Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów drogowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów drogowych

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
powiat: chojnicki
tel. 058 397 18 00, faks 058 397 21 94
m.reszczynska@miastochojnice.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 058 397 18 00,
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice - kruszywa.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na zadanie pn.: DOSTAWA materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice - kruszywa.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 - art. 2 ust. 1 pkt 1) pzp.
DOSTAWY

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,DOSTAWA materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice - kruszywa".
2. Zamówienie obejmować będzie sukcesywną dostawę materiałów drogowych przeznaczonych na budowę chodników, placów, jezdni na terenie miasta Chojnice. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek w czasie i miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Dostarczane materiały muszą spełniać odpowiednie normy oraz posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym.

Dokument nr: KM.271.3.2024

Składanie ofert:
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz oferty należy:
o złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
o przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu:
Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice lub
o przesłać drogą elektroniczną, na adres email: m.reszczynska@miastochojnice.pl.
Wpływ ofert musi nastąpić do dnia 09.02.2024 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy opatrzyć tytułem:
OFERTA NA: ,,DOSTAWA materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice - kruszywa".

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, w temacie wpisując: OFERTA NA: ,,DOSTAWA materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice - kruszywa".

Miejsce i termin realizacji:
II. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Termin obowiązywania umowy - od dnia zawarcia umowy do 31.01.2025 r. bądź do wyczerpania szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 4 wzoru umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.

Wymagania:
III. GWARANCJA

1. Na dostarczony materiał drogowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia prawidłowej realizacji dostawy.
2. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca odpowiedzialny jest za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze (tkwiące w przedmiocie umowy w chwili odbioru, tzw. wady ukryte).
3. Termin na usunięcie wad/usterek dostarczonych materiałów wynosi maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w ww. terminie, Wykonawca winien wymienić materiały na nowe, wolne od wad o parametrach nie gorszych od wymienianego.
4. W razie wystąpienia wad technicznych (pęknięć, skorodowań itp.) w okresie gwarancji wykonawca dokona wymiany uszkodzonych materiałów na nowe wraz z ich wbudowaniem na własny koszt.
5. Wszelkie koszty naprawy w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
IV. USTALENIA DODATKOWE

1. Podstawą obliczania wynagrodzenia jest suma opłat za poszczególne materiały drogowe dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w oparciu o wystawione upoważnienia.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zrealizowanej usługi, określoną na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej za dany materiał drogowy i rzeczywistej ilości wykonanych usług.
3. Zamawiający będzie dokonywał płatności za dostarczone materiały każdorazowo po ich dostawie przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone
w związku z należytym wykonaniem umowy w terminie wskazanym w umowie. Oznacza to, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte w jej treści, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania, tj. podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, załadunku, rozładunku, itp.
5. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:
o w przypadku braku środków,
o z innych przyczyn.

Uwagi:
V. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone znaczenie:
CENA - (100%) w tym:
1. Kryterium: cena jednostkowa brutto (wskaźnik C1) - 45%
Mieszanka z kruszyw łamanych 0/31,5 mm
Sposób obliczania punktów:
Cena brutto oferty najtańszej
C= ------------------------------------- x 45
Cena brutto oferty ocenianej

2. Kryterium: cena jednostkowa brutto (wskaźnik C2) - 45%
Mieszanka kruszyw łamanych 31,5/63 mm
Sposób obliczania punktów:
Cena brutto oferty najtańszej
C= ------------------------------------- x 45
Cena brutto oferty ocenianej

3. Kryterium: cena jednostkowa brutto (wskaźnik C3) - 10%
Żwir 8/16 mm
Sposób obliczania punktów
Cena brutto oferty najtańszej
C= ------------------------------------- x 10
Cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
C= C1 + C2 + C3
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w/s ogłoszenia: Magdalena Reszczyńska - pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.