Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
6485z ostatnich 7 dni
24804z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W MYSZKOWIE
ul. Kwiatkowskiego 2
42-300 Myszków
powiat: myszkowski
(34) 315-98-14, 881-45-40-40
zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Myszków
Wadium: ---
Nr telefonu: (34) 315-98-14, 881-
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu polegającego na:
demontażu sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, gdzie będą wykonywane prace
skucie odspojonych tynków sufitowych nad powieszonymi sufitami, oznaczonymi w
załączonym projekcie w kolorze żółtym i pomarańczowym
wywóz powstałego gruzu
I.
Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach
remontu, polegającego na demontażu sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, gdzie będą
wykonywane prace, skucie odspojonych tynków sufitowych nad podwieszonymi sufitami,
oznaczonymi w załączonym projekcie w kolorze żółtym i pomarańczowym oraz wywóz
powstałego gruzu.
W załączniku nr 7. przedstawione są dane techniczne sufitów do skucia na parterze,
pierwszym piętrze oraz drugim piętrze budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie. W
pomieszczeniach zaznaczonych na rysunkach kolorami pomarańczowym i żółtym zaleca się
całkowite skucie tynków. Nie należy odtwarzać skutych tynków.
2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..), a w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego podczas wykonywania remontu przez sprawowanie kontroli
zgodności jego realizacji z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - wymagana
ilość pobytu podczas realizacji prac remontowych - minimum dwa razy w tygodniu.
2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robót w celu sprawdzania jakości
wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania
stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy Prawo budowlane), oraz akceptacja sprzętu używanego przez Wykonawcę
robót w ramach ich realizacji,
3) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót ,
4) uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego terenu robót Wykonawcy remontu,
5) dokonywanie kontroli jakości i potwierdzenie zgodności z dokumentacją, specyfikacjami
i przepisami wszystkich partii materiałów w ramach każdej dostawy,
6) kontrola procesów przygotowawczych pod kątem ich zabezpieczenia,
7) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie 2
dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę robót,
8) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w ramach wykonywania
i przy odbiorach robót oraz powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad,
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją
robót, w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar
umownych należnych od Wykonawcy robót,
10) pisemne potwierdzenie gotowości odbiorowej po jej uzyskaniu przez Wykonawcę robót,
11) bezzwłoczny przyjazd do siedziby Zamawiającego na każde jego wezwanie, w sytuacjach
wymagających nadzoru przy niezbędnych działaniach Wykonawcy podczas realizacji
remontu,12) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i p.poż oraz utrzymania
porządku podczas wykonywanych robót,
13) uczestniczenie w odbiorze robót, zgromadzenie dokumentacji powykonawczej oraz
podpisanie protokołu z realizacji wykonanych robót.
14) Inne zadania wynikające z przepisów prawa.
3. Ponadto w trakcie trwania okresu gwarancyjnego:
1) nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie
gwarancyjnym i poświadczenia ich wykonania,
2) oceny wykonania robót w okresie gwarancyjnym,
3) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: OFIN.260.08.2024, RC/07/2024

Składanie ofert:
III.
Skan oferty należy złożyć na adres Zamawiającego w terminie do 09.02.2024 r. do godz.
23:59 na adres: zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia - Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji robót
przez Wykonawcę robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie, łącznie z ich
końcowym odbiorem. Okres realizacji umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu
dokonania
ostatecznego
odbioru
robót
budowlanych
będących
przedmiotem
nadzoru
inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze pousterkowym i
gwarancyjnym. Planuje się wykonanie robót remontowych w budynku Sądu w terminie do
20 lutego 2024r.

Wymagania:
Uwzględniając art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru zapewnił co
najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe jako inspektor
nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowaniarobotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
sprawującą funkcję inspektora nadzoru.
Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie musi posiadać
wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4, ust. 6, ust. 7, art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) i
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z 2022 r. poz. 1557). Zamawiający wymaga, aby osoba
pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego posiadała znajomość języka polskiego
w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

4. Informacje dodatkowe
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia,
dokumentacją dotyczącą wykonania prac remontowych w budynku Sądu i pozyskał dla siebie na
swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w
przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na przedmiot zamówienia. Koszty takiej
wizyty ponosi Wykonawca.
Niezbędnych oględzin można dokonać w godzinach od 900 - 1400 po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu takiej wizyty.
II.
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych do
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zawierający nazwę i adres Wykonawcy,
NIP, cenę netto, cenę brutto, termin realizacji zamówienia itd.
2. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3
4. Zaakceptowany wzór oświadczenia zgodnie art 13 lub 14 RODO -załącznik nr 4
5. Zaakceptowany wzór oświadczenia w zakresie przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę -
załącznik nr 56. Dane techniczne sufitów do skucia na parterze, pierwszym piętrze oraz drugim
piętrze budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie- załącznik nr 6.
7. Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO - Załącznik nr 7
8. do oferty należy dołączyć również:
a) kopię
uprawnień
do
pełnienia
samodzielnych
funkcji
technicznych
w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) ,
b) potwierdzenie członkowska właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z
ustawą z 15 grudnia 2020 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa praz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z 2022 r. poz. 1557) -
aktualne na dzień składania oferty,

IV.
Kryterium oceny ofert stanowi Cena = 100% . Z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą
cenę zostanie zawarta umowa, której minimalne warunki określone są w Załączniku nr 3 do
niniejszego zaproszenia.
V.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie,
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
VI.
Zamawiający wzywa Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.
VII.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
VIII.Zaproszenie do składania ofert oraz wszystkie załączniki są do pobrania na stronie
internetowej Sądu Rejonowego w Myszkowie www.myszkow.sr.gov.pl w zakładce
zamówienia publiczne - zamówienia poniżej 130000zł.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu - P. Martyna Olczyk - 881-45-40-40.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.