Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o. o
ul. Komunalna 26
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
Tel. kont. 61 44 23 181
biuro@pecnt.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. kont. 61 44 23
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych.
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem usługi jest pełnienie w imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikającego z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 202lr. poz. 2351 z późn. zm.). nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych realizowanych w 2024 roku, a w szczególności;
a/ zad. Nr 1 - Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego nr 39 na osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu o dł. ok. 92,8 mb, przewidziana do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 168/6, obręb 0001 Nowy Tomyśl,
b/ zad. Nr 2 - Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego Jantar na osiedlu Księżycowym przy ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu o dł. ok. 253,5 mb, przewidziana do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/2, 1836/2, 1836/8, 1836/7, 104/32, 105/3, 105/5, obręb 0001 Nowy Tomyśl,
c/ zad. Nr 3 - Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych na odcinku od komory KI do powstających budynków mieszkalnych wielorodzinnych Jantar przy ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu o dł. ok. 265,0 mb, przewidziana do realizacji na części działek oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 1735, 46/2, 47/9, 47/10, obręb 0001 Nowy Tomyśl,
d/ zad. Nr 4 - Remont i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinku od komory K-18 do komory K-18A w rejonie ulicy Emilii Sczanieckiej/Stanisława Musiała w Nowym Tomyślu o dł.
ok. 75,0 mb, przewidziana do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 168/7, 157, obręb 0001 Nowy Tomyśl,
e/ zad. Nr 5 - Remont i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinku od komory K-18D1 do komory K-21 w rejonie ulicy Emilii Sczanieckiej w Nowym Tomyślu o dł. ok. 143,0 mb, przewidziana do realizacji na części działek oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 167, 178/5, 178/6, 164, 163/4, 163/5, obręb 0001 Nowy Tomyśl.
2. Opis przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje;
a/ Dostarczenie oświadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzającego przejęcie obowiązków nadzoru nad realizacją ww. zadań,
b/ Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych przy współudziale Zamawiającego, terenu budowy, łącznie z dokumentacją projektową,
c/ Reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej,
d/ Sprawdzanie jakości Wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
e/ Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowej sieci i przyłączy oraz przekazanie ich do eksploatacji,
f/ Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
g/ Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorze z udziałem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu, przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót i innych niezbędnych dokumentów,
h/ Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie,
i/ Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, j/ Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych,
k/ Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur,
l/ Informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,
ł/ Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy,
m/ Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót,
n/ Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub
wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron,
o/ Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym terminie wykonania zadania,
p/ Uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi, xl Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych,
s/ Posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy,
t/ Składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pecnt.pl jednocześnie do a.bak@pecnt.pl , dariusz.sawicki@pecnt.pl lub dostarczony bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień, u/ Zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków,
w/ O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.
3. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) uprawniony jest do:
a/ wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, przedstawienia informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art.
10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń
technicznych,
b/ żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

Dokument nr: PEC. 1/2024

Otwarcie ofert: X. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 9.02.2024 r. o godz. 12.30.

Składanie ofert:
V. TERMIN SKŁADANIA ofert i ich forma
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 9.02.2024 r. do godz. 1200.
2. Oferty w formie pisemnej w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zatytułowane ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych" prosimy składać na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., Ul. Komunalna 26, 64-300 Nowy Tomyśl, lub w wersji elektronicznej: biuro@pecnt.pl , przetargi@pecnt.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
1. Planowany termin wykonania usługi nadzoru: marzec - wrzesień 2024 r.
2. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: marzec- wrzesień 2024 r.
3. Zakończenie robót budowlanych nie później niż do 31 sierpień 2024 r.
Szczegółowy termin wykonania usługi nadzoru Zamawiający określi w umowie zawartej z Wykonawcą usługi - co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.

Wymagania:
I. Tryb udzjelenia zamówienia
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej na podstawie wewnętrznego ,,Regulaminu udzielania zamówień klasycznych" wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 22 września 2023 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu w sprawie wprowadzenia Regulaminów określających obowiązujące w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. zasady dokonywania zakupów usług lub robót budowlanych.
VI. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń
1. Wykonawca musi złożyć ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Aktualne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych,
4. Aktualny dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
VII. Kryteria oceny ofert
cena brutto - 100 %
Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów przyznanych za cenę oferty brutto. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone. Ustalenie ilości punktów:
Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:
C = [Cmin /Cbad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę brutto Cmin - najniższa cena ofertowa brutto Cbad - cena oferty badanej brutto
VIII. Sposób porozumienia się z wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia co do treści zapytania Ofertowego, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
3. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
XI. Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. Do postępowań prowadzonych w procedurze uproszczonej nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej.
3. Szczegóły dotyczące zadania ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych", którego wykonanie ma zostać objęte nadzorem, dostępne są na stronie internetowej PEC Nowy Tomyśl; http://www.pecnt.pl

Uwagi:
XII.Klauzula informacyjna RODO
1. Niniejszym informujemy, że w związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu, dochodzi lub może dochodzić do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których Administratorem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu sp. z o.o. z siedzibą 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 26. Podanie danych związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy jest warunkiem umownym dla jej zawarcia. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Prezesem Zarządu PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
2. Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.
3. W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO -ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z dnia 4 maja 2016 r., L 119), chyba że występują okoliczności dla ich niestosowania.
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.
5. Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich.

Kontakt:
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
a/ Artur Bąk - Prezes Zarządu, tel. 61 44 23 181, 601 079 001, e-mail a.bak@pecnt.pl b/ Dariusz Sawicki, tel. 61 44 23 181, 518 181 530, e-mail: dariusz.sawicki@pecnt.pl w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 700do 1500.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.