Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
6254z ostatnich 7 dni
24572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
powiat: piski
tel.: 87 30 70 930, tel.: 87 30 70 940, fax.: 87 30 70 950
urszula.myka@um.orzysz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orzysz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 87 30 70 930,
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn. ,,Opracowanie dokumentacji technicznej
na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie" wartości szacunkowej zamówienia
nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem
zamówienia
jest
Opracowanie
dokumentacji
technicznej
na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie. Wstępna koncepcja przedstawiona w
załączniku.
W ramach niniejszej dokumentacji należy zaprojektować m.in:
- przebudowę drogi na nawierzchnię mineralno-asfaltową na odcinku ok 2 700 m,
- zjazdy na posesje,
- odwodnienie drogi,
- usunięcie ewentualnych kolizji
- kanał technologiczny lub uzyskanie odstępstwa z obowiązku budowy kanału,
II. Zakres zamówienia
1) Szczegółowy zakres zamówienia:
a) analiza
istniejącego
zagospodarowania
terenu
z
uwzględnieniem
ustaleń
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze
projektowania lub wystąpienie o warunki zabudowy;
1b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych)
niezbędnych do opracowania projektu;
c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;
d) uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację
przedsięwzięcia;
e) wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (o ile
zajdzie taka potrzeba);
f) opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami,
decyzjami,
opiniami
i
uzgodnieniami,
projektem
stałej
organizacji
ruchu,
warunkującymi otrzymania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej - 4 egz. (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny);
g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - 1 egz.;
h) opracowanie Specyfikacji technicznych, ogólnych i szczegółowych wykonania
i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 1 egz.;
i) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych
do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
j) wykonanie badania gruntu;
k) uzgodnienie
dokumentacji
przez
ZUDP
(Zespół
Uzgodnienia
Dokumentacji
Projektowej);
l) UZYSKANIE
W
IMIENIU
INWESTORA
DECYZJI
POZWOLENIA
NA
BUDOWĘ
LUB W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA INFORMACJĘ O NIE WYNIESIENIU SPRZECIWU.
2) W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia szczegółowych rozwiązań
technicznych, Inwestor proponuje wykonanie wizji lokalnej w terenie. W związku z
powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania
ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przed wizją lokalną Wykonawca winień
skontaktować się z Zamawiającym celem uzgodnienia terminu.
3) Cała kompletna dokumentacja wraz z uzyskanymi pozwoleniami na budowę
w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF (kosztorysy z rozszerzeniem ath,
a rysunki projektowe z rozszerzeniem dwg/dxf) zostanie przekazana Zamawiającemu
w siedzibie Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego jednorazowego wykonania aktualizacji
kosztorysów na prośbę Zamawiającego.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: WPF.721.8.2024.SKW

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 09.02.2024 r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta
(pok. nr 004 parter) w siedzibie zamawiającego: Gmina Orzysz, Ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz.
Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki od nr 1 do 6.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin nie dłuższy niż do 31.07.2024 r.

Wymagania:
IV. Wymagania szczególne:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj.
że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań
projektowych na etapie ich przygotowywania.
Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej 3 wizyt w siedzibie Zamawiającego celem
wypracowania najlepszych rozwiązań w trakcie trwających konsultacji.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Należy dołączyć odpowiednie uprawnienia.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
prawa zamówień publicznych;
5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach do
projektowania bez ograniczeń,
6. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał
minimum 2 zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej związaną z
budową lub przebudową dróg o nawierzchni bitumicznej o dł. 400 mb.
7. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie
wraz z dokładną nazwą wykonanego zadania oraz zakresu wykonanego zadania.
VI. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował kryterium:
CENA: 100%
CENA = (Cena najniższej oferty (zł) x 100,00 pkt x 100,00 %) / Cena oferty badanej (zł)
3Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 100 pkt.
VII. Termin złożenia oferty i wymagania:
1. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego
na adres i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący ,,Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę drogi Strzelniki -
Kamieńskie".
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres email:
sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl, pod warunkiem podpisania wszystkich załączników
podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
VIII. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
1. jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym,
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3. Oferent nie zgodzi się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki
dotyczącej istotnej treści oferty,
4. Oferent wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli
niewystarczających wyjaśnień.
IX. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni
od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie
związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania
żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia
bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne
odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Kontakt:
Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka - email urszula.myka@um.orzysz.pl
Inspektor
Sebastian Kwiatkowski - email: sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 07:30-15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.