Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Oczyszczenie na mokro dróg wewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Oczyszczenie na mokro dróg wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
tel: (22) 49 58 146, tel: (22) 49 58 244
mkrajewska@zgnwola.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (22) 49 58 146,
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: oczyszczenie na mokro dróg wewnętrznych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zgodnie z uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne
i docelowe substancji w powietrzu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
oczyszczenie na mokro dróg wewnętrznych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zgodnie
z uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,
w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu.

Dokument nr: ZA.26.5.00067

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Badanie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2024 r., o godz.10:30
w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 109

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 9 lutego 2024 r, do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego,
2) dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Ul. Bema 70, 01-225 Warszawa,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: mkrajewska@zgnwola.waw.pl
DW: ekarolak@zgnwola.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%
(cena - 100%, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2) zaparafowany wzór umowy - zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna uwzględniać i zawierać następujące elementy:
1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną na podstawie
przedmiotu zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
3) wartość cenową należy podać w walucie polskiej (złotych) zapisaną liczbowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji umownej.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ,,oferta na oczyszczanie ulic";
2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz ofertowy należy wypełnić czytelną
i trwałą techniką;
3) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
10. Informacje dodatkowe:
1) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, informacje dotyczące: kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaoferowanych cen i innych elementów podlegających ocenie;
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy;
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny bez wyboru Wykonawcy.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Magdalena Krajewska tel: (22) 49 58 146 mkrajewska@zgnwola.waw.pl
Elżbieta Karolak tel: (22) 49 58 244 ekarolak@zgnwola.waw.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.