Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa przeniesienia i montażu myjki do kaczek i basenów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa przeniesienia i montażu myjki do kaczek i basenów

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 630-80-57, fax: (12) 630-80-59
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 630-80-57,
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/Przedmiotem postępowania jest: Usługa przeniesienia i montażu myjki do kaczek i basenów MEIKO - zgodnie z załącznikiem nr 1.

CPV: 51400000-6

Dokument nr: 13/ZP-podprogowe/5WSzKzP - SP ZOZ/2024

Składanie ofert:
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl
do dnia 08.02.2024 roku, do godz. 12:00;

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo, w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY - według załącznika nr 1.
b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - według załącznika nr 2
c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
d/Dokument potwierdzający autoryzację producenta sprzętu.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.
b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
11. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
W zakresie kryterium ,,CENA" - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------------------
x 100 x 100 %

wartość brutto oferty badanej
12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.ZASTRZEŻENIA
a/Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
b/ Adres strony internetowej, na której są dostępne Zapytania Ofertowe, odpowiedzi na pytania i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)
c/ O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

Uwagi:
15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
o prawo dostępu do danych osobowych;
o prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
o prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

Kontakt:
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.