Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja terenu Zespołu Szkół

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja terenu Zespołu Szkół

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH Departament Rozwoju
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 76 746 15 10, fax 76 746 15 01, tel. 76 7461535, tel. 76 7299250
sekretariat@powiatpolkowicki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 746 15 10, f
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia powyżej 80.000 zł. netto do 130.000 zł. netto;
(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień Starostwa Powiatowego w Polkowicach wraz z zasadami zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w postepowaniach, na podstawie §13 ust. 8 Regulaminu)

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja terenu Zespołu Szkół w Chocianowie.
2.2. Lokalizacja: Ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów.
2.3. Zakres modernizacji terenu:
1) uporządkowanie terenów zielonych przy szkole z wykonaniem utwardzeń kratą drogowo-trawnikową w ilości ok. 320 m2.
1) przeniesienie bramy wjazdowej z montażem nowej furtki, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z demontaży, ułożenie kamienia na drodze dojazdowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Do wykonania robót jw. Wykonawca może ponownie użyć materiał z rozbiórek, o ile jego właściwości techniczne zostały zachowane.

CPV: 45.00.00.00-7

Dokument nr: DR.272.1.2024

Składanie ofert:
6. Tryb i termin składania ofert:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@powiatpolkowicki.pl, DW: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl lub za pośrednictwem skrytki w ePUAP: /a445t5dwsw/SkrytkaESP, do 09.02.2024 r. do godz. 10:00
(pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
Oferta może również zostać złożona w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Polkowicach, Ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, w Biurze Obsługi Interesariusza, I piętro, do dnia 09.02.2024r. do godz: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 28.03.2024 r. Za termin zakończenia realizacji przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
3) Wykluczenie jak w pkt 2 lit. a - c następuje na okres trwania podstaw określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r.
4) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena Oferty.
1) W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca w Formularzu ofertowym określa ryczałtową cenę ofertową brutto w złotych polskich, w tym cenę ryczałtową netto oraz stawkę podatku VAT. Cenę należy podać również z podziałem dla zakresu 1 i 2 (jak w opisie przedmiotu zamówienia punkt 2.3)
2) Przedmiot zamówienia objęty jest 23% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania.
3) Ceny należy podać i wyliczyć w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4) W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto, w sytuacji kiedy to nie będzie wynikało z treści oferty, Zamawiający dokona przeliczenia zgodnie z zasadą: podana w ofercie wartość netto przemnożona przez określoną stawkę podatku VAT, co da prawidłową wartość brutto.
5) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie, Zamawiający dokona stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi, o ile prawidłowa cena nie wynika z oferty lub załączonych do oferty dokumentów.
6) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, w szczególności wynikające z :
a) z norm budowlanych i przepisów ,
b) z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy,
c) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej, koniecznych uzgodnień,
d) z lokalizacji obiektu i warunków realizacji prac budowlanych,
e) z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń,
f) z przepisów bhp,
g) z możliwych zdarzeń losowych i budowlanych związanych z realizacją zamówienia,
h) z zapisów umowy.
7) Cena ofertowa brutto C zawiera również koszty wynikające z utrudnień w prowadzeniu robót np. w sąsiedztwie czynnych ulic oraz terenu publicznego, koszty wszelkich prac przygotowawczych, koszty dostaw materiałów, funkcjonowania terenu robót, wraz z kosztami jego organizacji
i późniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediów i koszty ich zużycia (prąd, woda), utrzymania zaplecza robót, utrzymywania porządku terenu robót, ubezpieczenia terenu robót, obsługi geodezyjnej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, transportu pracowników, materiałów
i odpadów, deponowania odpadów na składowisku, koszty udzielanej przez Wykonawcę rękojmi
i gwarancji jakości na roboty budowlane.

8. Informacje dodatkowe:
1) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
2) Wykonawca jest związany z ofertą minimum 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego zaproszenia do składania ofert, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, również w wyniku negocjacji jn.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonych ofert z wybranymi wykonawcami,
w tym w szczególności w zakresie sposobu wykonania robót.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia,
w przypadku gdy ceny ofert, w tym również po negocjacjach, przewyższą kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, także bez podania przyczyny.
6) Zamawiający oświadcza, że ogłoszenie wyboru oferenta nie stanowi zawarcia umowy, a udzielenie zamówienia wymaga odrębnego oświadczenia zamawiającego w formie umowy.
7) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy niespełniającego warunków i wykluczonego z postępowania.
8) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
9) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

Uwagi:
7. Kryteria oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto C - waga: 100 punktów

2) Zasady oceny ofert w poszczególnych kryterium cena
a)
cena ofertowa brutto najniższa *
C = --------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena ofertowa brutto oferty ocenianej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów w kryterium cena.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. św Sebastiana 1,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się pod adresem iod@powiatpolkowicki.pl bądź pod adresem Polkowice, ul. św. Sebastiana 1,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c i e RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze rozpatrzenia zgłoszenia,
4) podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są przepisy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zgłoszeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 9 Dz. U.UE.L.2019.305.17),
5) Pani / Pana dane nie będą udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi,
6) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności,
9) podanie danych jest dobrowolne brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w debacie nad stanem powiatu, bądź udzielenie poparcia zgłoszenia,
10) Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, Pani / Pana dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Iwona Rosińska, tel. 76 7299250, email: iwona.rosinska@powiatpolkowicki.pl,
Karolina Basińska, tel. 76 7461535, email: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.