Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup chemii i materiałów technicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup chemii i materiałów technicznych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7604
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/81935/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7604
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup chemii i materiałów technicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii i materiałów technicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza oferowania przedmiotu zamówienia równoważnego w Części 1, 2 (poz. 3 i 4), 4, 6 i 7 Opisu przedmiotu zamówienia.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 7 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Formularzu RFX oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9.2 SWZ.
8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/ Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G.
10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Ogólnych Warunkach Zamówienia (dalej ,,OWZ") dostępnymi na stronie Zamawiającego pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, z zastrzeżeniem pkt. 17.9 SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/00515/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
09-02-2024 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/81935/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
09-02-2024 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego G002.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Sposób składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pawłowska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7604

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.