Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie mapy do celów prawnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie mapy do celów prawnych

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Otwocki
ul. Górna 13
05-400 Otwock
powiat: otwocki
22 600 71 86, 22 600 71 54
zamowienia@powiat-otwocki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 600 71 86, 22 600
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości w zakresie dawnej działki 88 (28/1) z obrębu 99-100 o powierzchni ok. 2800 m? stanowiącej własność osób fizycznych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Otwocku, a objętych scaleniem i podziałem gruntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Otwocku - Jabłonnie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości w zakresie dawnej działki 88 (28/1) z obrębu 99-100 o powierzchni ok. 2800 m? stanowiącej własność osób fizycznych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Otwocku, a objętych scaleniem i podziałem gruntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Otwocku - Jabłonnie ustalone Uchwałą NR XLVIII/338/97 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 1997 r. i w części przejęte przez Miast Otwock (z wykazem zmian danych ewidencyjnych, wykazem zmian danych gruntowych, wykazem synchronizacyjnym).
2.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o przepisy:
?
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 ze zm.),
?
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wraz z wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia.
4.
Rodzaj zamówienia - usługa
5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Dokument nr: S.AI.272.2.6.2024.MW

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2024 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Komunardów 10 wejście D pok. 30.

Specyfikacja:
VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA,
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dokumenty zamówienia zamieszczone są na stronie BIP Powiatu Otwockiego
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/98,zamowienia-o-wartosci-ponizej-130-000-zl-netto

Składanie ofert:
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2024 r. do godz. 11:00 w jeden z następujących sposobów:
1)
W siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, Ul. Górna 13 w kancelarii, umieszczoną w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 Otwock
OFERTA na ,,Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości w Otwocku - Jabłonnie - S.AI.272.2.6.2024.MW"
Nie otwierać przed godz. 12:30 w dniu 08.02.2024 r.
Ofertę składaną za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu zewnętrznym opatrzeć napisem:
OFERTA na ,,Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości w Otwocku - Jabłonnie - S.AI.272.2.6.2024.MW"
Nie otwierać przed godz. 12:30 w dniu 08.02.2024 r.
Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem liczy się data i godz. dostarczenia oferty pod wskazany adres.
2)
Przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając w formie zaszyfrowanego pliku na adres: zamowienia@powiat-otwocki.pl , pod rygorem nieważności opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z zaznaczeniem w tytule wiadomości:
Oferta na ,,Wykonanie mapy do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości w Otwocku - Jabłonnie - S.AI.272.2.6.2024.MW"
Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oferty lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source ( np. 7 Zip)
W przypadku przesłania oferty przy użyciu poczty elektronicznej zaleca się aby nazwa pliku oferty rozpoczynała się od nazwy Wykonawcy.
Jeżeli oferta zostanie przesłana w formie zaszyfrowanego pliku należy:
a)
przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie do składania ofert tj. do dnia 08.02.2024 r. r. do godz. 11:00
b)
hasło do odczytu pliku oferty należy przesłać oddzielnym mailem po terminie składania ofert, tj. 08.02.2024 r. po godz. 11:00, ale do godz. 12:30.
UWAGA:
Przesłanie oferty niezaszyfrowanej, brak przesłania hasła do odszyfrowania oferty w wyznaczonym terminie lub przesłanie nieprawidłowego hasła uniemożliwiającego odszyfrowanie oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
WARUNKI ZAMÓWIENIA
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(ustawa Pzp) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 PLN netto
Postępowanie prowadzone w trybie otwartym na podstawie
Zarządzenia nr 3/2021 Starosty Otwockiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 złotych netto ze zm. i Regulaminu o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2022 Starosty Otwockiego z dnia 30 grudnia 2022 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
2.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
4.
zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień geodezyjnych (nr 1 i 2),
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni.
VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
2.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1)
Formularz ofertowy - wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.
2)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonani
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia.
b)
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeśli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców (jeśli dotyczy).
W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
3. Wymogi formalne:
1) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4) Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
5)
Treść oferty musi być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w Warunkach Zamówienia.
6)
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego projektami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7)
Oferta musi być czytelna.
8)
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą (e) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy.
9)
Do Formularza ofertowego należy dołączyć prawidłowo wypełnione dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszych Warunków Zamówienia.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty e-mail pod adres:
zamowienia@powiat-otwocki.pl
2.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków Zamówienia.
3.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni od daty upływu składania ofert.
4.
Zmiany i wyjaśnienia treści Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej podanej w rozdziale VII.
5.
Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o ww. postępowaniu i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami dotyczącymi przedmiotowego postępowania.
1.
Oferta musi zostać, pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji oraz wzorem formularza oferty (Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
2.
Oferta musi zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.
Podpis zaufany - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)
Podpis osobisty - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671)
4.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1)
dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES,
2)
nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XAdES (dwa pliki do przekazania).
3)
Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisany i plik podpisu).
5.
Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty.
6.
Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach Zamówienia.
7.
Oferta musi zawierać: Dokumenty i oświadczenia określone w pkt VI Warunków Zamówienia.
8.
Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9.
Ofertę należy przygotować na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1 do Warunków Zamówienia.
10.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11.
Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla oceny zachowania terminu składania ofert, przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub wpływu na pocztę elektroniczną. Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie.
14.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty we wskazanym terminie, ale zawierają braki lub też złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia.
XI. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli:
1)
Wykonawca podlega wykluczeniu.
2)
Treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia oraz załącznikach do niego, chyba że niezgodność ta ma charakter oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
3)
Nie spełnia warunków określonych w Warunkach Zamówienia.
4)
Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5)
Została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
6)
Hasło do odszyfrowania zostało przesłane po wyznaczonym terminie.
XII. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium cena - 100%
Cena najniższa (brutto)
Cena = x 100 %
Cena badanej oferty (brutto)
2.
Zamawiający, spośród złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
3.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena podana jest w złotych polskich (PLN). Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3.
Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić to w ofercie.
4.
Cena oferty powinna obejmowac wszystkie czynności techniczne i prawne związane z wykonaniem zamówienia, które są wymagane przy wykonywaniu prac geodezyjnych przez przepisy prawa oraz wytyczne Starostwa Powiatowego w Otwocku.
5.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
6.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1)
oczywiste omyłki pisarskie,
2)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy:
1)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
XV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach Zamówienia oraz przedstawi najkorzystniejszą cenę.
2.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zamieszczając informację na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl.
3.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyny.
XVI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWENIA I PŁATNOŚCI
Warunki realizacji zamówienia i płatności zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiące Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia.

Uwagi:
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki ul. Górna 13; 05-400 Otwock
2)
inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Daria Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611.
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze otwartej;
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, - uczestnicy postępowania - Wykonawcy, którzy złożyli oferty i mają prawo do wglądu do złożonych ofert.
5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu
wygaśnięcia
obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
6)
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.
7)
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy.
8)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9)
posiada Pani/Pan:
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
?
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
?
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10)
nie przysługuje Pani/Panu:
?
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
?
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11)
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówień.
12)
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Kontakt:
IX. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
Osobami uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
a.
w sprawach merytorycznych: Justyna Fitt, 22 600 71 86
b.
w sprawach proceduralnych: Monika Wiechetek, 22 600 71 54

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.