Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
890z dziś
6548z ostatnich 7 dni
24867z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. zs. w Brzezinach
Marii Curie-Skłodowskiej 6
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
tel 46 874 28 00, tel. 500 044 688, tel. 507 004 806
a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 46 874 28 00, te
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie
wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn."Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6,
na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach"
III. Cel inwestycji
Celeminwestycji
orazpomieszczeń
jest
organizacja
biurowych
Centralnej
poprzez
sterylizatorni,
przebudowę,
Apteki
rozbudowę
i
szpitalnej
nadbudowę
wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6 na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia
sp. z o.o. w Brzezinach.
Celem postępowania jest wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego.
IV. Zakres rzeczowy inwestycji
1. Usługa, stanowiąca przedmiot umowy, świadczona będzie w następującym zakresie:
a) reprezentowanie Zamawiającego w procesie budowalnym w zakresie merytorycznego
nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie budynku na terenie Szpitala w Brzezinach przy Ul. M. Skłodowskiej -
Curie 6, 95-060 Brzeziny dla potrzeb organizacji Centralnej Sterylizatorni, Apteki
Szpitalnej oraz pomieszczeń biurowych,
b) opracowanie harmonogramu realizacji i odbioru poszczególnych etapów robót
budowlanych,
c) przekazanie placu budowy wykonawcy/om robót budowlanych,
d) prowadzenie wpisów w Dzienniku Budowy, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane oraz aktów wykonawczych, a także sztuką budowlaną i ogólnie przyjętymi
dobrymi praktykami prowadzenia nadzoru nad inwestycją budowlaną,
e) dokonywanie odbiorów poszczególnych etapów robót budowlanych, w tym odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu,
1f) prowadzenie i protokołowanie narad koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
z częstotliwością ustaloną z uczestnikami procesu inwestycyjnego, nie rzadziej jednak
niż 1 x w tygodniu,
g) prowadzenie oceny materiałów budowlanych i elementów wbudowywanych,
instalacyjnych wykorzystywanych do wykonania projektu, w zakresie zgodności
z zapisami projektów branżowych, ich jakości, kompletności i zgodności
z wymaganiami Zamawiającego,
h) opiniowanie rozwiązań proponowanych przez wykonawcę/ów robót budowlanych,
które nie zostały doprecyzowane w projekcie budowlanym lub rozwiązań zamiennych,
i) prowadzenie nadzoru nad zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób
nieuprawnionych,
j) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad określonych w Planie Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia,
k) udział w odbiorach robót,
l) wizytacja inwestycji nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
m) wykonywanie innych niż określone w punktach a-k czynności, a zwyczajowo
przyjętych jako zasady dobrej praktyki nadzoru inwestorskiego, niezbędnych
do zapewnienia usługi nadzoru inwestorskiego w sposób profesjonalny i rzetelny.
Termin wykonania przedmiotu umowy określa się do dnia planowanego zakończenia
wszystkich robót budowlanych niezbędnych do końcowego odbioru inwestycji,
doprecyzowanego w umowie/ach z wykonawcą/ami robót budowlanych, z zastrzeżeniem,
że każdorazowe wydłużenie terminu zakończenia robót budowalnych, potwierdzone
aneksem/ami do umowy/ów z wykonawcą/ami robót budowalnych, powoduje wydłużenie
terminu realizacji usługi nadzoru inwestorskiego.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 09.02.2024 r. na adres a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Planowanym jest realizacja inwestycji w terminie od 01.04.2024 r. do 30.11.2024 r.

Wymagania:
VI. Zabezpieczenie realizacji zadania
1. W ramach zabezpieczenia realizacji zadania Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał
doświadczenie w realizacji tożsamych usług polegające na pełnieniu w latach 2020 - 2023
co najmniej 3 kompleksowych nadzorów inwestorskich w ramach zadań o wartości
nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. Warunek ten stanowi kryterium dostępu w postępowaniu,
co oznacza, że Zamawiający będzie rozpatrywał tylko oferty oferenta spełniającego ten
warunek.
22. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osób, których wiedza i doświadczenie
gwarantują profesjonalne i rzetelne świadczenie usługi, w tym osoby z uprawnieniami
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń
w zakresie:
a) wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
c) wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania osoby pełniącej funkcję lidera zespołu osób
delegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego składu zespołu osób delegowanych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres realizacji umowy.
5. W przypadku zaistnienie okoliczności/zdarzeń losowych, których nie można było
przewidzieć na etapie podpisania umowy, generujących konieczność zmiany w składzie
zespołu osób delegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia danego członka zespołu, osobą
o uprawnieniach i kompetencjach nie gorszych niż posiadane przez osobę pierwotnie
wskazaną na członka zespołu. Zmiana musi zapewniać ciągłość realizacji usługi i nie może
trwać dłużej niż 4 dni robocze.
6. Zamawiający wymaga, aby Oferent był ubezpieczony na okres realizacji zadania
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną równą co najmniej
100.000,00 zł. Potwierdzenie ubezpieczenia stanowić będzie załącznik do umowy.

Etapy wyboru świadczeniodawcy usługi nadzoru inwestorskiego
I etap - od 02.02.2024 r. do 09.02.2024 r.
Złożenie podpisanej oferty w wersji elektronicznej na adres a.kurzynska@szpital-
brzeziny.pl.
II etap - od 12.02.2024 r. do 14.02.2024 r.
Ocena złożonych ofert.
III etap - od 15.02.2024 r. do 23.02.2024 r.
Negocjacja warunków umowy z wybranym/i Wykonawcą/ami. Podpisanie umowy.
VIII. Kryteria oceny ofert
3Cena - 100%
IX. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować poprzez szczegółowe wypełnienie i podpisanie formularza
oferty.
Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz oferty. Złożenie oferty jest jednoznaczne
z akceptacją projektu umowy, stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

Kontakt:
XI. Osoby do kontaktu
Aneta Kurzyńska - Kierownik ds. inwestycji i administracji budynkami, tel. 500 044 688,
e-mail: a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl
Wioleta Starosta - Koordynator Działu technicznego i administracji budynkami,
tel. 507 004 806, e-mail: w.starosta@szpital-brzeziny.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.