Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel. (015) 822-65-70, fax (015) 822-25-04, tel. 15 81 81 258
techniczny@um.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (015) 822-65-70
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. "Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych w Tarnobrzegu".
2. " Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg powiatowych w Tarnobrzegu".
3. " Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg wojewódzkich w Tarnobrzegu".
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
(usługa/dostawa/robota budowlana)
1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. "Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych w Tarnobrzegu".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych
o łącznej długości -106 233,00 m. Szczegółowy wykaz dróg, ich numer, klasę, długość zawiera wykaz - załącznik nr 1
2. "Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg powiatowych w Tarnobrzegu".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg powiatowych
o łącznej długości -51 667,00 m . Szczegółowy wykaz dróg, ich numer, klasę, długość zawiera wykaz - załącznik nr 2
3. "Wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg wojewódzkich w Tarnobrzegu".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg wojewódzkich o łącznej długości- 27 229,00 m. Szczegółowy wykaz dróg, ich numer, klasę, długość zawiera
wykaz - załącznik nr 3

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7 w dniu 07.02.2024 r. o godz. 11:30 w pok. 29

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście, pocztą w terminie do dnia 07.02.2024 r.
do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia - 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
dla zamówień o wartości netto nie przekraczającej
kwoty 130 000 zł
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia tego typu usług.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawców, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www. tarnobrzeg.eobip.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (nr. tel.15 822-11-49; e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl).
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem 15 818-15-10; lub adresem e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana oferty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ((t.j . Dz.U.2018.1330 ze zm) oraz inne podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty
i ewentualnego zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. Nr 29
lub telefonicznie pod numerem tel. 15 81 81 258

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Dawid Wydra,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.