Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługi geodezyjne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi geodezyjne

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
ul. Armii Krajowej 2b
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
telefon: 46 830 91 51, 830 91 52, 782 596 214
sekretariat@zuklowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 46 830 91 5
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi geodezyjne dla potrzeb ZUK w Łowiczu
w zakresie określonym szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Inwentaryzacja powinna być wykonana w wersji papierowej w skali 1:500 w ilości dwóch egzemplarzy oraz w wersji numerycznej na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500 - pliki *.dwg lub *.dxf na nośniku CD/DN/D bądź wysłana mejlowo na wskazany adres.

CPV: 71354000-4, 71355000-1, 71510000-6, 71354300-7

Składanie ofert:
Uzupełniony i podpisany formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1) wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć w terminie najpóźniej do 09.02.2024r., do godz. 15:00 na adres e- mail: sekretariat@zuklowicz.pl w postaci skanu w tytule mejla wpisując ,,usługi geodezyjne 2024"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r. włącznie.

Wymagania:
2. W okresie związania umową Wykonawca nie może zmieniać cen zaproponowanych w złożonej ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do realizacji zleconych zadań w terminie do 24 godzin w przypadku wystąpienia awarii sieci lub urządzeń wod.-kan. i do 2 dni roboczych w pozostałych przypadkach po otrzymaniu zgłoszenia (telefonicznie/mejlowo).
4. Płatność za wykonane prace zostanie dokonana przelewem do 14 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczenie przez Wykonawcę właściwych dokumentów-potwierdzone protokolarnie.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania) wraz z załącznikiem nr 2.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, usługi.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
5. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Porównanie ofert nastąpi w oparciu o sumę punktów uzyskanych przez każdego z oferentów, obliczonych na podstawie tabeli w załączniku nr 1, wg poniższego wzoru:
Pn = LCo/Cn x Z, gdzie:
Co - najniższa cena ofertowa netto dla każdego obiektu i rodzaju czynności geodezyjnej;
Cn - ceny netto pozostałych ofert dla każdego obiektu i rodzaju czynności geodezyjnej;
Z - procentowe znaczenie ceny dla każdego obiektu i rodzaju czynności;
Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osobą odpowiedzialną za merytoryczne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jest p. Dariusz Marczak - Kierownik Działu Wodno - Kanalizacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kierując zapytania pod numer telefonu: 782 596 214 lub na adres mejlowy: sekretariat@zuklowicz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.