Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie altany z wyposażeniem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie altany z wyposażeniem

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 5
al. Tadeusza Kościuszki 54
90-428 Łódź
powiat: Łódź
42 636 60 89
kontakt@pm5.elodz.edu.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 42 636 60 89
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie altany z wyposażeniem w ramach projektu ,,Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa altany z wyposażeniem
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

CPV: 44220000-8, 34928210-3, 45211320-8, 45421000-4

Dokument nr: 1/2024

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 5 Al. T. Kościuszki 54, 90-428 Łódź w godz.ch 8:00 - 15:00 w formie pisemnej w nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 w ramach projektu ,,Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi" lub w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: kontakt@pm5.elodz.edu.pl
3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 8 lutego 2024 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach: I - II kwartał 2024, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
I. Podstawa przedmiotu zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50000 PLN, prowadzone zgodnie z §6 ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN zwany dalej Regulaminem" stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora P.M. 5 z dnia 19.01.2021 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. ,,Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi" współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ,,Nasze Ekologiczne Pracownie".
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia/ lub przesłania do przedszkola wersji elektronicznej na adres email: kontakt@pm5.elodz.edu.pl do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łodzi na adres: ul. T. Kościuszki 54, 90-438 Łódź
Faktura zostanie wystawiona na:
Nabywca: Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
NIP 725-002-89-02
Odbiorca: Przedszkole Miejskie nr 5 w Łodzi,
ul. T. Kościuszki 54, 90-428 Łódź
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać wszystkie wymagane w nim informacje wypełniony (Załącznik nr 2)
Do oferty należy załączyć: opis techniczny wraz z parametrami oferowanej altany oraz co najmniej jedno zdjęcie poglądowe (lub rysunek techniczny) przedstawiające oferowaną altanę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:
a. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznikiem nr 4),
b. wykazu wykonanych usług/robót (zgodnie z załącznikiem nr 3).
3. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień upływu terminu do składania ofert.
4. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień upływu terminu do składania ofert.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki.
7. Wszystkie ewentualne upusty, rabaty, bonifikaty i promocje zastosowane przez Wykonawcę muszą być uwzględnione w cenie oferty.
8. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty.
4. Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pm5.elodz.edu.pl
VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena - 100 %
(nazwa kryterium oceny) (waga kryterium)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taką samą cenę, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej niż wskazana w ofercie pierwotnej.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do profesjonalnego wykonywania przedmiotu zamówienia.
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usługi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie konstrukcje drewniane na kwotę min. 15 000,00 zł brutto każda. W celu weryfikacji warunku należy wypełnić Załącznik nr 3 Wykaz robót (podać wartości przedmiotu, datę wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane np. protokół odbioru).
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4)
5. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjacji przez Zamawiającego warunków złożonej przez Wykonawcę treści oferty.
4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 6 Klauzula Informacja RODO
5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5
6. Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.