Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 665 65 06
og@bialystok.sr.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 665 65 06
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Na ,,Usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku"
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i wsparcia
technicznego sprzętu na salach rozpraw łącznie z oprogramowaniem systemowym, stanowiących
elementy systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych funkcjonujących
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
2. DOSTAWA, wdrożenie oraz serwis gwarancyjny systemu wykonywany był na podstawie umów: dla
konfiguracji Nr 1, Nr 2, Nr 3 został uruchomiony na salach rozpraw w ramach wdrożenia systemu
nagrywania rozpraw w 2018 roku - Umowa Nr 37 z dnia 20.10.2017 r., dla konfiguracji Nr 4 został
uruchomiony na salach rozpraw w ramach wdrożenia systemu nagrywania rozpraw w 2020 roku -
Umowa Nr G-241-31/2020 z dnia 28.10.2020 r. - konfiguracje opisane w dokumencie opis
przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
3. System składa się z urządzeń technicznych zainstalowanych na salach rozpraw, oprogramowania
RECourt własności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz współpracujących sterowników urządzeń
i powiązanego oprogramowania Comarch Polska S.A. zastosowanego w urządzeniach.
4. Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego w ramach niniejszego zamówienia
będzie realizowana w stosunku do urządzeń technicznych oraz infrastruktury okablowania,
zlokalizowanych na salach rozpraw wraz ze współpracującymi sterownikami urządzeń
i powiązanym oprogramowaniem systemowym zastosowanym w tych urządzeniach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania warunków licencji dostarczonych przez
licencjodawcę, tj. firmę Comarch Polska S.A. (dalej COMARCH). W przypadku stwierdzenia przez
COMARCH naruszenia warunków licencji, do których prawa należą
do licencjodawcy Wykonawca, który dopuścił się ich naruszenia jest zobowiązany
do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto
tysięcy zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
6. Wykaz urządzeń szczegółowo wymieniono w Załączniku nr 1 do umowy.

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA ofert.
1. Oferty proszę nadsyłać do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00 na adres email:
og@bialystok.sr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia zawarcia umowy przez
okres 12 miesięcy.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie NIE jest prowadzone na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)
2. W kwestiach nie uregulowanych Warunkami Postępowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Uczestnicy postępowania mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków
Postępowania.
4. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, którym doręczono
Warunki Postępowania, z opisem zapytania ale bez ujawniania jego źródła oraz zamieszcza je na
stronie internetowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania zgodnie z art. 701 §3 KC.
O dokonanych zmianach Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców zaproszonych do
składania ofert.
V. Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Termin związania ofertą,
rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu,
2. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem,
b) Aktualny KRS lub CEIDG,
c) Upoważnienie do reprezentacji firmy i do złożenia oferty w jej imieniu (jeżeli dotyczy)
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz poprawienie omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto,
stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty,
4. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane dostawy będzie naliczany zgodnie z
obowiązującym prawem.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towaró1w, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Uwagi:
IX. Kryteria i sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się niżej wymienionymi
kryteriami oceny ofert.
Kryterium oceny ofert Waga kryterium
1) Cena 60%
2) Czas naprawy Błędów Krytycznych 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie
wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(po zsumowaniu) w ww. kryteriach.
1) Najwyższą liczbę punktów w kryterium "Cena" otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg
następującego wzoru:
Najniższa cena oferty brutto
Ilość pkt w kryterium ,,Cena" = ------------------------------------------------------ x 100 x 60%
Cena oferty badanej
2) Ocena ofert w kryterium "Czas naprawy Błędów Krytycznych" zostanie dokonana
na podstawie oświadczenie złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, w oparciu
o następujące zasady:
a) Zamawiający wymaga, aby czas naprawy Błędów Krytycznych był nie dłuższy niż 72
godziny. W przypadku zaproponowania czasu dłuższego niż 72 godziny oferta zostanie
odrzucona. Za moment zgłoszenia błędu uznaje się zgłoszenie elektroniczne za pomocą
internetowego systemu ewidencji zgłoszeń serwisowych. Do czasu realizacji zgłoszenia
nie wlicza się dni wolnych od pracy Sądu oraz czasu oczekiwania na odpowiedź
Zamawiającego lub udostępnienie sali. W przypadku zmiany klasyfikacji błędu z Błędu
Niekrytycznego na Błąd Krytyczny za datę rejestracji zgłoszenia przyjmuje się datę
dokonania zmiany klasyfikacji błędu.
b) Wykonawca otrzyma:
- 1 pkt - w przypadku zaoferowania czasu naprawy Błędów Krytycznych, dłuższego niż
48 godzin.,
- 3 pkt - w przypadku zaoferowania czasu naprawy Błędów Krytycznych w terminie
do 48 godzin od momentu zgłoszenia,
- 4 pkt - w przypadku zaoferowania czasu naprawy Błędów Krytycznych w terminie
do 24 godzin od momentu zgłoszenia.
c) ilość otrzymanych przez Wykonawcę punktów w kryterium ,,Czas naprawy Błędów
Krytycznych" zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Ilość punktów przyznana
Ilość pkt w kryterium ,,Czas naprawy Błędów Krytycznych" = ----------------------------------x 100 x 40%
Maksymalna przyznana ilość punktów
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria oceny ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.