Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów , konserwacji, naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów , konserwacji, naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych w tym próba ciśnieniowa węży hydrantowych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin
powiat: Szczecin
Fax.: (91) 484-96-02, Biuro Podawcze tel.: (91) 484 96 14, Portiernia tel.: (91) 441 67 00
przetargi@szczecin.po.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax.: (91) 484-96-02
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
Zapraszamy do złożenia oferty na: "Usługi wykonania przeglądów , konserwacji, naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych w tym próba ciśnieniowa węży hydrantowych" . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia (wzór umowy).

Dokument nr: 3004-7. 262. 21.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, przesłać pocztą lub przesłać mailem na adres przetargi@szczecin.po.gov.pl w terminie do 09.02.2024 r. do godz. 10.00.

Wymagania:
Na formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca powinien podać cenę jednostkową brutto za wykonanie poszczególnych rodzajów usług, następnie przemnożyć ją przez szacowaną w skali umowy ilość usług do wykonania, a uzyskane wyniki wpisać do kolumny ,,wartość brutto". Następnie należy zliczyć uzyskane wartości, a wynik wpisać w poz. ,,Łączna wartość brutto". Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania złożonych ofert. Rozliczenia za realizację umowy prowadzone będą w oparciu o zapisy § 3 wzoru umowy.
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał autoryzację producenta gaśnic. Zamawiający oświadcza, że posiada sprzęt firmy KZWM Ogniochron oraz Boxmet Trade.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.

Uwagi:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Szczecinie;
o w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Prokuratora Okręgowa w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@szczecin.po.gov.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający bezpośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.