Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługi wycinki drzew, frezowanie pni drzew oraz usunięcie jednego korzenia drzewa

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi wycinki drzew, frezowanie pni drzew oraz usunięcie jednego korzenia drzewa

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód
powiat: międzychodzki
Tel : +48 (95) 748 87 00 Fax : +48 (95) 748 24 30
starostwo@powiat-miedzychodzki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Międzychód
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 (95) 748 8
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 21 szt. drzew gatunku jesion i topola kanadyjska, frezowanie 19 szt. pni drzew oraz usunięcie
jednego korzenia drzewa w pasach dróg nr 1739P oraz nr 1732P

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku jesion (19 szt.) w m. Lutom, topola kanadyjska
(2 szt.) przy drodze do m. Ławica oraz usunięcie korzenia po wywrocie drzewa w m. Lutom

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
ścięcie drzew piłą mechaniczną 21 szt. drzew
usunięcie korzenia drzewa (wywrotu), dowóz ziemi, zasypanie i zagęszczenie ziemi w miejscu usuniętego korzenia
złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie
w tych obmiarach
załadunek i odwóz pozyskanego drewna
frezowanie 19 szt. pni w stopniu umożliwiającym odtworzenie poboczy gruntowych w formie jednolitej płaszczyzny. Pnie drzew niepodlegające frezowaniu należy obniżyć możliwie blisko otaczającego terenu (tj. pień ściętego drzewa nie może wystawać więcej niż 5 cm ponad teren do niego przylegający).
likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

Dokument nr: KD.7011.1.3.2024

Specyfikacja:
5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godz.ch od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: ,,Zapytania ofertowe do 130 tys. zł"

Składanie ofert:
6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA - wycinka 21 szt. drzew w pasach dróg nr 1732P i 1739P", należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, Ul. 17 Stycznia 143, do dnia
9 lutego 2024 r. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

Miejsce i termin realizacji:
4. Terminy wykonania zadania:

Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do odbioru drewna:

w terminie do dnia 4 marca 2024 r.

Odwóz drewna, posprzątanie pasów drogowych z pozostałości, frezowanie pni, zakończenie realizacji całości zakresu umowy: do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

wycince podlegają wyłącznie drzewa oznakowane farbą (jesiony - numery zgodne z decyzją, topole - znak ,,x")
Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa:
cenę usługi polegającej na usunięciu wszystkich drzew oraz frezowania wszystkich pni
(jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po zrealizowaniu usługi)
cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za każdy 1 m3 pozyskanego drewna)
Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód mogących pojawić się w trakcie realizacji prac.

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 21 szt. drzew oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór:

C = Kw - Kd* 31,5 ,gdzie:

C - koszt realizacji robót

Kw - oferowany koszt wycinki 21 drzew, frezowania 19 pni drzew i usunięcia korzenia

Kd - oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

31,5- szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

Uwaga - szacunkowa ilość drewna do pozyskania (31,5 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie obmiaru ilości pozyskanego drewna.

Podczas obmiarów ilości pozyskanego drewna, zamawiający będzie przyjmował średnicę drzew bez kory. Pomiary średnicy drzew w korze będą korygowane zgodnie z Polską Normą PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie (tabl. nr 1 - potrącenia na korę w różnych rodzajach drewna).

Pomiarom podlegają wyłącznie kłody spełniające wymogi drewna wielkowymiarowego (kłody o średnicy górnej min. 14 cm i spełniającej minimalne wymagania jakościowe dla drewna użytkowego ,,WD" (lub wyższych klas jakości). Drewno o średnicy kłody powyżej 14 cm, ale nie spełniające wymogów drewna użytkowego, będzie podlegało osobnemu obmiarowi i będzie rozliczane według stawki zaproponowanej przez oferenta (,,Kd) obniżonej do 40% tej wartości.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga - możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

Termin związania ofertą: 30 dni.

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym
do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl, Międzychód, ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.