Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie ekofizjograficzne i waloryzacji przyrodniczej dla miejscowego planu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie ekofizjograficzne i waloryzacji przyrodniczej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 105
l.majewski@mpu.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (52) 58 58 105
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie:
a) opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Fordon - Powiśle" w Bydgoszczy oraz
b) waloryzacji przyrodniczej dla części terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Fordon - Powiśle" w Bydgoszczy.

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru sporządzenia m.p.z.p. ,,Fordon - Powiśle" w Bydgoszczy, o pow. ok. 614 ha, który znajduje się we wschodniej części miasta Bydgoszczy i obejmuje tereny ograniczone od zachodu ulicami: Altanową, Okulickiego, Bora-Komorowskiego, Andersa i Wyzwolenia, od północy wałem przeciwpowodziowym oraz od wschodu i południa rzeką Wisłą.
- opracowanie musi zawierać część opisową i graficzną.

b) waloryzacja przyrodnicza dla części obszaru sporządzenia m.p.z.p. ,,Fordon - Powiśle" w Bydgoszczy (zgodnie z załącznikiem nr 5), o pow. ok. 444 ha, której celem jest wskazanie terenów występowania gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 i ustalenie możliwości / braku możliwości wprowadzenia określonych funkcji / przeznaczeń terenów / inwestycji w ich sąsiedztwie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności z zakresu: produkcji energii (elektrownie słoneczne), elektroenergetyki (magazyny energii), usług turystyki, sportu i rekreacji (pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, boiska sportowe, pola golfowe itp.), zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i gospodarczej oraz rolnictwa.
- opracowanie musi zawierać część opisową i kartograficzną.
Część opisowa musi m.in. zawierać:
- opis metodyki prowadzonych obserwacji terenowych
- opis metodyki przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej
- spis stwierdzonych gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000
uzasadnienie opisowe wyniku waloryzacji przyrodniczej.
Część graficzna musi m.in. przedstawiać poszczególne tereny w obszarze opracowania, na których dopuszcza się lub wyklucza określone funkcje / przeznaczenia terenów /inwestycje jak wskazano w pkt 1 lit. b. Część kartograficzna zostanie przekazana w formie plików wektorowych w formacie shp, dgn lub dxf w układzie współrzędnych 2000.

Składanie ofert:
9. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy",
- ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 26 lutego 2024 r.
- w formie pisemnej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Ul. Grudziądzka 9/15,
85-130 Bydgoszcz,
- lub pocztą elektroniczną na adres: l.majewski@mpu.bydgoszcz.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia - 30 wrzesień 2024 r.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w zespole autorskim opracowującym waloryzację przyrodnią zapewnią udział specjalistów z co najmniej następujących dziedzin:
- Ornitolog,
- Botanik/ fitosocjolog.

5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy:
- w przypadku zaistniałych wątpliwości na etapie opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Fordon - Powiśle" w Bydgoszczy, zleceniobiorca podejmuje się udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oraz dokonania w nim wymaganych uzupełnień.

6. Zawartość oferty.
Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
a) pełną nazwę Wykonawcy,
b) dane teleadresowe Wykonawcy, NIP, Regon
c) cenę ofertową netto, cenę ofertową brutto przedmiotu zamówienia, stawkę podatku VAT,
d) osobę do kontaktu w przedmiocie zamówienia,
e) miejscowość i datę sporządzenia oferty,
f) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione,
g) stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- ofertę wykonawcy,
- informacje o dorobku zawodowym i/lub naukowym specjalistów - członków zespołu opracowującego waloryzację przyrodniczą, potwierdzającym ich kompetencje w danej dziedzinie,
- oświadczenie wykonawcy dot. RODO.
7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Uwagi:
1) Zamawiający w toku dokonywania badania i oceny ofert może żądać udzjelenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2) Zamawiający zrealizuje przedmiot zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.
3) Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.
4) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Uwagi:
8. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny - Cena -100%
- Inne kryteria oceny ofert - 0%

Kontakt:
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel.:
- (52) 58 58 204
- (52) 58 58 187
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Pani Hanna Bukowska
- Pan Łukasz Majewski

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.