Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łubianka
Aleja Jana Pawła II 8
87-152 Łubianka
powiat: toruński
tel.: 56 678 82 17 / 56 678 82 18,
przetargi@lubianka.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Łubianka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 56 678 82 17 /
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone w celu udzjelenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty
130 000 zł netto
ZAMAWIAJĄCY SERDECZNIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH W RAMACH NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA JEST:
DOSTAWA i montaż obiektów małej architektury w ramach zadania ,,Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łubianka"
Rozdział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem umowy jest utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez dostawę i montaż obiektów małej architektury dla dzieci w miejscowości Łubianka. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:
1) Stożek linowy wspinaczkowy (linarium) z montażem - 1 szt. (kpi)
Stożek duży: linarium wymiary min. 400x400 cm, wysokość min. 350 cm, konstrukcja rura stalowana fi min. 159 mm, ocynkowana, malowana proszkowo, urządzenie montowane na stałe w gruncie w fundamencie betonowym.
2) Lokomotywa ze ślizgiem z montażem - 1 szt. (kpl)
Konstrukcja lokomotywy wykonana z drewna bezrdzeniowego litego sosnowego lub klejonego. W skład lokomotywy wchodzi: tunel, wejście schody 2szt., podest z dachem i podest bez dachu, ślizg z blachy nierdzewnej do podestu 60cm. Dach i zabezpieczenia wykonane z płyty HDPE. Drewno zabezpieczone ciśnieniowo impregnatem i malowane na ustalony z Zamawiającym kolory.
3) Trampolina ziemna z montażem - 2 szt. (2 kpl)
Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa ocynkowana. Mata skoku z plastikowych lamelek. Średnica min. 170 cm. Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowanego EPDM/SBR.
4) Sprężynowiec - bujak z montażem - 1 szt. (kpl)
Sprężyna - stal malowana proszkowo. Wykończenie: płyta HDPE. Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
5) Huśtawka podwójna dla dzieci z montażem - 1 szt. (kpl)
Słupy konstrukcyjne o przekroju 100x100mm z drewna litego sosnowego bezrdzeniowego, opcjonalnie drewna klejonego warstwowo. Siedziska: kubełkowe z zapięciem oraz płaskie. Górna belka stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, łańcuchy - ogniwa ocynkowane lub
ze stali nierdzewnej. Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych bez styku drewna z nawierzchnią. Drewno impregnowane ciśnieniowo impregnatem i malowane w ustalonych z Zamawiającym kolorach.
6) Ławka z oparciem z montażem - 1 szt. (kpl)
Ławka z oparciem i podłokietnikami. Stelaż ławki min. fi 50 - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie drewniane. Wymiar deski min. 3,5/7 cm.
Długość ławki min. 170 cm. Drewno zabezpieczone ciśnieniowo impregnatem i malowane w kolorze ustalonym z Zamawiającym.
7) Kosz na śmieci z montażem - 1 szt. (kpl)
Kosz na śmieci zewnętrzny wykonany z drewna z wyjmowanym wkładem z blachy stalowej.
8) Tablica informacyjna z regulaminem z montażem - 1 szt. (kpl)
Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo lub drewnianej. Tablica z blachy ocynkowanej lub z tworzywa. Tablica wymiary min. 60x40 cm.
9) Stojak na rowery 4 miejsca z montażem - 1 szt. (kpl)
Stojak rowerowy przeznaczony na 4 rowery. Ramiona w kształcie litery L. Stojak wykonany -profil 30x30 mm (podstawa) oraz rury stalowej fi 18x2 mm (ramionka) Stal ocynkowana.
10) Ogrodzenie panelowe z furtką - kpl
Konstrukcja z paneli ogrodzeniowych, słupków stalowych wraz z podmurówką z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z furtką wejściową. Wysokość ogrodzenia min. 150 cm. Długość ogrodzenia 55 m. Kolor antracyt.
11) Wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku - 300 m2 - kpl
Wykonanie nawierzchni placu zabaw. Materiał piasek. Powierzchnia 300 m2. Piasek grubość min. 20 cm.
Uwaga: Zamawiający informuję, że przedstawione grafiki urządzeń małej architektury są poglądowe. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać wymogi określone w opisie urządzeń.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).
5. DOSTAWA i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
6. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład terenu rekreacyjnego muszą:
a) być wolne od wad fizycznych i prawnych,
b) posiadać aktualne certyfikaty zgodności z PN-EN 1176:2009 lub równoważną wystawione przez uprawnioną jednostkę certyfikującą,
c) tabliczki zamontowane przy każdym urządzeniu zawierające informacje o sposobie jego użytkowania, z podaną informacją dotyczącą przedziału wiekowego dzieci mogących korzystać z urządzenia oraz inne zalecenia dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa użytkowania,
d) karty techniczne urządzenia z rysunkami, opisami, wymiarami, charakterystyką materiałową, sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego, wymiary stref bezpieczeństwa,
e) instrukcję użytkowania,
f) instrukcję konserwacji.
Wskazane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca dostarczy tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
7. Wszystkie elementy wyposażenia oraz prace montażowe muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zrealizowanej dostawy i montażu urządzeń.
8. Podczas montażu urządzeń Wykonawca winien uwzględnić ewentualne kolizje z sieciami podziemnymi. Wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejących sieci, które spowoduję się podczas montażu Wykonawca winien usunąć na własny koszt.

