Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Budzów
Budzów 445
34-211 Budzów
powiat: suski
faks: 33/8740031, Telefon: 33/8766659, 33/8767762
malinka@budzow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Budzów
Wadium: ---
Nr telefonu: faks: 33/8740031, Te
Termin składania ofert: 2024-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej waz z przyłączami w
miejscowości Budzów- etap 4 oraz etap 2 cz.II
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w oparciu o projekt na
zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej waz z
przyłączami w miejscowości Budzów- etap 4 oraz etap 2 cz. II ,,
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami o łącznej długości 5.584,00 mb. wraz z przyłączami o łącznej długości
1.941,00 mb.
Wykonawcą ww. robot budowlanych będzie:
Janowiak Marian Usługi Wodno-Kanalizacyjne Lipnica Wielka 194
Wartość robot brutto wynosi: 3.468.600,00 zł.

CPV: 74.26.20.00-4

Dokument nr: ZP.721.94.2023/2024

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej dostępnej na
stronie internetowej zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/m p-client/search/list/ocds-148 610-c8fcd689-9b31-1 1ee-ba3b-
4e891c384685

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie do dnia 06.02.2024 r. do
godz.8.00
Opis przygotowania propozycji cenowej:
1. Do propozycji cenowej należy dołączyć posiadane uprawnienia.
Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem oferty, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i
adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy opatrzonej napisem: Nadzór
inwestorki - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami
w miejscowości Jachówka Etap 3

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do
realizacji zamówienia następujące osoby:
1.Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
-doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej
(zamówienia) polegającej na budowie, przebudowie lub/i rozbudowie kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 3000 mb.
2.Inspektor nadzoru w specjalności drogowej - 1 osoba, posiadająca:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11
września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
Wskazane osoby powinny być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
(jeżeli dotyczy) i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane
osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim.
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy
przedłożyć udzielone przez zamawiającego poświadczenie należytego wykonania
usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego spełniającej w/w wymogi
( umowa, protokół odbioru lub referencje).IV Zakres wykluczenia:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności na :
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
-pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej,
-pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
1. Do obowiązków należy pełnienie funkcji inspektora nadzoru określone w § 4 wzoru
umowy , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV
Kryteria wyboru ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagę procentową;
1) Cena oferty brutto
- waga 90 %
2) Obecność na placu budowy
- waga 10 %
Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów :
Najniższa cena oferty brutto
C (ocena ofert) = -------------------------------------- x 90 pkt.
Cena brutto badanej ofert
O ( Obecność)
- dwa razy w tygodniu - 5 pkt.
- trzy lub więcej razy w tygodniu - 10 pkt.
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do zadeklarowanej przez
Wykonawcę minimalnej liczby pobytów Inspektora nadzoru w specjalności
instalacyjnej na budowie w ciągu tygodnia przez cały czas wykonywania robót
budowlanych, podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową
ocenę oferty C+OMaksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę
oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę liczby pobytów Inspektora na budowie w
ciągu tygodnia poniżej 2 razy lub nie podaniu w ogóle liczby pobytów oferta zostanie
odrzucona.
Obecność na budowie musi być każdorazowo zgłoszona Zamawiającemu oraz
potwierdzona na liści obecności.
Warunki płatności :
Podstawą do wystawienia rachunku/ faktury stanowić będzie bezusterkowy
protokół robót częściowych.

Kontakt:
Korespondencja z Wykonawcami: malinka@budzow.pl;
sekretarz@budzow.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 do 15.00, wtorek 8.00 do
16.00
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego
jest:
Magdalena Malinka , tel. ( 33) 876 77 59, e-mail: malinka@budzow.pl
Janina Pieronkiewicz, tel.(33) 876 77 62, e-mail: sekretarz@budzow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.