Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
powiat: bytowski
Telefon: 59 821-50-40 Fax: 59 821-50-56
biuro@tuchomie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tuchomie
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 59 821-50-4
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kramarzyny na odcinku około 510 m (Osiedle w tym Ul. Nadrzeczna, Ul. Zielona).
Zakres obejmuje wykonanie:
o nawierzchni asfaltowej, chodnika jednostronnego - Ul. Zieloną zaprojektować należy jako ciąg pieszo-jezdny,
natomiast w projekcie Ul. Nadrzecznej przewidzieć należy jezdnię i chodnik. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość, na etapie projektowania, do zmiany nawierzchni z asfaltowej na kostkę betonową na Ul. Zielonej.
Zakres nie obejmuje przebudowy pasa drogowego drogi krajowej. Ul. Nadrzeczna i Zielona są to drogi
wewnętrzne, które po realizacji zakwalifikowane zostaną do kategorii dróg gminnych,
o oświetlenia ulicznego, z tym, że w obszarze inwestycji nie występuje przyłącze sieci oświetleniowej będące
własnością gminy. Jest możliwość wykonania przewiertu pod DK20 i włączenia do istniejącej sieci oświetleniowej
gminy Tuchomie w Ul. Lipowej. Na etapie projektowania należy rozważyć wpięcie w istniejącą sieć lub wykonanie
nowego przyłącza.
o organizacji ruchu,
o kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Struga Kramarzyńska.
Gmina jest właścicielem wszystkich działek, poza działką rzeczną w której zlokalizowany będzie wylot wód z
kanalizacji deszczowej
Zakres planowanego zamierzenia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej projektowo -
kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód i
pozwoleń/zgłoszeń oraz przeniesieniem praw autorskich.
1.
Na opracowanie w/w dokumentacji składa się:
a. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych - 4 egz.
b. Opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót - 2 egz.
c. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
d. Uzyskanie w imieniu Gminy Tuchomie pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych.
2.
Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem, że dokumentacja ta jest wykonana
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.
Dokumentacja ma spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
wykonawczymi oraz posiadać będzie komplet wymaganych uzgodnień i opinii, w tym m.in.:
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - art. 103 ust.
4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
4.
Przedmiotowa dokumentacja projektowa ma być zgodna z art. 99-103 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
w tym. m.in. w dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę oraz opis przedmiotu nie może utrudniać uczciwej konkurencji.
5.
Przekazana przedmiotowa dokumentacja musi być zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019r. - bowiem Gmina
Tuchomie zamieszczając dokumentację projektową w postępowaniu przetargowym na stronę internetową
zobligowana jest do stosowania tej ustawy.
6.Dokumentację należy złożyć w formie papierowej a także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym.
7.Wykonawca w ramach opracowywanych dokumentacji projektowych wykona wszelkie dokumenty wymagane
obowiązującym prawem i niezbędne do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego wszelkich opinii i
uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych.
9.
W razie wystąpienia zastrzeżeń i uwag Organów przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę/dokonania
zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji
o w/w zastrzeżenia i uwagi.
10. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem dokumentacji ponosi projektant.
11. Wykonawca we własnym zakresie przygotuje i złoży kompletne wnioski o wydanie niezbędnych decyzji: decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy/wypis i wyrys z mpzp, decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodno-prawnych itp. - jeżeli zajdzie taka konieczność.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt map do celów
projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz wszelkich niezbędnych dokumentów w celu
wykonania w/w dokumentacji oraz ewentualne koszty wynikające z prac geodety w celu wykonania mapy do
celów projektowych.

Dokument nr: RG.271.6.10.2024, 10/2024

Składanie ofert:
Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie go Zamawiającemu w formie:
- elektronicznej, na adres: biuro@tuchomie.pl, e.lipka@tuchomie.pl
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres:
Gmina Tuchomie, Ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
do dnia 07.02.2024r do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto łącznie z podatkiem VAT.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który - spełniając opisane wyżej wymagania - zaoferuje najniższą
cenę.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", informuję, że:
?
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:
Nazwa zamawiającego:Gmina Tuchomie
Adres zamawiającego:Jana III Sobieskiego 16
Kod Miejscowość:77-133 Tuchomie
Telefon:59 821 50 40
Faks:59 821 50 56
Adres strony internetowej:bip.tuchomie.pl
Adres poczty elektronicznej:biuro@tuchomie.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tuchomie /nazwa zamawiającego/ kontakt: adres e-mail, telefon/
iod@tuchomie.pl, 598215054 *;
?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
dot.: Zapytania nr 10/2024
Numer sprawy: RG.271.6.10.2024.
Nazwa zadania: ,,,,Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na przebudowę drogi.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania;
?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
?Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i innych, związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
?
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
?
Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?
Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie:
skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
może
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.