Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SOSNOWICA
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
powiat: parczewski
tel. / fax. 82- 59-12-152, 59-12-145
sosnowica@sosnowica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: 2500 zł
Nr telefonu: tel. / fax. 82- 59-1
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę
Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
Nazwa inwestycji: Bezpieczne drogi w gminie Sosnowica-etap 3.
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach -
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
NR Edycja8/2023/5011/PolskiLad
I. Opis zadania:
Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
Nazwa inwestycji: Bezpieczne drogi w gminie Sosnowica-etap 3.
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Opis inwestycji: Modernizacja nawierzchni drogi Kropiwki -Mościska, budowa drogi gminnej od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w kierunku msc. Zbójno.
Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach -
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
NR Edycja8/2023/5011/PolskiLad
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN):
7.996.500,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN):
399.825,00
Kwota środków PŁ (w PLN):
7.596.675,00
Szczegółowy zakres usług określają:
- Opis Przedmiotu Zamówienia/OPZ/ - załącznik nr 2;
- Projekt umowy - załącznik nr 3,
stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwości:
? udzielania zamówień uzupełniających.
II. Termin realizacji zadania:
Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy
Zakończenie: do daty odbioru końcowego robót budowlanych.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a)terminu zakończenia inwestycji wynikającego Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych,
b)terminu zakończenia robót budowlano-montażowych realizowanych w ramach inwestycji.
UWAGA: Zamawiający zastrzega obowiązek Wykonawcy świadczenia nieodpłatnych usług na jego rzecz
do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i rozliczenia
inwestycji oraz w okresie gwarancji/rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych jak również
wynikających z wymagań Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

CPV: 71520000-9, 71248000-8, 71247000-1, 71530000-2, 71631000-0

Dokument nr: IG.271.PŁ8E.NI.2024

Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 09 luty 2024r. do godz.
14:00 w Urzędzie Gminy Sosnowica Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica (Sekretariat pok. Nr 9).
Oferty można składać w godz.ch pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sosnowica@sosnowica.pl.

Wymagania:
Podstawa prawna:
w trybie i na zasadach ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
Sosnowica, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 PLN .
III. Warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy oraz sposób dokonywania
oceny spełniania danego warunku:
1)
Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń(Koordynator) - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w Rozdziale 2(art.
12 - 16) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 ze zm.),
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2023.334 t.j. z dnia 2023.02.23 ze zm.) oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
dołączy do oferty dane personalne osób przewidzianych do pełnienia w/w funkcji wraz z
uprawnieniami budowlanymi i potwierdzeniem przynależności do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego.
III.A. Wymagania dotyczące wadium:
1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2500 zł (dwa tysiące pięćset
złotych) pod rygorem odrzucenia oferty.
2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Sosnowica: Bank
Spółdzielczy w Parczewie Oddział w Sosnowicy nr rachunku:
40 8042 0006 0130 0231 2000 0270
Dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/ tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację postępowania,
którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane. Uwaga!!! O uznaniu
przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu
środków na rachunek Zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty. Wadium
w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja/poręczenie
musi być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta.
6) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
IV. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa - 100%
V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena ofertowa - znaczenie 100pkt.
KC ?
CN
?100
COB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert
VI. Zmiana zapytania ofertowego.
VI.1.
1. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom przed upływem tego terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną
zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym
postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
VI.2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana
jest w procedurze jak dla zapytania ofertowego.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Sposób sporządzenia oferty
Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
VII.1. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi - mając na względzie treść niniejszego zapytania - cenę oferty brutto, która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w
zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena
oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można
wykonać zamówienia.
3. Wartość wynagrodzenia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usług wymaganej
jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem
usług, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z
warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania usługi objętej zamówieniem.
VII.2. Sposób sporządzenia oferty
1.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności.
3.
Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania.
4.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane/podpisane przez wykonawcę.
6.
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.
7.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone
do oferty.
8.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby Wykonawca składając ofertę wykorzystał druk Formularza oferty stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
12. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę.
13. W przypadku formy pisemnej ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
14. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
,, OFERTA NI PŁ8E".
15.
Zawartość oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
? Formularz ofertowy
? Potwierdzenie wniesienia wadium
? Dane personalne osób przewidzianych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wraz z uprawnieniami budowlanymi i potwierdzeniem przynależności do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego.
? Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO.
16. W przypadku oferty składanej elektronicznie Zamawiający wymaga opatrzenia dokumentów
składających się na ofertę podpisami elektronicznymi typu: profil zaufany, certyfikat kwalifikowany itp.
17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Akceptowalne formy składania ofert:
W formie pisemnej;
Elektroniczna składana drogą elektroniczną na adres e-mail: sosnowica@sosnowica.pl.
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty faxem.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
VII. Badanie i ocena ofert:
VII.1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Zamawiający i wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
VII.2. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące poprawienia w ofercie oczywistych i
innych omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
VIII. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
IX. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania:
ofert częściowych,
ofert wariantowych.
X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w
sprawie wyboru wykonawcy:
Zawiera projekt umowy stanowiący integralną cześć niniejszego zapytania ofertowego.
XI. Zastrzeżenie możliwości zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru
żadnej z ofert:
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenie postepowania bez wyboru żadnej z ofert.
XII. Wybór Wykonawcy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez
wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny.
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia
przez zamieszczenie na stronie internetowej-BIP-ie i na tablicy ogłoszeń UG Sosnowica, informację o
wyniku postępowania.
XIII. Zawarcie umowy:
1. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym zapytaniu nastąpi podpisanie umowy
z wybranym wykonawcą.
2. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe
jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego z zastrzeżeniem ust.
4.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na odległość tj. umowy zawieranej bez
jednoczesnej obecności obu stron z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
W takiej sytuacji Zamawiający nadaje rzeczonej umowie numer, wskazuje zakres ewentualnych
uzupełnień i przekazuję ją Wykonawcy drogą elektroniczną.
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie w/w umowę, uzupełnić w zakresie określonym przez
Zamawiającego, wydrukować, podpisać i odesłać na adres Zamawiającego.

Uwagi:
XIV. Informacje związane z ochroną danych osobowych.
1. Informacje dotyczące administratora danych Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie
Gmina Sosnowica. Mogą się Państwo z nami kontaktować listownie na adres: ul. Spokojna 10, 21 - 230
Sosnowica.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący
sposób:
- listownie na ww. adres Administratora
- poprzez e-mail: IOD@sosnowica.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne Państwa dane będą przetwarzane w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w
4. Okres przechowywania danych Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1). Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2). Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz jeśli to są dane szczególnej kategorii.
3). Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z
udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania
się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z
zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych W odniesieniu do
danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (jeśli wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego)
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP)
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa, ( nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych.
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest
obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w
zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Państwa dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.