Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Lipianach
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
powiat: pyrzycki
telefon 91 564-10-69 fax 91 564-13-85
srodowisko2@lipiany.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Lipiany
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 91 564-10-69
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
zapraszamy do złożenia oferty cenowej, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 35/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, na:
,,Monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska w miejscowości Dębieć, gmina
Lipiany"
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferrt:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska w miejscowości Dębieć, gmina Lipiany.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia powinien obejmować:
1) pomiar poziomu i jakości wód podziemnych w piezometrach na terenie kwatery w zakresie badań, takich jak: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny OWO, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, metale ciężkie (cynk, miedź, chrom, ołów, kadm i rtęć) - dwa razy w roku (maj i listopad);
2) pomiar objętości i skład wód odciekowych w zakresie badań: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny OWO, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, metale ciężkie (cynk, miedź, chrom, ołów, kadm
i rtęć) - dwa razy w roku (maj i listopad);
3) przekazywania wyników badań i pomiarów w formie pisemnego zestawienia;
4) pobór oraz pobranie próbek, sporządzenie raportu rocznego, uwzględniającego wykonanie monitoringu, jak również koszty związane z dojazdem.

Dokument nr: ROA-Ś.271.6.2024

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania:
Oferty należy składać w jednej z wybranych form:
- bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
-drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany -drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail srodowisko2@lipiany.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 7.02.2024 r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje oraz uprawnienia wymagane przez prawo do prowadzenia badań będących przedmiotem zamówienia. Warunkiem udziału w postępowaniu jest również posiadanie aktualnego Certyfikatu Akredytacji udzielanej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania z wykonawcami:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

5. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

6. Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę należy wypełnić wg wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Modyfikacje treści zapytania i wydłużenie terminu składania ofert.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym zostało przekazane zapytanie ofertowe.
2) Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
11. Przesłanki odrzucenia oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
-poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli
zostały wyznaczone), -wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, -oferta zawiera omyłki w obliczeni ceny, których nie można poprawić jako
oczywiste omyłki rachunkowe, -oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
-gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
12. Unieważnienie zapytania ofertowego.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli: -nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
2) Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia), w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

Uwagi:
8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena ofertowa -100%
Przez cenę Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie - obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższa formułą
najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert
Ilość punktów dla kryterium ceny oferty= --Ł-x 100
cena brutto oferty rozpatrywanej
pkt
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna te, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ocenę punktową.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu
w przypadku gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:
1) W całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo
2) W odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się negocjacjami przeprowadzonymi z co najmniej jednym z wykonawców.
13. Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Lipiany, reprezentujący Gminę Lipiany z siedzibą w Lipianach (74-240), Plac Wolności 1, adres e-mail: umig@lipiany.pl, tel. 91 564 10 69.
2) Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@lipiany.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł na podstawie:
2. obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej;
3. wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
4) Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. kurierom, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych i doradztwa prawnego, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty lub
w przypadku uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych przez okres trwałości projektu określonego w umowie o dofinansowanie.
6) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.
Niniejsze zapytanie cenowe dokonuje się w celu rozeznania rynku i może być ono podstawą do udzjelenia zamówienia.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest w sprawach formalnych Pani Wanda Kowalska tel.91 564 10 49 wew. 108, adres e-mail: srodowisko2@lipiany.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.