Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup materiałów budowlanych, materiałów wodno-kanalizacyjnych, materiałów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup materiałów budowlanych, materiałów wodno-kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych oraz materiałów przemysłowych oraz narzędzi wraz z dostawą i rozładunkiem

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
przetargi@zgm.piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 287 29 81,
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Gminy Piekary Śląskie - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Piekarach Śląskich przy Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na: Zakup materiałów budowlanych, materiałów wodno-kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych oraz materiałów przemysłowych oraz narzędzi wraz z dostawą i rozładunkiem w 2024r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich:

Dokument nr: ZGM/NZ-263-27/2024

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą/ pocztą elektroniczną na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie / mail: przetargi@zgm.piekary.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2024r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.
Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca sprzeda, a Zamawiający zakupi: Część I -Materiały budowlane
Część II -Materiały wodno-kanalizacyjne Część III -Materiały elektryczne Część IV -Materiały przemysłowe
wyszczególnione w formularzu ofertowo-cenowym odpowiednim dla poszczególnych części zgodnie ze zgłaszanymi każdorazowo potrzebami wraz z dostawą do Zamawiającego na 2024 r.

Wymagania:
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowanymi w formularzu cenami jednostkowymi za zamówiony materiał.
3. Wykonawca zagwarantuje stałe ceny do dnia 31.12.2024 r. zgodnie z formularzem cenowym będącym załącznikiem la, lb, lc, ld.
4. Wszystkie wymienione materiały mają być zgodne z symbolami i charakterystyką wymienioną w formularzu cenowym.
5. Zamawiający informuje, że górną granicę zakupów stanowić będzie wartość zawartej umowy brutto.
6. Wykonawca dostarczy materiały w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego mailem bądź telefonicznie.
7. Przedmiotowe zamówienie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pod adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 - docelowo magazyn w godzinach od 7.00- 14.00, od poniedziałku do piątku, wraz z rozładunkiem do magazynu. Koszty transportu i rozładunku we wskazane przez Zamawiającego miejsce obciążają Wykonawcę.
8. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
10. W wyniku przeprowadzonej procedury zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania o cenę.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy.

12. W związku z art. 7 ust 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r., poz. 1497) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o któiych mowa w art. 7 ust. 1 w/w Ustawy.

13. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanej ceny.
14. Oferta winna zawierać:
Wskazanie: OFERTA na: ,,Zakup materiałów budowlanych, materiałów wodno-kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych oraz materiałów przemysłowych oraz narzędzi wraz z dostawą i rozładunkiem w 2024r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
Część.............."
1. Oznaczenie podmiotu składającego ofertę {nazwa/firma, adres).
2. Potwierdzenie terminu i warunków realizacji zamówienia.
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
4. Wypełniony i podpisany formularz cenowy Części: I, II, III, IV.
15. Wraz z ofertą przedłożyć należy następujące dokumenty:
1. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.