, który uzyska w największą ilość punktów.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożony oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym
ofert dodatkowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po
najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną.
W przypadku ofert składanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
wyborze
8. Warunki płatności;
Płatność dokonywana będzie za wykonane zlecenie, na podstawie wystawionej faktury po
potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanej dostawy.
Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury za
wykonane zlecenie cząstkowe. W przypadku złożenia błędnej faktury termin płatności
liczony będzie od dnia złożenia u Zamawiającego poprawionej faktury.
10.Sposób przygotowania oferty:
a. Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
d. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ
graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do niniejszego zapytania
ofertowego.
e. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datą naniesienia zmiany.
f. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi
w tym zakresie.
g. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera
wszystkie należności publiczno - prawne ponoszone z tytułu osiąganego
wynagrodzenia.
h. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
i. Termin związania ofertą - 30 dni

j. Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera projekt umowy dołączony do
zapytania ofertowego - załącznik nr 4.
11. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania,
zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie
przysługują oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Do oferty należy załączyć:
a. Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Wykaz dostaw wraz z referencjami - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:
12.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z siedzibą -
Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 (dalej zwany jako Administrator).
Z administratorem można się skontaktować:
1)
listownie na adres: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;
2)
telefonicznie 94 31 60 120
3)
fax - 94 31 61 491
4)
przez email: gmina@swieszyno.pl.
12.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się
kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl
12.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z Ustawą z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej Ustawą) oraz art. 5-6
ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - na podstawie tych
przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
12.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres
wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na
podstawie innych przepisów prawa
12.5. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (między innymi art.
18, art. 74, art. 252 art. 260 Ustawy)
12.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
12.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
jednak skorzystacie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z
naszym inspektorem ochrony danych.
12.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.9. Wymóg podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest
Grzegorz Górski, inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120,
g.gorski@swieszyno.pl
Anna Michalczyk, podinspektor ds. inwestycji i budownictwa, tel. 94 31 60 131,
a.michalczyk@swieszyno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.