Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 200 14 76, tel. 41 200 13 23
zamowienia@powiat.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 200 14 76, t
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla terenu gmin: Daleszyce (11 obrębów ewidencyjnych), Łagów (19 obrębów ewidencyjnych), Mniów (17 obrębów ewidencyjnych) - na łącznej powierzchni ok. 2.702,46 ha".
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (stosownie do powierzchni kompleksów leśnych w ramach obrębu ewidencyjnego) wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów, dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Opracowaniem objęte zostaną grunty niestanowiące własności Skarbu Państwa (należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych):
a) ujęte w rejestrze gruntów jako lasy,
b) zalesione z wykorzystaniem dotacji, których wykaz dostarczy Zamawiający.
Przedmiotowe prace wykonane zostaną na łącznej powierzchni 2.702,46 ha, na terenie gmin: Daleszyce, Łagów i Mniów zgodnie z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego tj.:
Obręb ewidencyjny Powierzchnia lasów wg ewidencji gruntów [ha] Dodatkowe zalesione powierzchnie [ha]
1. m. Daleszyce 68,06
2. Borków 33,86
3. Brzechów 3,27
4. Danków-Wójtostwo 15,90
5. Komórki 214,84
6. Kranów 32,17
7. Marzysz 101,95
8. Mójcza 168,02
9. Niestachów 39,62
10. Słopiec 108,66
11. Suków 257,53
Razem gmina Daleszyce 1043,88 0
12. m. Łagów 5,37
13. Czyżów 33,66 0,77
14. Duraczów 37,61
15. Gęsice 32,13
16. Lechówek 2,61
17. Małacentów 10,57
18. Melonek 67,56
19. Nowy Staw 18,19 1,18
20. Piotrów 10,13
21. Płucki 13,50
22. Sadków 19,01
23. Sędek 24,67
24. Winna 9,13
25. Wiśniowa 1,81
26. Wola Łagowska 31,22
27. Wola Zamkowa 3,53
28. Zbelutka Nowa 41,13
29. Zbelutka Stara 56,35
30. Złota Woda 6,65
Razem gmina Łagów 424,83 1,95
31. Baran 45,09
32. Borki 29,51
33. Cierchy 40,65
34. Grzymałków 6,05
35. Malmurzyn 111,32
36. Mniów 208,66
37. Mokry Bór 31,60
38. Pępice 55,04
39. Przełom 7,33
40. Rogowice 129,99
41. Serbinów 184,14
42. Skoki 57,04
43. Straszów 149,06
44. Węgrzynów 64,20
45. Wólka Kłucka 74,45
46. Zaborowice 37,17
47. Zachybie 0,50
Razem gmina Mniów 1231,80 0
Ogółem 2.700,51 1,95
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:
a) ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1356 z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1302),
c) ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.),
d) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1065),
f) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz. U. 2012 r., poz. 949).
g) inne aktualnie obowiązujące przepisy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie elektronicznej, mapy ewidencyjne oraz dane, dotyczące ewidencji gruntów dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych objętych pracami urządzeniowymi obejmujące nazwisko i imię (właściciela, użytkownika), adres, nr działki
i pow. gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia objętych zleceniem. Wykonawca przed przekazaniem wymienionych danych podpisze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
Wszelkie pozostałe dane i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy (uzyska) Wykonawca.
4. Wykonawca obejmie opracowaniem, sporządzonym na okres 10 lat t.j. od 01.01.2025 r. do 31.12.2034 r., grunty leśne będące nimi w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach opisane w ewidencji gruntów i budynków (rejestr i mapa) użytkiem leśnym (Ls), bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych oraz grunty zalesione z wykorzystaniem dotacji, których wykaz dostarczy Zamawiający.
5. Dokumentację uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzić należy w formie analogowej w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map tematycznych oraz bazodanowego systemu informacji geograficznej (GIS).
6. Dokumentację urządzeniową (operaty) należy opracować w języku polskim, dla każdego obrębu geodezyjnego w trzech egzemplarzach (dla każdej wsi po trzy) w formacie A4, z mapą gospodarczą załączoną do każdego opracowania w kieszeni na końcu opracowania
(1 egzemplarz w twardej oprawie a 2 egzemplarze oprawione techniką bindowania lub termobindowania). Strony dokumentacji urządzeniowej należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku. Operaty należy zaopatrzyć w stronę tytułową, podpisaną przez Wykonawcę, wraz z umieszczeniem okresu ich ważności. Każdy egzemplarz dokumentacji urządzeniowej winien posiadać stopkę tytułową na zewnętrznej, twardej oprawie oraz dodatkowo opis na grzbiecie (nazwa obrębu objętego operatem, wraz z gminą w której się znajduje). Strony operatów należy ponumerować. W odniesieniu do uproszczonych planów urządzenia lasu w części opisu ogólnego należy umieścić rozdział p.t. ,,Uzgodnienia", gdzie zostaną zamieszczone dokonane uzgodnienia i uzyskane opinie. Operaty sporządzone dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych powinny obejmować zestawienia tabelaryczne, opis taksacyjny i rejestr właścicieli osobno dla uproszczonego planu urządzenia lasu
(dot. kompleksów powyżej 10 ha) oraz osobno dla inwentaryzacji stanu lasu (dot. kompleksów poniżej 10 ha). W dokumentacji urządzeniowej, w części końcowej opracowania Wykonawca zamieści alfabetyczny skorowidz właścicieli działek leśnych zawierający dane właścicieli i numery rejestrów z gruntów.
