Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów technicznych, eksploatacyjnych i konserwacji kotłowni gazowych i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych, eksploatacyjnych i konserwacji kotłowni gazowych i olejowych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
69-211 Wędrzyn
powiat: sulęciński
tel. 261 676 115
m.raszka@ron.mil.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wędrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 676 115
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia - usługa: Wykonanie przeglądów technicznych, eksploatacyjnych i konserwacji kotłowni gazowych i olejowych w roku 2024, w miejscowościach: Cz. I: Międzyrzecz, Skwierzyna, Wędrzyn i Gorzów Wlkp. Cz. II: Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Sulechów i Zielona Góra

Dokument nr: 97/2024

Składanie ofert:
2. Termin przesłania oferty cenowej: do dnia 09.02.2024 r., do godz. 9:00.
Podpisaną przez upoważnioną osobę ofertę proszę dostarczyć na załączniku nr 3 na nr fax: 261 676 279, e-mail: m.raszka@ron.mil.pl, operatorem pocztowym lub osobiście na adres Zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie 69-211 Wędrzyn, z dopiskiem:
Oferta dotycząca postępowania bezprzetargowego na: Wykonanie przeglądów technicznych, eksploatacyjnych i konserwacji kotłowni gazowych i olejowych w roku 2024, w miejscowościach: Cz. I: Międzyrzecz, Skwierzyna, Wędrzyn i Gorzów Wlkp., Cz. II: Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Sulechów i Zielona
Góra - znak postępowania 97/2024. Nie otwierać przed 09.02.2024 r. do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamówienie przewiduje realizację łącznie 468 przeglądów - 360 przeglądów w cz. I i 108 przeglądów w cz. II, w terminach podanych w harmonogramie (załącznik nr 2). Zakończenie realizacji zadania do 16.12.2024 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: cena.
5. Termin płatności faktury VAT/rachunku: po każdym przeglądzie - 30 dni od dostarczenia faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostanie przesłana umowa do podpisania.
Oferty składane osobiście przez Wykonawcę lub w jego imieniu będzie przyjmowała osoba upoważniona, zatrudniona w Kancelarii Jawnej (KJ) w budynku nr 33 pok. nr 211 w godzinach urzędowania Zamawiającego:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach 700 - 1530
- w piątki w godzinach 700 - 1300.
Fakt złożenia oferty zostanie pisemnie potwierdzony przez wymienionego pracownika KJ.
Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert po godzinach urzędowania Kancelarii
Jawnej
9. Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG),
b. oświadczenie o niekaralności - na załączonym formularzu (Zał. nr 4),
c. oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatków - na załączonym formularzu (Zał. nr 5),
d. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Zał. nr 6),
e. oświadczenie o ubezpieczeniu - na załączonym formularzu (Zał. nr 7),
f. kopię ważnych uprawnień kwalifikacyjnych do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D,
g. kopię ważnych uprawnień kwalifikacyjnych do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV.
h. kopię aktualnego przeszkolenia przez firmę Viessmann Wykonawcy lub osoby przez niego zatrudnionej do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii winny być potwierdzone przez oferenta ,,za zgodność z oryginałem" na dzień składania ofert.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod tel. 261-676-281;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz - w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy;
4. Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych skutkuje brakiem rozpatrzenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania
m ofertowego i brakiem możliwości zawarcia umowy;
5. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;
6. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przewidzianych przepisami prawa oraz w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
8. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych , decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
7. Wątpliwości dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśniają:
-p. Marek RASZKA, nr tel. 261 676 115. W sprawach proceduralnych pomocą służy p. Marek RASZKA, nr tel. 261 676 115.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.