CPV: 37535200-9

Dokument nr: WO.271.6.2024

Składanie ofert:
Rozdział 5. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferty w ramach przedmiotowego postępowania można składać w następujący sposób:
a. w formie papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, którą po sporządzeniu należy spakować w kopertę, która zostanie opatrzona dopiskiem ,,WO.271.6.2024 DOSTAWA i montaż obiektów małej architektury w ramach zadania ,,Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łubianka" - ofertę sporządzoną w takiej postaci należy złożyć w terminie składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Łubianka (Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka), lub
b. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym - oferta sporządzona w taki sposób winna być wysłana do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: przetargi@lubianka.pl.
3. Oferty muszą zostać złożone w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2 w terminie do dnia 09.02.2024 r. do godz. 08:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji operacji w miejscowości Łubianka - działka 122/5.
Rozdział 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się do dnia 15.04.2024 r.

Wymagania:
Rozdział 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Na załączonym do Zapytania Ofertowego formularzu oferty, należy podać cenę netto, którą trzeba powiększyć o odpowiednią stawkę podatku VAT, wskazując tym samym cenę oferty brutto.
2. Wartości wszelkich cen oferty należy podać cyfrą w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
Rozdział 8. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, i/lub osobiście i/lub pocztą elektroniczną.
2. Podczas komunikacji w ramach niniejszego postępowania zaleca się aby Wykonawca powoływał się na numer postępowania - WO.271.6.2024 .
Rozdział 10. SPOSÓB ROZLICZEŃ
1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji niniejszego postępowania dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
3. Szczegółowe informację dotyczące sposobu rozliczeń wskazane zostały w Załączniku nr 2 stanowiącym wzory umowy.
Rozdział 11. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.
2. Wykonawcy występujący jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
1) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
2) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.

Uwagi:
Rozdział 7. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NAZWA KRYTERIUM WAGA WZÓR
CENA ,,C" 100 pkt C = Cmin/ Cb x 100 pkt Gdzie: C - liczba punktów uzyskana przez ofertę w kryterium CENA Cmin - cena minimalna z badanych ofert, Cb - cena z oferty badanej.

Kontakt:
Rozdział 9. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU
Osoby wyznaczone do kontaktu: Mirosław Jakubski - Urząd Gminy Łubianka;
Marcin Szymeczko - Urząd Gminy Łubianka.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie warunków udzjelenia zamówienia pod adresem e-mail: przetargi@lubianka.pl i/lub pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubianka.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.