Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie miejskich terenów zieleni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie miejskich terenów zieleni

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białysto
powiat: Białystok
tel. 85 879 73 13
dgk@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białysto
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 879 73 13
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej/dostawy/usługi*,
o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 złotych netto

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku - Lawendowy park kieszonkowy.
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Opis terenu,
b) Zestawienie usług,
c) Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych.

CPV: 77310000-6, 77211500-7, 50800000-3

Dokument nr: DGK-IV.271.7.2024

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl do dnia 09/02/2024 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 19.11.2024 r.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto (COF).
2) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwanie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności zawodowej:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje:
a) 1 osobą nadzorującą osoby wykonujące prace o charakterze technicznym, która posiada wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej w zakresie ogrodnictwa lub rolnictwa lub architektury krajobrazu oraz co najmniej 12-miesięczną praktykę przy pielęgnacji terenów zieleni zorganizowanej,
b) co najmniej 1 osobą przewidzianą do wykonywania prac o charakterze technicznym, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacja zieleni albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę przy pielęgnacji zieleni zorganizowanej,

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje usługę/usługi z zakresu utrzymania terenów zieleni zorganizowanej tj. parków i/lub skwerów na kwotę łączną min. 50 000,00 zł brutto
(w przypadku zamówienia w trakcie realizacji, zrealizowana wartość zamówienia łącznie musi wynosić min. 50 000,00 zł brutto).
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy, na lub według załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rodz. 4 pkt 1) ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika
z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, powierzchni, daty oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (na lub zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu) wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,
4) inne dokumenty - nie dotyczy.
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub pisemnie.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15).
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego lub ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17).
17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej*.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu/w zleceniu*.
21. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu* zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

Uwagi:
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127.2018., str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r), zwanego RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane
na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana - w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Kontakt:
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
o Pani Martyna Kowalik-Strapczuk, ul. Kamienna 17 pok. nr 213 tel. 85 879 73 13, e-mail: dgk@um.bialystok.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.