Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nagrzewnica B75-010400-101 400V do EN76

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nagrzewnica B75-010400-101 400V do EN76

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
tel: 61- 27-92-700
mateusz.kubiak@koleje-wielkopolskie.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425563
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 61- 27-92-700
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nagrzewnica B75-010400-101 400V do EN76
Opis postępowania: I. Przedmiot postępowania:

1. opis przedmiotu zamówienia:

- Nagrzewnica B75-010400-101 400V - 2 sztuki.

Zdjęcia w załączeniu

2. Ww. asortyment musi spełniać poniższe wymagania: być nowy i wolny od wad, oryginalny, nieobciążony prawami osób trzecich,

3. dokumentacja towarzysząca: brak.

4. Mając na względzie przepisy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. str. 139 z późn. zm.; dalej ,,Rozporządzenie 2019/779"), Zamawiający jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 102 z późn. zm.), mając na względzie wpływ prawidłowej realizacji zamówienia na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, wymaga by przedmiot zamówienia był realizowany przez wykonawców posiadających odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania w rozumieniu pkt 9.2 lit. b) Załącznika II do Rozporządzenia 2019/779 (np. ISO 9001:2015, IRIS). Na potwierdzenie, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawców posiadających odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IV pkt 4.

5. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

II. Warunki realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji - 7 dni roboczych.

- Godziny realizacji - 7:00 do 15:00

2. Zasady dostarczenia i rozładunku towaru - zgodnie do OWD

3. Miejsce dostawy: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 3 (hala utrzymania taboru), 66-210 Zbąszynek, Punkt Utrzymania Taboru Zbąszynek.

Wykonawca, nie później niż na 12 godz. przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest potwierdzić termin dostawy Towaru, w tym godzinę dostawy.

4. Sposób dostawy: dostawa jednorazowa, cena winna zawierać koszt dostawy i rozładunku.

5. Termin płatności - zgodnie z OWD; (Termin płatności 30 dni od wystawienia faktury)

Kupujący akceptuje wystawianie i dostarczanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.; dalej ,,Ustawa o VAT"). Sprzedawca wystawiając fakturę elektroniczną zobowiązany jest sporządzić ją w formacie PDF.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, Sprzedawca zobowiązany jest ją dostarczyć Kupującemu na adres e-mail: faktury@koleje-wielkopolskie.com.pl.

6. Warunki Gwarancji - zgodnie z OWD;

7. Termin usuwania wad w ramach gwarancji - zgodnie z OWD;

8. Kary umowne - zgodnie z § 7 OWD

III. Przebieg postępowania:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

a) I etap - składanie ofert,

b) II etap - licytacja elektroniczna - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu I etapu i potrwa 15 minut oraz dogrywki - podetap II etapu, których warunki dokładnie opisano w ustawieniu postępowania na Platformie Zakupowej.

Każda dogrywka trwa 3 minuty - uruchomia się, jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut postępowania zostanie złożona prawidłowo kolejna oferta (postąpienie).

Wykonawcy zaakceptowani przez Zamawiającego, którzy na etapie składania ofert (I etap) nie złożą prawidłowo Oferty, zostaną automatycznie wyproszeni z dalszych etapów postępowania.

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje udzielenie zamówienia. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od udzielenia zamówienia.

IV. Oświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

3. Oświadczam, że ofertę cenową na Platformie Zakupowej złożyła osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie będzie realizowane przez wykonawców, posiadających odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania w rozumieniu pkt 9.2 lit. b) Załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającą rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. str. 139 z późn. zm.).

5. Oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie będzie realizowane przez wykonawców nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.)

V. Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami § 25 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, dostępnego dla Wykonawców na stronie Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/.

Z uwagi na wpływ realizacji zamówienia na bezpieczeństwo przewozów, w ramach Postępowania, zastosowanie mają przepisy § 5 ust. 2 oraz § 22 Regulaminu.

W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie Ogólne Warunki Dostaw Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/. , w tym przepisy § 3 ust. 7 Ogólnych Warunków Dostaw Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na Platformie Zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w stopce na dole strony.

Z Postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek wskazanych w § 7 ust. 1 pkt. 1-4, 6 Regulaminu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.; dalej ,,Ustawa sankcyjna"), z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm; dalej ,,rozporządzenie 765/2006") i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.; dalej ,,rozporządzenie 269/2014") albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.

Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.; dalej ,,Rozporządzenie 833/2014"), z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2) niniejszego ustępu,

oraz korzystającego z podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega (jeżeli dotyczy), należących do jednej z powyższych kategorii podmiotów, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
Grupa asortymentowa:

Dokument nr: KW-WWA-281.088.2024(22a)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425563
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-02-05 15:00 2024-02-08 12:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
tel: 61- 27-92-700
MATEUSZ KUBIAK
mateusz.kubiak@koleje-wielkopolskie.com.pl
Zamawiający: KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.
Województwo: WIELKOPOLSKIE

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.