Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc
powiat: sierpecki
tel. 242758554
przetargi@spzzozsierpc.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sierpc
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 242758554
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach laboratorium SPZZOZ w Sierpcu
Zamówienie obejmuje położenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach laboratorium funkcjonującego w ramach SPZZOZ w Sierpcu.
1. Realizacja zamówienia obejmuje:

DOSTAWA i instalacja/montaż:
- szafa serwerowa RACK 14 U bez wentylacji
- Przełącznik sieciowy 1GB 48port
- Wyposażenie szafy Rack
- keystone- Patch panel
- Instalacja/uruchomienie/ torów transmisji LAN
- transport/instalacja/krosowanie szafy serwerowej
- Instalacja Keystone
- Instalacja urządzeń aktywnych
- wymiana rozdzielnic elektrycznych wraz z głównymi wyłącznikami
prądu oraz osprzętem
- montaż rozdzielnicy do laboratorium
- okablowanie pomieszczeń zaznaczonych do przeróbki

- rozłożenie sieci internetowej i telefonicznej (w rozumieniu Instalacja/uruchomienie/ torów transmisji LAN)
- montaż osprzętu włączniki gniazda
- montaż koryt w przestrzeni między sufitowej na korytarzu
- montaż lamp z czujką ruchu
- montaż lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
- usługa z materiałami
Rysunek pomieszczeń znajduje się w załączniku nr 4 do Zaproszenia.
2. Przedmiot zamówienia - obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) Zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty (teren budowy).
b) Uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót oraz pomieszczeń, w których prowadzone były roboty, w tym sąsiednich pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
c) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości.
d) Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Koszt załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji mieści się w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty.
3. Wszelkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą się odbywać na terenie obiektu służby zdrowia (obiekcie użyteczności publicznej), co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac.
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenie miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanym obiekcie przy dużym ruchu pracowników i pacjentów.
Tym samym, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w sposób nieutrudniający pracy i funkcjonowania Zamawiającego.
Uchybienia w w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz jej wykonanie zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2. Za skutki zaniedbań w realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową.

CPV: 45.21.51.40-0, 45.31.12.00-2, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5

Dokument nr: DZP.382.ZO.06.2024.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2024 r. o godz. 12.15 w Pokoju Działu Organizacji i Zamówień SPZZOZ w Sierpcu.
3. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. do godz. 12:00 pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc
SEKRETARIAT
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail przetargi@spzzozsierpc.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji
- od 20 lutego 2024 roku do 14 marca 2024 roku

Wymagania:
I. Tryb zamówienia:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną.
4. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
III. Warunki udziału w postepowaniu:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1). zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.
2). uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmian wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt. 1.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena obejmuje wszystkie roboty budowlane, oraz wszelki koszt materiałów użytych do wykonania zamówienia, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz podwykonawców, koszt doprowadzenia terenu prac do stanu pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji.
5.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do zaproszenia).
UWAGA
Zamawiający w takim przypadku wymaga by oferta była zabezpieczona hasłem i żeby nie było możliwości jej otwarcia. Hasło do otwarcia oferty należy przesłać na podany wyżej adres e-mail przetargi@spzzozsierpc.pl. W dniu otwarcia ofert to jest 9 lutego 2024r pomiędzy godziną 12:00 a 12:15
Przesłanie oferty niezaszyfrowanej automatycznie oznacza jej odrzucenie.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Warunki formalne sporządzenia oferty:
a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej dokumentacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium - cena 100%.

X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

XI. Podstawa prawna
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.spzzozsierpc.eu oraz wysłany pocztą elektroniczną do Wykonawców.
XIII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Formą proponowaną jest wysyłanie zapytań na adres poczty elektronicznej przetargi@spzzozsierpc.pl za pomocą edytowalnego dokumentu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną na adres: przetargi@spzzozsierpc.pl. Dokumenty złożone drogą elektroniczną będą wywierały skutki prawne od chwili wysłania/odebrania drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mailowy podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
7. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających oferty handlowe, informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego postępowania zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji zamówienia.
8. Wersja elektroniczna formularza ofertowego dostępna jest na stronie internetowej: www.spzzozsierpc.eu

Kontakt:
9. Dodatkowych informacji udziela:
- Piotr Ozimkowski - tel. 242758554

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.