Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
6485z ostatnich 7 dni
24804z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 351 13 81
joanna.ulasiuk@powiatbialski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83 351 13 81
Termin składania ofert: 2024-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o ofercie na wykonanie prac geodezyjnych
zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest: ,,wykonanie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków poprzez doprowadzenie do operatów ewidencyjnych do zgodności z stanem prawnym, a w przypadku, gdy dokumenty nie są wiarygodne przeprowadzenie czynności pomiarowych i sporządzenie stosownych protokołów, dla działek nr 38/2-49/2, 61-72, 12-24 położonych w obrębie Popiel, jednostka ewidencyjna Piszczac" zgodnie z załączonym formularzem oferty i na warunkach określonych w projekcie umowy. Termin wykonania zamówienia: do dnia: 5 kwietnia 2024 r.

Dokument nr: GKN.272.07.2024.JU

Otwarcie ofert: Otwarcie publicznie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 7 lutego 2024 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 241.

Składanie ofert:
Ofertę cenową sporządzoną w formie pisemnej należy w terminie do 6 lutego 2024 r. do godz. 10.00 dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego albo podmiotu świadczącego usługi kurierskie, w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, oraz oznakowanym ,,Oferta -- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej (Janów Podlaski).

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert dnia 7 lutego 2024 r. godz. 10:00"
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, którą należy przesłać w terminie do 6 lutego 2024 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: joanna.ulasiuk@powiatbialski.pl.
Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Wykonawcę, jeżeli Zamawiający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Wymagania:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta przedstawia najniższą cenę. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którzy złożą ofertę.

Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Joanna Ułasiuk-podinspektor, tel. (+48) 83 351 13 81.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Starosty Bialskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.