Mapa gospodarcza powinna być wykonana w skali 1:5000 lub większej w przypadku braku czytelności oraz w technice komputerowej GIS, z widocznym zaznaczeniem granic i numerów działek, granic pododdziałów oraz linii oddziałowych, z podaniem gatunku głównego i jego udziału w składzie gatunkowym i wieku, wraz z podpisem wykonawcy, z pokolorowanymi powierzchniami wydzieleń drzewostanowych.
Dodatkowo do jednego egzemplarza dokumentacji z każdego obrębu należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD (w formie pliku *.pdf, *.doc oraz *.xls), wraz z bazą danych GIS (w formacie ustalonym z wybranym Wykonawcą) i *.shp, z wykorzystaniem oprogramowania typu Open Source.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać komplet danych zebranych w trakcie prac nad uproszczonymi planami urządzania lasu i inwentaryzacją stanu lasu w wersji elektronicznej, odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302).
7. Do uproszczonych planów urządzenia lasu należy opracować oddzielnie zadania w zakresie gospodarki leśnej dla poszczególnych właścicieli lasu. W przypadku działek będących współwłasnością, zadania należy sporządzić dla każdego ze współwłaścicieli. Wyciągi należy pozszywać, posortować miejscowościami oraz w kolejności alfabetycznej. Ponadto Wykonawca przygotuje płyty DVD z nagranymi wyciągami (w formacie pojedynczych plików PDF tj. jeden plik zawiera jeden wyciąg, poukładane alfabetycznie wg. nazwisk właścicieli, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego). Projekt wyciągu z uproszczonego planu urządzenia lasu należy przedłożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej do akceptacji w terminie
5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. Po stwierdzeniu rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie, a ewidencją gruntów Wykonawca sporządzi wykaz tych powierzchni (stanowił on będzie integralną część dokumentacji urządzeniowej).
9. Wykonawca w ramach realizacji zlecenia po przygotowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wystąpi do właściwego terytorialnie nadleśniczego o ich zaopiniowanie,
w trybie art. 22 ust. 3 ustawy o lasach. Wykonawca uzyska pozytywne opinie właściwego terytorialnie nadleśniczego dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej, które zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją.
10. Zamawiający ma prawo kontrolować poprzez swoich przedstawicieli postępy wykonywania umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego i bieżącego składania Zamawiającemu w formie elektronicznej informacji o zaawansowaniu wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia do 30 dnia każdego miesiąca.
11. Wykonawca zobowiązuje się w każdym uzasadnionym przypadku dokonać ponownych
oględzin spornych powierzchni drzewostanu w obecności właściciela lasu, dokonując ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej, udzielając jednocześnie wszelkich niezbędnych wyjaśnień.
12. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek wynikłych z uznanych za zasadne zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli lasu.
13. Wykonawca uzgodni, w razie potrzeby, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (uzgodnienie w formie pisemnej należy dołączyć do dokumentacji urządzeniowej).
14. W zakresie wykonania prognozy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektów uproszczonego planu urządzenia lasu Wykonawca:
a) przygotuje wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektów planów, dla których zachodzi potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
b) sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko,
c) uzyska w tym zakresie pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
d) przekaże Zamawiającemu ww. prognozę (w formie papierowej i elektronicznej) wraz
z wymaganymi opiniami, celem dopełnienia przez Zamawiającego pozostałych wymogów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
e) uwzględni w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie i opinii organów.
f) W przypadku uzyskania zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawi art. 48 ww. ustawy Wykonawca przedłoży stanowiska właściwych organów.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
15. Odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego (w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska), w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
na podstawie podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego. Do wykonanej dokumentacji Wykonawca przedłoży oświadczenie stwierdzające, iż jest ona kompletna, została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
16. Inne niewymienione szczegółowo zagadnienia uzgodnione zostaną notatkami służbowymi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w razie pojawienia się niejasności.
II. Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129 z późń. zm.).
Na wykazanie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu o powierzchni nie mniejszej niż 1500 ha w technologii GIS.
2) zapewnia wykwalifikowaną kadrę i wyposażenie niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, w tym minimum jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika zespołu.
3) dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym, umożliwiającym wykonywanie prac urządzeniowych przy sporządzaniu planów urządzenia lasu, obejmującym:
a) przyrządy do pomiarów drzew i drzewostanów, umożliwiające wykonywanie pomiarów średnicy drzew na wysokości 1,3 m z dokładnością do 1 mm oraz wysokości drzew,
b) dalmierze lub taśmy,
c) odbiornik systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
d) system teleinformatyczny posiadający funkcjonalność niezbędną do wykonania dokumentacji urządzeniowej w postaci dokumentów elektronicznych, w tym do sporządzenia:
- opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz przedstawień graficznych,
- baz danych,
- map z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS).
4) Kierownik zespołu powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykorzystania dowolnego oprogramowania GIS.
Na potwierdzenie spełnienia warunków pkt 1) - 4) Wykonawca składa oświadczanie zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz referencję potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 1 zamówienia, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto łączną za sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu za wszystkie obiekty wyszczególnione w pkt I ,,Opis przedmiotu zamówienia".
Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty związane
ze sporządzeniem pełnej, kompletnej dokumentacji, niezależnie od zmian powierzchni objętych
opracowaniem (bowiem określona w przedmiocie zamówienia powierzchnia jest szacunkowa i może ulec zmianie m.in. pod dokonaniu w terenie prac inwentaryzacyjnych).
Zamawiający ustala następującą formę płatności:
- I etap - prace obejmują wykonanie oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego 1 egz. projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (w wersji papierowej) obejmujący: opis ogólny, zestawienia tabelaryczne, opis taksacyjny i roboczy egzemplarz mapy gospodarczej, wraz z projektem wyciągu z uproszczonego planu urządzenia lasu.
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasy należy zanonimizować w części dot. danych osobowych właścicieli działek leśnych. Następnie projekty te zostaną wyłożone przez Zamawiającego do publicznego wglądu (w tym czasie właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu).
W ramach I etapu jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z pismem przewodnim Wykonawca złoży do właściwego terytorialnie nadleśniczego o ich zaopiniowanie, w trybie art. 22 ust. 3 ustawy o lasach. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wystosowanego pisma - 40% ryczałtowej wartości wynagrodzenia brutto,
- II etap - prace obejmujące wykonanie kompletnych materiałów opracowanych zgodnie
z pkt I ,,Opis przedmiotu zamówienia" - 60 % ryczałtowej wartości wynagrodzenia brutto.
Wykonanie zamówienia związane będzie z przetwarzaniem danych osobowych. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych właścicieli i posiadaczy gruntów leśnych objętych umową. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy o przetwarzanie danych osobowych, której wzór zawiera załącznik nr 5 do Zapytania.
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasy należy zanonimizować w części dot. danych osobowych właścicieli działek leśnych. Następnie projekty te zostaną wyłożone przez Zamawiającego do publicznego wglądu (w tym czasie właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu).
W tym terminie jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia lasu wykonany oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego wraz z pismem przewodnim Wykonawca złoży do właściwego terytorialnie nadleśniczego o ich zaopiniowanie, w trybie art. 22 ust. 3 ustawy o lasach. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wystosowanego pisma. 2) w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne materiały opracowane zgodnie z OPZ oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca wniesie do uproszczonego planu urządzenia lasu uzasadnione zmiany wnioskowane przez zainteresowane strony i przedstawione przez Zamawiającego. Wykonawca uzyska pozytywne opinie właściwego terytorialnie nadleśniczego dla sporządzonych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, które zostaną przekazane
Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją. Opracowaną dokumentację urządzeniową (w wersji papierowej oraz elektronicznej), stanowiącą uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasu, wraz z opracowanymi oddzielnie zadaniami w zakresie gospodarki leśnej dla poszczególnych właścicieli lasu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, z zachowaniem wszystkich wytycznych zawartych w niniejszym zapytaniu.

Dokument nr: SR-II.272.2.18.2024

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy przesłać do dnia 09.02.2024r. do godz. 10.00 drogą mailową na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl jako skan podpisanych dokumentów.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy uwzględnieniu poniższych terminów pośrednich:
1) w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego 1 egz. projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (w wersji papierowej) obejmujący: opis ogólny, zestawienia tabelaryczne, opis taksacyjny i roboczy egzemplarz mapy gospodarczej, wraz z projektem wyciągu z uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe
procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 29.12.2022 r. z późn. zm.
IV. Kryterium oceny ofert:
Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto - 100 %.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3,
- Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 oraz referencje,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana Umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
VI. Warunki płatności:
Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi zgodnie z rozdziałem II ust.3 niniejszego Zapytania.
VIII. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 30 dni, tj. do dnia 09.03.2024 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
X. Postanowienia końcowe:
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego Zapytania ofertowego.

Uwagi:
XI. Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych:
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzjelenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe
w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego;
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach;
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem
i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa;
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie.

Kontakt:
VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawie przedmiotu zamówienia oraz wszelkich uzgodnień - Agata Morawska, tel. 41 200 14 76, e-mail: morawska.a@powiat.kielce.pl
b) w sprawie procedury Zapytania ofertowego - Kamila Pulut: tel. 41 200 13 23 e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.