Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawa Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie
Osiedle Włókniarzy 10
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
sp7_szkola@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający - Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie, zaprasza
do złożenia ofert na:
Nazwa przedmiotu zamówienia
1) opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA wyposażenia dla Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7
im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"
zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1

CPV: 39162100-6, 39290000-1

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 12.02.2024 r
godz. 09:00 w siedzibie szkoły SP7, Osiedle Włókniarzy 10, 58-260 Bielawa.

Składanie ofert:
Dokumenty należy złożyć w Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w
Bielawie, Osiedle Włókniarzy 10, 58-260 Bielawa w sekretariacie lub przesłać za pomocą
poczty email na adres sp7_szkola@wp.pl lub epuapu na adres /sp7bielawa/SkrytkaESP
opatrzone podpisem elektronicznym.
5. TERMIN SKŁADANIA ofert 09.02.2024r godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania zamówienia: 25 lutego 2024r.

Wymagania:
3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenie wykonawcy o braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 108 i art. 109 ustawy Prawa zamówień publicznych -
załącznik nr 3
4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami: wszystkie zapytanie należy kierować drogą mailową na adres sp7_szkola@wp.pl
lub za telefonicznie pod numerem (074)646 45 15.
5) termin związania ofertą: min 21 dni
6) opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na wybrany element zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i złożyć w zamkniętej kopercie,
opieczętowanej pieczątką wykonawcy i opatrzonej napisem: ,, Ekologicznej Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Bielawie, Oferta - Ekopracownia - zielone serce szkoły Nie otwierać
przed 12.02.2024 r. godz. 9:00"
3. Dopuszcza się wysłanie oferty wraz z załącznikami emailem lub przez epuap. W takim
przypadku hasło do otwarcia oferty należy podać (telefonicznie lub emailem) w godzinę
otwarcia ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym.
7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
8. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania przez zamieszczenie
wyniku postępowania na stronie internetowej pod adresem sp7.bielawa.finn.pl w zakładce
,,zamówienia publiczne".
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowanie.
7) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena - 100%
Wyliczenie nastąpi według wzoru:
C = Cmin / Ci x100%
gdzie:
C - ilość procent jakie otrzyma oferta za cenę;
Cmin - cena brutto minimalnej oferty;
Ci - cena brutto oferty
8) istotne warunki umowy:
warunkiem wstawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru przedmiotu postępowania.
sposób płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury za dostawę zamówionego przedmiotu
zamówienia.
Tryb postępowanie:Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość netto nie przekracza
kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.